VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-20433/2020
Národnej rady Slovenskej republiky
261
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava október 2020