Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: ..Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
september 2020
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2. Definícia problému
V nadväznosti na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania a priebežné zvyšovanie kapacít, ako aj priebežne prijímanie detí, je potrebné pri financovaní zohľadňovať aj deti, ktoré nie sú v zbere údajov k 15. septembru príslušného školského roka.Pri poskytovaní príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu je potrebné riešiť jeho poskytnutie za deti , ktoré nie sú v zbere údajov k 15. septembru príslušného školského roka a za deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
3. Ciele a výsledný stav
Umožnenie dodatočného zberu údajov vo vzťahu k materským školám aj k 31. decembru a následné prepočítavanie normatívneho príspevku, podielových daní a príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl.Poskytnutie príspevku na výchovu a vzdelávanie pre detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na obdobie január až august 2021.
4. Dotknuté subjekty
Zriaďovatelia, MŠVVaŠ SR, MF SR, ŠÚ SR
5. Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením je nulový variant, t.j. neprijatie právneho predpisu, čo by znamenalo, že deti prijaté po 15. septembra do materských škôl nebudú zohľadňované pri financovaní na nasledujúci kalendárny rok, ale až o rok neskôr. Príspevok na výchovu a vzdelávanie by nebol poskytnutý pre deti prijaté po 15. septembri do materských škôl a na detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na obdobie január až august 2021.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
bezpredmetné
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Návrh nepredpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy, vzhľadom na to, že zasielanie údajov nie je novou povinnosťou pre orgány verejnej správy.
11. Kontakt na spracovateľa
Katarína Cabalová, odbor legislatívy, katarina.cabalova@minedu.sk
Katarína Kormancová, odbor financovania regionálneho školstva, katarina.kormancova@minedu.sk
12. Zdroje
Údaje MŠVVaŠ SR
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK