DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Cieľom návrhu zákona je úprava niektorých aspektov financovania regionálneho školstva vzhľadom na zavedenie povinného predprimárneho vzdelávania.
Návrh zákona upravuje tieto základné okruhy riešení
-zber údajov za deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v „bežných“ materských školách,
-dodatočný zber údajov za deti materských škôl po 15. septembri príslušného školského roka na účely určovania normatívneho príspevku a na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na nasledujúci kalendárny rok,
-úprava prideľovania príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu.
Vzhľadom na skutočnosť, aby do prerozdelenia podielových daní a normatívneho príspevku v roku 2021 vstúpili aj zvýšené počty detí materských škôl z nových kapacít sa navrhuje účinnosť dňom vyhlásenia okrem ustanovení, ktoré priamo naviazané na účinnosť čl. I zákona č. 209/2019 Z. z. (t. j. od 1. 1. 2021).
Návrh zákona nepredpokladá vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.