B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 až 3 a 6
V priebehu školského roka pravidelne nastávajú situácie, s ktorými sa pri nastavovaní rozpočtu nepočíta. Môže ísť napríklad o zmenu právnych predpisov alebo o mimoriadnu situáciu. Právne predpisy v týchto situáciách neupravujú jednoznačne postup pri zabezpečovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom na pokrytie takto neočakávaných výdavkov. Ak napr. zo zmeny právneho predpisu vyplýva pre školu alebo školské zariadenie nová povinnosť, na ktorú neboli rozpočtované prostriedky, tak na jej zabezpečenie je potrebné zaviesť nový príspevok, ktorý by mal umožniť úhradu takýchto nákladov.
K bodu 4
Súčasné nastavenie dotácií v oblasti regionálneho školstva síce umožňuje poskytnutie finančných prostriedkov aj vo vzťahu k „školským objektom“, t. j. k budovám škôl a školských zariadení, ale je limitované len na ich modernizáciu. Prax ukazuje, že toto obmedzenie nie je vyhovujúce, vzhľadom na to, že je žiaduce podporovať aj výstavbu úplne nových objektov, resp. iné stavebné úpravy, ako len modernizáciu. Aj s povinným predprimárnym vzdelávaním je spojená potreba zvyšovania kapacít, okrem iného aj výstavbou nových objektov, resp. prístavbami.
K bodu 5
V § 7a sa navrhuje, vzhľadom na zámer zavedenia vyššieho koeficientu pre deti so ŠVVP v „bežnej“ materskej škole, je potrebné disponovať príslušnými údajmi, ktoré sa doposiaľ nezbierajú. Tieto deti budú v kontexte návrhu § 9j ods. 2 zohľadnené aj pri financovaní roku 2021 podľa stavu k 31. decembru 2020.
K bodu 7
Navrhovaná úprava nadväzuje na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Nové kapacity materských škôl môžu byť dobudované aj po 15. septembri príslušného školského roka. V tejto súvislosti je potrebné brať do úvahy aj počty detí, ktoré budú prijímané po 15. septembri do novovybudovaných kapacít materských škôl. V opačnom prípade by obce nezískali finančné prostriedky z podielových daní na nasledujúci kalendárny rok za tieto deti.
V navrhovanom prechodnom ustanovení sa rieši aj zber údajov o počte detí verejných materských škôl (deti v špeciálnych materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja) na určovanie normatívneho príspevku a príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl poskytovaného zo štátneho rozpočtu.
K bodu 8
Navrhovaná úprava rieši poskytnutie príspevku na výchovu a vzdelávanie pre deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky na obdobie január august 2021. V súčasnosti nie je v právnych predpisoch účinných od 1. januára 2021 riešené poskytnutie príspevku pre tieto deti na uvedené obdobie.
K čl. II
Navrhovaná úprava súvisí so zberom údajov počtu detí materských škôl po 15. septembri príslušného školského roka.
K čl. III
Vzhľadom na skutočnosť, aby do prerozdelenia podielových daní a normatívneho príspevku v roku 2021 vstúpili aj zvýšené počty detí materských škôl z nových kapacít sa navrhuje účinnosť dňom vyhlásenia okrem ustanovení, ktoré priamo naviazané na účinnosť čl. I zákona č. 209/2019 Z. z. (t.j. od 1. 1. 2021) a ustanovenia zákona č. 564/2004 Z. z.
Igor Matovič, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Branislav Gröhling, v. r.
minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky