1
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
S účinnosťou od 1. januára 2020 sa zákonom č. 382/2019 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, naviazala základná suma minimálneho dôchodku (patriaca za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia) na priemernú mzdu. Suma minimálneho dôchodku v roku 2020 za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia predstavuje 33 % priemernej mzdy spred dvoch rokov, t. j. 334 eur a 30 eurocentov. V súvislosti s očakávaným vývojom rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov a priemernej mzdy v hospodárstve SR, je možné predpokladať, že sumy minimálneho dôchodku by podľa súčasného znenia zákona rástli význame rýchlejším tempom ako suma „zásluhových“ invalidných a starobných dôchodkov, čo by spôsobilo, že počet poberateľov minimálneho dôchodku by každým rokom narastal.
Naviazanie valorizácie minimálneho dôchodku na priemernú mzdu predstavuje v systéme dôchodkového poistenia založenom na princípe zásluhovosti výrazne oslabenie tohto princípu, pričom sa potiera aj samotný účel zavedenia minimálneho dôchodku, t.j. zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.
V záujme zavedenia spravodlivosti v podmienkach poskytovania minimálneho dôchodku sa navrhuje zafixovať sumu minimálneho dôchodku na úroveň sumy minimálneho dôchodku roku 2020. To znamená, že napríklad za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia bude patriť poberateľovi starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku minimálny dôchodok v sume 334 eur a 30 eurocentov mesačne.
K bodu 2
Navrhuje sa opätovne zaviesť tzv. podmienku kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, ktorá bola vypustená zákonom č. 467/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Na účely vzniku nároku na minimálny dôchodok sa tak navrhuje opätovne zohľadňovať iba obdobia dôchodkového poistenia získané v kalendárnom roku, v ktorom poistenec získal osobný mzdový bod najmenej na úrovni 0,241, čo predstavuje zárobok najmenej na úrovni 24,1 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve v príslušnom kalendárnom roku.
Nastavenie hranice zárobku pri posudzovaní kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku vo výške aspoň 24,1 % priemernej mzdy svoje logické odôvodnenie, ktoré vychádza okrem iného zo zámeru vylúčiť obdobia dôchodkového poistenia bez významnejších príjmov, aby nedochádzalo k demotivácii poistencov platiť poistné na dôchodkové poistenie tak, aby platila zásada, že „pracovať a platiť poistné sa oplatí“.
Vzhľadom na to, že určovanie kvalifikovaného obdobia prináša určité aplikačné problémy (Sociálna poisťovňa napr., vychádzajúc z právnej úpravy sociálneho zabezpečenia účinnej pred 1. januárom 2004, nemá k dispozícii informácie o hrubých zárobkoch
2
poberateľov starobných a invalidných dôchodkov, ktorým boli tieto dôchodky priznané podľa uvedenej právnej úpravy spravidla pred týmto dňom, v elektronickom tvare, pretože to na výkon dôchodkového poistenia nebolo potrebné), navrhuje sa ustanoviť kritéria posudzovania obdobia dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku rovnako, ako boli ustanovené právnou úpravou pred 1. januárom 2020.
K bodu 3
V § 293ff sa v záujme zachovania právnej istoty a získaných nárokov ustanovuje, že poberateľom, ktorým je minimálny dôchodok priznaný podľa právnej úpravy účinnej do 31.12.2020 aj na základe zohľadnia rokov dôchodkového poistenia, v ktorých získal osobné mzdové body v nižšej hodnote ako 0,241, sa toto obdobie dôchodkového poistenia (získané do 31.12.2020) zohľadňuje na účely posúdenia nároku na minimálny dôchodok aj po 31.12.2020.
V § 293fg sa navrhuje ukončiť uplatňovanie osobitného určenia vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie zamestnancom a zamestnávateľom z 13. platu alebo 14. platu poskytnutého zamestnancovi v roku 2021, a to z dôvodu konsolidácie verejných financií. To znamená, že toto osobitné určenie vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie zamestnancom a zamestnávateľom zo 14. platu poskytnutého zamestnancovi v decembri 2020 zostáva zachované.
K čl. II
Navrhuje sa, aby návrh zákona nadobudol účinnosť 1. januára 2021.
Bratislava 30. septembra 2020
Igor Matovič, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Milan Krajniak, v. r.
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky