1
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
4.9.2020
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2. Definícia problému
Naviazanie súm minimálneho dôchodku na 33 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve znamenalo v roku 2020 razantné zvýšenie súm minimálneho dôchodku, čím bol výrazným spôsobom prekročený účel minimálneho dôchodku, ktorým je ochrana dôchodcu pred pádom do hmotnej núdze. Ponechaním súčasného právneho stavu by sa uvedený problém každoročne prehlboval a dochádzalo by k ešte výraznejšiemu potieraniu zásluhovosti v dôchodkovom systéme predovšetkým v kontexte zvyšovania systémových dôchodkových dávok.
Zrušením kvalifikovaných období dôchodkového poistenia (t. j. období dôchodkového poistenia s priemerným osobným mzdovým bodom najmenej na úrovni 24,1 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve Slovenskej republiky), došlo k oslabeniu princípu zásluhovosti v dôchodkovom systéme a možnosti účelového znižovania vymeriavacích základov zo strany niektorých zamestnancov.
Vyplácanie 13. a 14. platu oslobodeného od sociálnych odvodov podľa súčasného právneho stavu zakladá v aktuálnom období ekonomickej recesie signifikantný výpadok príjmov v rozpočet verejnej správy.
3. Ciele a výsledný stav
V nadväznosti na bod 2. a aj v súlade so záväzkom vyplývajúcom z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2020-2024 „zaviesť spravodlivosť a upraviť podmienky poskytovania minimálneho dôchodku a zvážiť spravodlivú valorizáciu minimálnych dôchodkov“ sa navrhuje „zmrazenie“ nominálnych súm minimálneho dôchodku na úroveň roku 2020. To znamená, že napríklad suma minimálneho dôchodku za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia bude 334,3 eura mesačne s účinnosťou od 1. januára 2021. K opätovnému zvyšovaniu sumy minimálneho dôchodku je dôvodné pristúpiť po tom, keď suma predstavujúca 136% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu prekročí sumu 334,3 eura.
Cieľom nastavenia hranice zárobku pri posudzovaní kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku vo výške aspoň 24,1% priemernej mzdy je vylúčiť z nároku na minimálny dôchodok obdobia dôchodkového poistenia, bez významnejších príjmov tak, aby nedochádzalo k demotivácii poistencov platiť poistné na dôchodkové poistenie, t. j. aby platila zásada, že „pracovať a platiť poistné sa oplatí“.
Cieľom zmien v oblasti 13. a 14. platu je zrušenie existujúcich výnimiek pre zahrňovanie príjmu do vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie a konsolidácia verejných financií.
4. Dotknuté subjekty
2
Poberatelia minimálneho dôchodku.
Zamestnanci, ktorí by poberali 13. a 14. plat oslobodený od sociálnych odvodov podľa súčasného právneho stavu a ich zamestnávatelia.
5. Alternatívne riešenia
V súvislosti so zmenami v inštitúte minimálneho dôchodku sa alternatívne uvažovalo s opätovným naviazaním základnej sumy minimálneho dôchodku na percento sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, resp. s naviazaním valorizácie základnej sumy minimálneho dôchodku na rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov.
Pri zrušení výnimky pre nezapočítavanie 13. a 14. platu do vymeriavacieho základu z ktorého sa platí poistné na sociálne poistenie sa neuvažovalo so žiadnym alternatívnym riešením.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
💧 Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Sociálne vplyvy
💧 Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Vplyvy na rozpočet verejnej správy vplyv na rozpočet verejnej správy bude pozitívny z dôvodu zníženia
očakávaných výdavkov na minimálny dôchodok a z dôvodu zvýšenia príjmov, ktoré zakladá zrušenie výnimky pre nezapočítavanie 13. a 14. platu do vymeriavacieho základu z ktorého sa platí poistné na sociálne poistenie.
Vplyvy na podnikateľské prostredie zrušenie výnimky pre nezapočítavanie 13. a 14. platu do vymeriavacieho
základu z ktorého sa platí poistné na sociálne poistenie prináša negatívny vplyv na zamestnávateľov, ktorí by pre svojich zamestnancov využili inštitút vyplatenia 13. a 14. platu so zvýhodnením na strane sociálneho poistenia.
Sociálne vplyvy zmrazenie súm minimálnych dôchodkov negatívny vplyv na hospodárenie domácností
dôchodcov. Zrušenie výnimky pre nezapočítavanie 13. a 14. platu do vymeriavacieho základu z ktorého sa platí poistné na sociálne poistenie zakladá negatívny sociálny vplyv na domácnosti zamestnancov, ktorým sa uvedené
3
13. a 14. platy vyplácali so zvýhodnením na strane sociálneho poistenia. Na druhej strane však vyšší vymeriavací základ na platenie poistného bude znamenať v budúcnosti vyššiu sumu dávky sociálneho poistenia, čo bude znamenať pozitívny vplyv na hospodárenie domácností v prípade vzniku konkrétnej sociálnej udalosti.
11. Kontakt na spracovateľa
12. Zdroje
Sociálna poisťovňa: Údaje o vyplácaných dôchodkoch Sociálnou poisťovňou na individuálnej báze a
makroekonomická prognóza IFP z júna 2020.
MF SR: Aktualizácia vplyvov 13. a 14. platu na rozpočet verenej správy
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
V prípade predloženého návrhu zákona Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov pri Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky udelila výnimku z uplatňovania postupu podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (predbežné pripomienkové konanie, záverečné posúdenie vybraných vplyvov) podľa bodu 2.6. tejto metodiky.