1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy v eurách
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2020
2021
2022
2023
Príjmy verejnej správy celkom
0
29 961 000
26 129 000
25 956 000
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
29 961 000
26 129 000
25 956 000
- vplyv na verejné zdravotné poistenie
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
-58 737 006
-76 378 379
-103 090 930
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR (MPSVR SR, podprogram 07C06 „Nesystémové dávky sociálneho poistenia“)
0
-58 737 006
-76 378 379
-103 090 930
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
- vplyv na verejné zdravotné poistenie
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
z toho:
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
-88 698 006
-102 507 379
-129 046 930
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Návrh zákona v aktuálnej podobe nezakladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, t. j. nedochádza k úbytku príjmov ani k zvýšeniu výdavkov vo verejnej správe.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, sa navrhuje:
A: Zmrazenie súm životného minima na úrovni nominálnych hodnôt z roka 2020 a opätovné
zavedenie tzv. kvalifikovaných období dôchodkového poistenia.
B: Zrušenie existujúcich výnimiek pre zahrňovanie príjmu do vymeriavacieho základu na
platenie poistného na sociálne poistenie.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
X zmena sadzby
X zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Zmrazenie súm životného minima na úrovni nominálnych hodnôt z roka 2020 a zrušenie existujúcich výnimiek pre zahrňovanie príjmu do vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie si vyžiada drobné zmeny informačného systému Sociálnej poisťovne.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2020
2021
2022
2023
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
2.2.4.1 Kvantifikácia príjmov
B: Zrušenie existujúcich výnimiek pre zahrňovanie príjmu do vymeriavacieho základu na
platenie poistného na sociálne poistenie a konsolidácia verejných financií.
3
Vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, sa okrem iného navrhuje zrušenie existujúcich výnimiek pre zahrňovanie príjmu do vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie. Uvedená právna úprava zakladá pozitívny vplyv na príjmy Sociálnej poisťovne. Celkové zvýšenie príjmov na sociálne poistenie sa v roku 2021 odhaduje na úrovni približne 30,0 mil. eur, v roku 2022 na úrovni približne 26,1 mil. eur a v roku 2023 na úrovni približne 26,0 mil. eur.
Uvedená kvantifikácia vplyvov vychádza z údajov zdravotných poisťovní o využití 13. a 14. platu, ktoré sledujú využívanie 13. a 14. platu z hľadiska platenia poistného. Vybrané poisťovne poskytli na základe žiadosti počty poberateľov a oslobodené sumy 13. a 14. platu. Následne sa cez trhový podiel poisťovní prerátal vplyv na celú ekonomiku. Na záver sa v rámci daňového výboru v júni 2020 upravil pôvodný odhad vzhľadom na aktuálne plnenie. Počet dotknutých zamestnancov sa v rokoch 2021 2023 odhaduje na úrovni približne 116 tis. osôb ročne.
Tabuľka č. 3
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2020
2021
2022
2023
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
29 961 000
26 129 000
25 956 000
Daň z príjmov fyzickej osoby
0
0
0
0
Poistné na nemocenské poistenie (151)
0
2 424 590
2 114 486
2 100 486
Poistné na starobné poistenie (152)
0
15 586 647
13 593 121
13 503 121
Poistné na úrazové poistenie (153)
0
692 740
604 139
600 139
Poistné na zdravotné poistenie (154)
0
0
0
0
Poistné na poistenie v nezamestnanosti (155)
0
1 731 850
1 510 347
1 500 347
Poistné na garančné poistenie (156)
0
216 481
188 793
187 543
Poistné do rezervného fondu solidarity (157)
0
4 113 143
3 587 074
3 563 324
Poistné na invalidné poistenie (158)
0
5 195 549
4 531 040
4 501 040
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
29 961 000
26 129 000
25 956 000
2.2.4.2 Kvantifikácia výdavkov
Pri kvantifikácii úspory na výdavkoch v súvislosti so zmrazením súm životného minima na nominálnych hodnotách platných v roku 2020 boli použité údaje o vyplatených dávkach z dôchodkového poistenia na tzv. mikroúrovni za mesiac február 2020. Na základe týchto údajov bol kvantifikovaný priemerný mesačný počet poberateľov minimálneho dôchodku a priemerná mesačná suma doplatku do minimálneho dôchodku v prípade ak by zostal v platnosti pôvodný zákon a v prípade zmrazenia súm minimálneho dôchodku. Následne boli po zohľadnení odhadu nových poberateľov a úmrtnosti vypočítané v obidvoch
4
scenároch celkové výdavky na minimálny dôchodok a rozdiel v týchto očakávaných výdavkoch.
Výpočet predpokladá priemernú úmrtnosť poberateľov minimálneho dôchodku na úrovni približne 2 % ročne východiskom je priemerný vek poberateľov minimálneho dôchodku, ktorý v roku 2020 predstavuje približne 69 rokov.
Nábeh nových poberateľov minimálneho dôchodku sa odhaduje pri súčasnom právnom stave na úrovni cca 6 7 tis. osôb ročne; v prípade zmrazenia súm minimálneho dôchodku sa odhaduje nábeh nových poberateľov na úrovni cca 5 až 6 tis. osôb ročne.
Zmrazením súm minimálneho dôchodku na úrovni nominálnych súm platných v roku 2020 sa očakáva zníženie výdavkov verejnej správy v roku 2021 na úrovni približne 58,7 mil. eur; v roku 2022 na úrovni približne 76,4 mil. eur a v roku 2023 na úrovni približne 103 mil. eur. Celkový počet dotknutých osôb sa v roku 2021 odhaduje na úrovni približne 216 tis. osôb; v roku 2022 na úrovni približne 234 tis. osôb ročne a v roku 2023 na úrovni približne 251 tis. osôb.
Pri kvantifikácii uvedených vplyvov bola použitá makroekonomická prognóza IFP z júna 2020.
Tab.: Základné predpoklady použité pri kvantifikácii uvedených vplyvov
2019
2020
2021
2022
2023
Priemerná mzda v hospodárstve SR v eur
1092
1114
1148
1189
1239
Medziročný rast inflácie nízkopríjmových domácností za apríl v %
2,5
2,2
0,4
1,4
1,1
Medziročný rast dôchodcovskej inflácie za prvý polrok kalendárneho roka v %
2,9
2,6
0,2
1,4
1,1
Medziročný rast čistého disponibilného príjmu na člena domácnosti za prvý kvartál kalendárneho roka v %
5,8
5,3
1,0
1,6
3,1
Tabuľka č. 4A
Vplyv na štátny rozpočet MPSVR SR
Výdavky štátneho rozpočtu MPSVR SR (v eurách)
2020
2021
2022
2023
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
-58 737 006
-76 378 379
-103 090 930
Bežné transfery (640)
0
-58 737 006
-76 378 379
-103 090 930
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
0
-58 737 006
-76 378 379
-103 090 930
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
5
Dopad na výdavky štátneho rozpočtu MPSVR SR celkom
0
-58 737 006
-76 378 379
-103 090 930
Tabuľka č. 4B
Vplyv na výdavky verejnej správy
Výdavky verejnej správy celkom
2020
2021
2022
2023
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
-58 737 006
-76 378 379
-103 090 930
Bežné transfery (640)
0
-58 737 006
-76 378 379
-103 090 930
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
0
-58 737 006
-76 378 379
-103 090 930
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky štátneho rozpočtu MPSVR SR celkom
0
-58 737 006
-76 378 379
-103 090 930
6
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2020
2021
2022
2023
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0