1
Národná rada Slovenskej republiky
VIII. volebné obdobie
_____________________________________________________________________
264
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ........................... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 367/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z. a zákona č. 93/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 2 písm. a) sa za šiesty bod vkladá nový siedmy bod, ktorý znie:
„7. príspevok na špecifiká,“.
Doterajší siedmy bod až trinásty bod sa označujú ako ôsmy bod až štrnásty bod.
2.V § 3 ods. 3 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g) príspevok na špecifiká,“.
Doterajšie písmená g) až p) sa označujú ako písmená h) až q).
2
3.Za § 4ae sa vkladá § 4af, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 4af
Príspevok na špecifiká
(1)Ministerstvo môže prideliť z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra v priebehu kalendárneho roka zriaďovateľovi školy alebo zriaďovateľovi školského zariadenia príspevok na úhradu nákladov, ktoré vzhľadom na ich špecifický charakter nemožno predvídať.
(2)Ministerstvo každoročne zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky podľa odseku 1, ich výšku, konkrétny účel a názvy príslušných škôl a školských zariadení.
(3)Finančné prostriedky podľa odseku 1 možno použiť len na účel podľa odseku 2.“.
4.V § 6c ods. 1 sa slovo „modernizáciu“ nahrádza slovami „a výstavbu, prístavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu“.
5.V § 7a sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka.“.
6.V § 8b ods. 1 písm. c) sa za siedmy bod vkladá nový ôsmy bod, ktorý znie:
„8. príspevok na špecifiká,“
Doterajší ôsmy bod až trinásty bod sa označujú ako deviaty bod až štrnásty bod.
7.Za § 9i sa vkladá § 9j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným dňom vyhlásenia
(1)Na účely určovania normatívneho príspevku pre verejné materské školy na rok 2021 sa zbierajú aj údaje o počte detí verejnej materskej školy podľa stavu k 31. decembru 2020.
(2)Na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na rok 2021 sa zbierajú aj údaje o počte detí materskej školy podľa stavu k 31. decembru 2020.
(3)Ak sa od 16. septembra do 31. decembra 2020 zvýši počet detí súkromnej materskej školy alebo cirkevnej materskej školy z dôvodu výstavby, prístavby, modernizácie alebo rekonštrukcie školského objektu alebo z dôvodu zaradenia elokovaného pracoviska do siete podľa osobitného predpisu,5) zriaďovateľ súkromnej materskej školy alebo zriaďovateľ cirkevnej materskej školy môže do 10. januára 2021 na účely podľa odseku 2 oznámiť obci,
3
na ktorej území materská škola sídlo, údaje o počte detí materskej školy podľa stavu k 31. decembru 2020; na údaje oznámené po 10. januári 2021 sa neprihliada. Údaje podľa prvej vety oznámi obec za príslušné materské školy so sídlom na jej území príslušnému okresnému úradu v sídle kraja do 15. januára 2021.
(4)Ak sa od 16. septembra do 31. decembra 2020 zvýši počet detí materskej školy zriadenej obcou z dôvodu výstavby, prístavby, modernizácie alebo rekonštrukcie školského objektu alebo z dôvodu zaradenia elokovaného pracoviska do siete podľa osobitného predpisu,5) obec môže na účely podľa odseku 2 oznámiť príslušnému okresnému úradu v sídle kraja do 15. januára 2021 údaje o počte detí materskej školy podľa stavu k 31. decembru 2020; na údaje oznámené po 15. januári 2021 sa neprihliada.
(5)Okresný úrad v sídle kraja oznámi údaje o počte detí materskej školy podľa stavu k 31. decembru 2020 za obce podľa odsekov 3 a 4 vo svojej územnej pôsobnosti ministerstvu do 20. januára 2021.
(6)Ak sa od 16. septembra do 31. decembra 2020 zvýši počet detí verejnej materskej školy zriadenej okresným úradom v sídle kraja z dôvodu výstavby, prístavby, modernizácie alebo rekonštrukcie školského objektu alebo z dôvodu zaradenia elokovaného pracoviska do siete podľa osobitného predpisu,5) okresný úrad v sídle kraja oznámi do 5. januára 2021 na účely podľa odseku 1 ministerstvu údaje o počte detí príslušnej materskej školy podľa stavu k 31. decembru 2020.
(7)Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle do desiatich dní odo dňa účinnosti tohto zákona.
(8)Na účely prideľovania príspevku na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl sa do počtu detí materskej školy v roku 2021 započítavajú aj deti prijaté do materskej školy od 16. septembra do 31. decembra 2020 z dôvodu výstavby, prístavby, modernizácie alebo rekonštrukcie školského objektu alebo z dôvodu zaradenia elokovaného pracoviska do siete podľa osobitného predpisu.5)“.
8.Za § 9j sa vkladá § 9k, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1) Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na kalendárny rok 2021 sa určí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020.
(2) Ministerstvo po 1. októbri 2021 na základe skutočného počtu detí podľa údajov k 15. septembru 2021 a výšky sumy životného minima platnej k 1. septembru 2021 určí úpravu časti príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu na mesiace september december 2021 podľa predpisov účinných od 1. januára 2021.“.
4
Čl. II
Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z. a zákona č. 337/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 7f sa vkladá § 7g, ktorý znie:
㤠7g
Ministerstvo na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na rok 2021 akceptuje zmeny v údajoch potrebných na rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov obciam poskytnutých Štatistickým úradom Slovenskej republiky do 31. októbra 2020 za oblasť zberu podľa osobitného predpisu5) do 1. februára 2021.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
5) § 9j zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodu 8 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.