Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, sa okrem iného navrhuje zrušenie výnimky pre nezapočítavanie 13. a 14. platu do vymeriavacieho základu z ktorého sa platí poistné na sociálne poistenie, t. j. zrušenie vyplácania 13. a 14. platu oslobodeného od sociálnych odvodov podľa súčasného právneho stavu. Uvedená právna úprava negatívny vplyv na podnikateľské subjekty (zamestnávateľov), ktorých zamestnanci mohli mať oslobodený 13. resp. 14. plat od poistného na sociálne poistenie v zmysle súčasnej legislatívy. Počet dotknutých zamestnávateľov sa odhaduje na úrovni cca 20 tis. subjektov.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Bez konzultácií.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Očakáva sa, že vplyvom vyššieho zaplateného poistného na sociálne poistenie dôjde k zvýšeniu priamych nákladov dotknutej skupiny zamestnávateľov v roku 2021 o cca 21,8 mil. eur; v roku 2022 o cca 19,0 mil. eur a v roku 2023 o cca 18,9 mil. eur.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Bez vplyvu.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Bez vplyvu.
2
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Rok 2021
Priemerné náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
+1091,07*
+21 821 306
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
+1091,07
+21 821 306
* Udávané náklady na 1 zamestnávateľa priemerom jednotlivých vplyvov na jedného zamestnávateľa. Výpočet = náklady na celé podnikateľské prostredie / počet dotknutých zamestnávateľov = 21 821 306 / 20 000 = 1091,07 eura.
Rok 2022
Priemerné náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
+951,52*
+19 030 370
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
+951,52
+19 030 370
* Udávané náklady na 1 zamestnávateľa priemerom jednotlivých vplyvov na jedného zamestnávateľa. Výpočet = náklady na celé podnikateľské prostredie / počet dotknutých zamestnávateľov = 19 030 370/ 20 000 = 951,52 eura.
Rok 2023
Priemerné náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
+945,22*
+18 904 370
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
+945,22
+18 904 370
* Udávané náklady na 1 zamestnávateľa priemerom jednotlivých vplyvov na jedného zamestnávateľa. Výpočet = náklady na celé podnikateľské prostredie / počet dotknutých zamestnávateľov =18 904 370 / 20 000 = 945,22 eura.
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Návrhom zákona nedochádza k vplyvu na konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Návrhom zákona nedochádza k vplyvu na inovácie.