Dôvodová správa
Všeobecná časť
Predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september december 2020 (uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 547 z 9. septembra 2020).
Cieľom článku I návrhu je jednak zabezpečiť implementáciu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/880 zo 17. apríla 2019 o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty, a jednak zapracovanie poznatkov a požiadaviek z praxe štátnych archívov zriadených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Návrh v čl. I obsahuje aj legislatívno-technické úpravy zohľadňujúce prijatie nových právnych predpisov.
Nariadenie 2019/880 bolo prijaté ako reakcia na rabovanie múzeí a ničenie kultúrnych pamiatok počas vojnových udalostí na Blízkom Východe v nedávnej minulosti a vychádza z dohovoru UNESCO o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č.
15/1980 Zb.
) a dohovoru UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených kultúrnych predmetoch (oznámenie MZV SR č. 416/2003 Z. z.). Jeho cieľom je zabrániť, aby nezákonne vyvezené predmety kultúrnej hodnoty vstúpili na územie Európskej únie, a tým aj zabrániť financovaniu terorizmu a praniu špinavých peňazí prostredníctvom predaja rabovaného tovaru kultúrnej hodnoty kupujúcim v Európskej únii. Na dovoz archívnych dokumentov sa vzťahuje čl. 3 ods. 1 nariadenia, ktorý zakazuje vstup tovaru kultúrnej hodnoty, ktorý sa vyviezol z územia krajiny, v ktorej sa vytvoril alebo objavil, v rozpore s jej zákonmi alebo inými právnymi predpismi.
Predložený návrh novely zákona č. 395/2002 Z. z. nadväzuje na citované nariadenie v ustanovení § 26 upravujúcom dovoz cudzích archívnych dokumentov, ktorého znenie sa precizuje tak, aby sa vzťahovalo na všetky kategórie uvedené v nariadení 2019/880, t. j. na archívne dokumenty, ktoré vedené v evidencii cudzieho štátu alebo boli vytvorené alebo nájdené na území cudzieho štátu, z ktorého boli odcudzené. Predložený návrh zároveň reaguje na poznatky z doterajšej aplikácie zákona na úseku správy registratúry, dopĺňa platné ustanovenia o postupe pri odovzdávaní a preberaní archívnych dokumentov do archívu, precizuje niektoré ustanovenia vo väzbe na aplikáciu zákona o e-Governmente, upravuje niektoré povinnosti pôvodcov registratúry pri správe dokumentov, ako aj sankcie za ich neplnenie a reaguje pri prístupe k archívnym dokumentom na sprísnenie pravidiel ochrany osobných údajov.
V článku II návrhu novelizujúcom zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa umožňuje, aby ústredné orgány štátnej správy, v pôsobnosti ktorých vznikajú archívne
2
dokumenty obsahujúce utajované skutočnosti, mohli tieto archívne dokumenty do zrušenia utajenia ukladať v centrálnom úložisku utajovaných skutočností, ktoré zriadi Národný bezpečnostný úrad.
V článku III návrhu novelizujúcom zákon č. 346/2018 Z. z. sa zabezpečuje posun účinnosti zákonnej povinnosti viesť v registri mimovládnych neziskových organizácií elektronickú zbierku listín.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Súlad návrhu zákona s právom Európskej únie uvádza doložka zlučiteľnosti.
Dopad návrhu uvádza Doložka vybraných vplyvov.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
3
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
0
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Júl 2020
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
September 2020
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Zabezpečenie ochrany proti nezákonnému obchodu s tovarom kultúrnej hodnoty, ktorým sú aj archívne dokumenty. Zabránenie financovania terorizmu a prania špinavých peňazí prostredníctvom predaja rabovaného tovaru kultúrnej hodnoty kupujúcim v Európskej únii. Úprava niektorých ustanovení, najmä o prístupe k archívnym dokumentom, o odovzdávaní archívnych dokumentov po vyraďovacom konaní do archívu, o odovzdávaní registratúry pri zániku pôvodcu registratúry bez právneho nástupcu, úprava postupu colných orgánov pri vývoze a dovoze archívnych dokumentov.
Potreba posunúť účinnosť povinnosti viesť elektronickú zbierku listín v registri mimovládnych neziskových organizácií.
Potreba umožniť ukladanie archívnych dokumentov obsahujúcich utajované skutočnosti pred ich odtajnením a následným trvalým uložením v archíve, aj v centrálnom úložisku.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Zabezpečenie implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/880 zo 17. apríla 2019 o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty a zapracovanie poznatkov a požiadaviek z praxe štátnych archívov vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe štátnych archívov.
Posun účinnosti povinnosti viesť elektronickú zbierku listín v registri mimovládnych neziskových organizácií.
Zabezpečenie možnosti uložiť archívne dokumenty obsahujúce utajované skutočnosti pred ich odtajnením v centrálnom úložisku, ktoré zriadi Národný bezpečnostný úrad.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Pôvodcovia registratúr, žiadatelia o prístup k archívnym dokumentom, colné úrady, Štátny archív v Nitre, Štátny archív v Trnave
Správca registra mimovládnych neziskových organizácií (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky).
Národný bezpečnostný úrad
5.Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Žiadne, ide o implementáciu nariadenia EÚ
6.Vykonávacie predpisy
4
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
0
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
11.Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
12.Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
NBÚ, MIRRI SR
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania
Návrh nebol predmetom posudzovania komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov
5
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
A – nová služba
B – zmena služby
Kód služby
Názov služby
Úroveň elektronizácie služby
(0 až 5)
6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?
(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)
-
-
-
-
Infraštruktúra
A – nový systém
B – zmena systému
Kód systému
Názov systému
6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?
(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)
B
isvs_207
Elektronický archívny informačný systém (EAIS)
Financovanie procesu informatizácie
Rezortná úroveň
Nadrezortná úroveň
A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania
6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)
-
-
-
6
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona:
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a) v primárnom práve
Čl. 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie) (Ú. v. C 326, 26. 10. 2012)
b) v sekundárnom práve
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/880 zo 17. apríla 2019 o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty (Ú. v. EÚ L 151/1, 7.6. 2019)
Gestor: MK SR, MV SR
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/60/EU z 15. mája 2014 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 159, 28.5. 2014)
Gestor: MK SR, MV SR
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014)
Gestor: NBÚ, MF SR, MV SR
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 324, 22.11. 2012)
Gestor: MK SR, MV SR
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES ( „nariadenie o IMI“ ) Text s významom pre EHP (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012)
Gestor: MH SR, MŠVVŠ SR, MZ SR, MV SR, ÚV SR
Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 151, 7. 6. 2009)
Gestor: MK SR, MV SR
7
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie (uviesť číslo a označenie relevantného rozhodnutia a stručne jeho výrok alebo relevantné právne vety).
Nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) uviesť lehotu na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitnú lehotu účinnosti jeho ustanovení
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/880 zo 17. apríla 2019 o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty sa uplatňuje od jeho účinnosti 27. júna 2019.
Čl. 3 ods. 1, ktorého implementácia sa zabezpečuje predloženým návrhom zákona, sa uplatňuje od 28. decembra 2020
b) uviesť informáciu o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie
V danej oblasti nebolo začaté konanie proti Slovenskej republike v rámci Pilot ani o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
c) uviesť informáciu o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav.
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č.
652/2004 Z. z.
o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:
úplne
8
Osobitná časť
K bodom 1, 5, 6, 11, 25, 39, 49, 53, 57 a 68
Aktualizuje sa citácia právnych predpisov v poznámkach pod čiarou.
K bodu 2
Definície pojmov používaných v zákone sa dopĺňajú o pojem archívny súbor, ktorý sa v praxi archívov bežne používa. Zavedenie tohto pojmu je aj v súlade aj s medzinárodným štandardom pre archívny opis ISAD G.
K bodu 3
Navrhovaná úprava reaguje na súčasnú prax, kedy sa konzervačnou kópiou archívneho dokumentu označuje kópia vyhotovená digitalizáciou. Mikrofilmovanie archívnych dokumentov ako zastaraná metóda vyhotovovania kópií sa v súčasnosti v štátnych archívoch už nevykonáva.
K bodu 4
Navrhovaná úprava zohľadňuje požiadavky aplikačnej praxe pri nadobúdaní archívnych dokumentov do vlastníctva štátu a s tým súvisiacich administratívnych procesov.
K bodom 7 a 8
V bode 7 sa upravuje postup zriaďovateľa archívu pri nakladaní s archívnymi dokumentami po zrušení archívu zriaďovateľa. Cieľom úpravy je zrovnoprávnenie pôvodcov, z ktorých činnosti vznikajú archívne dokumenty: platné znenie zákona finančne zvýhodňuje pôvodcu, ktorý zriadil archív a následne požiadal o jeho zrušenie tým, že archívne dokumenty vzniknuté z jeho činnosti ponúka na odkúpenie štátu. Ak pôvodca nepožiadal o súhlas so zriadením archívu, tak archívne dokumenty vzniknuté z jeho činnosti bezodplatne odovzdáva do príslušného štátneho archívu s regionálnou územnou pôsobnosťou. Bod 8 nadväzuje na úpravu v bode 7.
K bodu 9
Ide o doplnenie povinnosti vlastníka archívneho dokumentu za účelom vyhotovenia konzervačnej kópie najvýznamnejších archívnych dokumentov pre prípad, že by sa nepodarilo získať príslušný archívny dokument do vlastníctva štátu. Konzervačnú kópiu archívneho dokumentu nebude archív zverejňovať alebo predkladať na štúdium bez súhlasu jeho vlastníka.
K bodom 10 a 16
Navrhovaná úprava zohľadňuje požiadavky aplikačnej praxe archívov, v ktorej sa evidencie vedú niekoľko rokov elektronicky. Ide o zosúladenie pojmov s elektronickým archívnym informačným systémom, ktorý vychádza z terminológie používanej v medzinárodnom štandarde pre archívny opis ISAD G.
9
K bodu 12
Ustanovenie reaguje na novú terminológiu a nové právne predpisy upravujúce jednotlivé preukazy totožnosti.
K bodu 13
Nový odsek 6 v § 12 zabrániť zneužitiu oprávnení žiadateľa o prístup k archívnym dokumentom pre účely historického výskumu alebo iného vedeckého výskumu inými žiadateľmi. Ustanovenie nadväzuje na § 7 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K bodu 14
Ide o precizovanie podmienok vystavovania archívnych dokumentov. V praxi sa podmienky vystavovania na území Slovenskej republiky a v cudzine odlišujú. Pri vystavovaní na území Slovenskej republiky sa poistenie spravidla nevyžaduje, pričom vystavovateľ je povinný v zmluve o výpožičke uviesť spôsob náhrady za prípadné poškodenie alebo stratu archívneho dokumentu. Archívne dokumenty si na území Slovenskej republiky vypožičiavajú na verejné vystavovanie takmer výlučne kultúrne inštitúcie, ktoré spravidla disponujú všeobecnými poistnými zmluvami, na základe ktorých by bola poskytnutá náhrada. Navrhované znenie túto prax zohľadňuje.
K bodu 15
Dôvodom zrušenia povinnosti doručovať do zahraničia prostredníctvom ministerstva zahraničných vecí je, že ministerstvo zahraničných vecí účtuje žiadateľovi ďalšie poplatky, čím pri tomto spôsobe doručovania diskriminovaní oproti žiadateľom, ktorým sa doručuje inou formou.
K bodu 17
Inštitút obmedzenia prístupu k archívnym dokumentom dáva pôvodcovi, z ktorého činnosti archívne dokumenty vznikli, možnosť obmedziť prístup k archívnym dokumentom, určiť rozsah obmedzenia a čas jeho trvania. Určením maximálnej dĺžky obmedzenia prístupu na 30 rokov sa prihliada na plnenie základnej úlohy archívov, a to umožňovať prístup k archívnym dokumentom.
K bodu 18
Vypustenie odkazu 24 vrátane poznámky pod čiarou k tomuto odkazu súvisí s úpravou znenia § 32 ods. 1 v bode 67.
K bodom 19 a 21
Ide o legislatívno-technickú úpravu poznámky.
K bodu 20
Ustanovenie nadväzuje na § 78 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10
K bodu 22
Navrhovaným doplnením prípadov, v ktorých nemožno prístup k archívnym dokumentom obmedziť, sa zabezpečuje výnimka pre všetkých žiadateľov o prístup na účel historického alebo iného vedeckého výskumu. Cieľom je, aby boli zahrnuté všetky kategórie žiadateľov o prístup na tieto účely.
K bodu 23
Vypustenie odkazu 24 v § 13 ods. 8 nadväzuje na jeho vypustenie z textu zákona v § 13 ods. 4 (bod 18).
K bodom 24, 34, 50, 51, 52 a 58
Vypúšťajú sa odkazy uvedené opakovane (bod 22.3. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky).
K bodu 26
Ide o sprecizovanie ustanovení § 16 ods. 2 písm. d) zákona, ktoré ustanovuje povinnosti pôvodcu registratúry s prihliadnutím na aplikačnú prax. Špecifikácia trvanlivosti listinného archívneho dokumentu sa ustanovuje formou odkazu na príslušnú ISO normu. Ustanovenie § 16 ods. 2 písm. e) predstavuje úľavu z povinností pôvodcu registratúry; reaguje na súčasný trend vyhotovovania elektronických kópií z listinných originálov a s prihliadnutím na fakt, že ide o registratúrne záznamy bez trvalej dokumentárnej hodnoty umožňuje, aby boli zničené pôvodcom registratúry po vyhotovení elektronickej kópie zaručenou konverziou.
K bodom 27 a 28
Doplnením ustanovenia § 16 ods. 2 písm. g) a j) sa reaguje na existenciu elektronických registratúrnych záznamov. Pri elektronických registratúrnych záznamoch sa obmedzený prístup k nim vyznačuje v štruktúrovaných evidenčných údajoch príslušného informačného systému.
K bodu 29
V § 16 ods. 2 písm. n) ide o reakciu na aplikačnú prax, v ktorej treba vyžadovať, aby pôvodcovia odovzdávali a archívy preberali archívne dokumenty v riadne označených ochranných obaloch (archívne škatule). Požiadavka je logickým dôsledkom vyraďovacieho konania, kedy registratúrne záznamy rozdelené do vecných skupín podľa registratúrneho plánu. Túto skutočnosť treba jednoznačne vyznačiť pri odovzdávaní na príslušných ochranných obaloch. Zároveň ide o jednu z podmienok ochrany archívnych dokumentov.
V úprave § 16 ods. 2 písm. o) bodu 1. a 2. ide o precizovanie povinnosti zanikajúceho pôvodcu registratúry postarať sa o registratúrne záznamy vznikajúce z jeho činnosti, a to v prípade, že zaniká bez právneho nástupcu. Po vyraďovacom konaní záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou bez ohľadu na ich lehotu uloženia prevezme do trvalej archívnej starostlivosti príslušný štátny archív usporiadané podľa jeho pokynov.
11
K bodu 30
Novým ustanovením 16 ods. 2 písm. p)) sa doterajšia povinnosť požiadať pri dočasnom vývoze registratúrnych záznamov o povolenie nahrádza oznamovacou povinnosťou, pričom, ak pôvodca registratúry bude vyvážať neskôr aj ďalšie registratúrne záznamy, oznamovacia povinnosť sa týka len prvého vývozu. Reaguje sa tak najmä na súčasnú objektívnu nemožnosť aplikácie povinnosti žiadateľa o povolenie na vývoz elektronických registratúrnych záznamov.
K bodu 31
Určujú sa ďalšie subjekty, ktorým bude vyplývať povinnosť mať vypracovaný registratúrny poriadok:
Dopĺňa sa oprávnenie pre ministerstvo vnútra určovať povinnosť mať registratúrny poriadok aj založeným právnickým osobám, teda hospodárskym subjektom, pretože aj v tejto skupine také, ktoré vytvárajú registratúrne záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou (významné veľké podniky). Keďže založené právnické osoby predstavujú veľmi rôznorodú skupinu od veľkých strategických podnikov po malé podniky, je potrebný individuálny prístup. Z tohto dôvodu povinnosť mať registratúrny poriadok u tejto skupiny pôvodcov registratúry bude určovať ministerstvo prostredníctvom príslušného štátneho archívu. Súčasne sa skupina pôvodcov registratúry s povinnosťou vypracovať registratúrny poriadok rozširuje o právnické osoby, ktoré žiadajú alebo majú platné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti; ide o zohľadnenie existujúcej praxe.
K bodu 32
Vzhľadom na to, že aj pôvodcovia registratúry podľa § 16 ods. 5 vytvárajú registratúrne záznamy obsahujúce osobné údaje, musia aj oni mať povinnosť obmedzovať prístup k registratúrnym záznamom obsahujúcim osobné údaje; preto sa z § 16 ods. 5 vypúšťa odkaz na písmeno k) v odseku 2.
K bodu 33
Navrhovaná úprava § 16a ods. 2 reaguje na zmenu terminológie zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.
K bodom 35 a 36
Ide o aktualizáciu terminológie vrátane poznámok pod čiarou. Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES a podľa zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) sa pojmy „zaručená elektronická pečať“ a „časová pečiatka“, ktoré upravoval zrušený zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nahradili pojmami „kvalifikovaná elektronická pečať a „kvalifikovaná elektronická časová pečiatka“.
12
K bodu 37
Navrhované doplnenie § 19 ods. 1 nadväzuje na úpravu § 16 ods. 2 písm. o) v bode 29.
K bodu 38
V súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente je orgán verejnej moci povinný s iným orgánom verejnej moci komunikovať výlučne elektronicky. Vzhľadom na to, ako aj na skutočnosť, že ministerstvo vnútra prostredníctvom ústredného portálu Elektronické služby Ministerstva vnútra SR dostupnú elektronickú službu „vyraďovacie konanie“, ukladá sa pôvodcom registratúry podľa § 16 ods. 3 povinnosť predkladať návrh na vyraďovacie konanie prostredníctvom tejto elektronickej služby.
K bodu 40
Úprava textu § 22 ods. 1 nadväzuje na úpravu § 16 ods. 2 písm. n) v bode 29.
K bodu 41
Doplnenie § 22 ods. 5 súvisí s novou pôsobnosťou Národného bezpečnostného úradu, ktorý bude spravovať centrálne úložisko utajovaných skutočností, v ktorom budú môcť ústredné orgány štátnej správy uložiť dočasne archívne dokumenty obsahujúce utajované skutočnosti, a to do zrušenia ich utajenia.
K bodu 42
Doplnenie ustanovenia § 22 ods. 6 umožní archívu požadovať usporiadanie preberaných archívnych dokumentov aj inak ako podľa registratúrneho plánu pôvodcu, a to v prípade, ak preberá archívne dokumenty od pôvodcu, ktorý podľa § 16 ods. 5 nemusel mať vypracovaný registratúrny plán, alebo ho nemal vypracovaný v čase vzniku archívnych dokumentov, alebo ak ide o torzovité archívne dokumenty, ktoré nie je možné usporiadať podľa registratúrneho plánu pôvodcu registratúry, alebo u pôvodcu registratúry dochádzalo k častým organizačným zmenám. Navrhovaná úprava je reakciou na aplikačnú prax.
K bodu 43
Legislatívno-technická úprava.
K bodu 44
Zavádza sa nová evidencia evidencia vystavovaných archívnych dokumentov. Jej význam spočíva najmä v ochrane archívnych dokumentov, ktoré počas vystavovania podliehajú rôznym klimatickým a svetelným podmienkam a pri častom vystavovaní by mohlo dôjsť k ich rýchlej fyzickej degradácii. Zároveň sa tým vytvorí informačná databáza pre efektívne využívanie archívnych dokumentov na uvedený účel.
K bodom 45 a 46
Doplnením § 24 ods. 3 písm. c) a § 24a písm. c) sa zohľadňuje kompetencia Národného bezpečnostného úradu.
13
K bodu 47
Doplnenie ustanovenia § 24a písm. f) reaguje na bežnú prax. Iba archív vie posúdiť, či fyzický stav ním spravovaného archívneho dokumentu ho umožňuje poskytnúť na výstavné účely. Vystavovanie archívnych dokumentov sa realizuje najmä na regionálnej úrovni, a to na základe spolupráce archívu s príslušnou kultúrnou inštitúciou.
Doplnením ustanovenia § 24a písm. g) sa len kompletizujú činnosti, ktoré štátne archívy dlhoročne vykonávajú. Úhrady za služby archívu (napr. za vyhotovovanie kópií z archívnych dokumentov, digitalizáciu archívnych dokumentov, použitie vlastného reprografického zariadenia a pod.) príjmom štátneho rozpočtu. Vyberanie úhrady za služby archívov je štandardnou činnosťou archívov aj v zahraničí. Na rozdiel od správnych poplatkov ide o občianskoprávny vzťah.
K bodu 48
Navrhované doplnenie obsahu evidencie pôvodcov registratúr o údaje o vývoze registratúrnych záznamov zabezpečí jednotnú evidenciu údajov o mieste uloženia vyvezených registratúrnych záznamov a čísle povolenia na vývoz v elektronickom informačnom systéme. Táto evidencia je dôležitá najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že na vyvezené registratúrne záznamy, ak budú vyhodnotené vo vyraďovacom konaní ako registratúrne záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou, má prednostné právo Slovenská republika.
K bodu 49
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 sa dopĺňa o najnovší predpis zaoberajúci sa problematikou dovozu archívnych dokumentov.
K bodu 54
Vzhľadom na existenciu elektronických registratúrnych záznamov sa platné znenie ustanovenia § 25 ods. 14 stalo zastaraným a neuskutočniteľným a nahrádza sa preto novým znením, ktoré ustanovuje výslovný zákaz trvalého vývozu registratúry. Je potrebný z dôvodu, že registratúra je zdrojom archívnych dokumentov.
K bodu 55
Znenie ustanovenia § 26 o dovoze archívnych dokumentov sa upravuje tak, aby vo vzťahu k archívnym dokumentom zabezpečilo implementáciu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/880 zo 17. apríla 2019 o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty. V platnom znení § 26 upravený zákaz prevodu vlastníctva archívneho dokumentu, ktorý bol nezákonne dovezený, vyplýva Slovenskej republike ako zmluvnej strane z dohovoru UNESCO o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č.
15/1980 Zb.
).
K bodu 56
Zákon sa dopĺňa o nové ustanovenie upravujúce kontrolu vykonávanú colnými úradmi. V porovnaní s ostatnými predmetmi kultúrnej hodnoty sa vývoz a dovoz archívnych dokumentov uskutočňuje len výnimočne. Avšak vzhľadom na to, že zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č.
14
652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa nevzťahuje na archívne dokumenty, je potrebné upraviť oprávnenia a povinnosti pri kontrole vykonávanej colnými úradmi pri vývoze a dovoze aj vo vzťahu k archívnym dokumentom.
K bodom 59 a 63
Na základe poznatkov praxe je potrebné postihovať aj porušenie povinnosti predložiť archívny dokument ministerstvu na kontrolu po jeho spätnom dovoze na územie Slovenskej republiky.
K bodu 60
V § 30a ods. 1 písm. u) dochádza k zásadnej zmene pre vývozcov registratúry. Nadväzuje sa ňou na existenciu elektronických registratúrnych záznamov, pre ktoré sa platné znenie stalo v praxi neuskutočniteľným. Z tohto dôvodu sa doterajšia povinnosť žiadať o povolenie pred vývozom registratúrnych záznamov mení na oznamovaciu povinnosť, pričom ak povinný subjekt vyváža opakovane, oznamovaciu povinnosť bude plniť len pri prvom vývoze; navrhovaná zmena tak prinesie čiastočné zníženie administratívnej náročnosti pre podnikateľské prostredie.
K bodu 61 a 62
Nová skutková podstata priestupku nadväzuje na nový § 26a. Legislatívno-technická úprava v bode 62 nadväzuje na bod 61.
K bodu 64
V praxi vyplynula potreba doplniť znenie skutkovej podstaty správneho deliktu v § 31 ods. 1 písm. c) ôsmom bode tak, aby, ak pôvodca registratúry zaniká bez právneho nástupcu, bol zabezpečený postih aj za nesplnenie povinnosti predložiť štátnemu archívu návrh na vyradenie všetkých registratúrnych záznamov s trvalou dokumentárnou hodnotou a povinnosti odovzdať mu ich.
K bodu 65
V praxi vyplynula potreba doplniť znenie skutkových podstát správnych deliktov v § 31 ods. 1 písm. d) tak, aby bol zabezpečený postih aj za nesplnenie povinnosti oznámiť archívu pri zániku bez právneho nástupcu miesto uloženia registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty. V nadväznosti na nový § 26a sa dopĺňa aj skutková podstata správneho deliktu bránenie a marenie výkonu kontroly.
K bodu 66
Zmena objektívnej lehoty pri ukladaní pokút v § 31 ods. 2 prvej vete vychádza z poznatkov aplikačnej praxe, kedy k zisteniu, že došlo ku konaniu opodstatňujúcemu uloženie pokuty, prichádza prevažne v rámci štátneho odborného dozoru vykonávaného štátnymi archívmi podľa plánu kontrol, ktoré sa v praxi uskutočňujú v päťročných intervaloch. Vzhľadom na to platná objektívna trojročná lehota v praxi môže znemožniť uloženie pokuty.
15
K bodu 67
Navrhované zmeny v § 32 ods. 1 nadväzujú na bod 22.9. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky.
K bodu 69
Prechodné ustanovenie § 34ab reaguje na zmenu povinnosti žiadať o povolenie vývozu registratúrnych záznamov na ohlasovaciu povinnosť.
K bodom 70 a 71
Pracovisko Archív Šaľa patriace pod Štátny archív Nitra sa zaraďuje ako pracovisko Štátneho archívu v Trnave pod názvom Archív Galanta (so sídlom v Šali) z dôvodu, že 80% územnej pôsobnosti na území Trnavského kraja (okresy Galanta, Dunajská Streda), a súčasne približne 80% archívnych dokumentov v správe Archívu Šaľa sa týka inštitúcií sídliacich v okresoch Galanta a Dunajská Streda. Táto jeho územná pôsobnosť spôsobuje problémy v starostlivosti o archívy Centrami podpory v Nitre a Trnave. Ďalším dôvodom je aj proveniencia archívnych dokumentov uložených v Archíve Šaľa, ktoré pre okresy Galanta a Šaľa po roku 1922 prevažne spoločné v dôsledku zložitého historického vývoja okresu Šaľa (v rokoch 1923 1945 bol spolu s okresom Galanta súčasťou Župy XV (Bratislavská župa), v rokoch 1949 1960 súčasťou Nitrianskeho kraja a v rokoch 1960 1996 súčasťou okresu Galanta a existoval Štátny okresný archív Galanta) a ktorá navrhovanou zmenou zostáva zachovaná.
K bodu 72
Zo zoznamu preberaných právne záväzných aktov Európskej únie je potrebné vypustiť zrušenú smernicu Rady 93/7/EHS. V čase preberania novej smernice EP a Rady 2014/60/EU, ktorá zrušila smernicu 93/7/EHS, do zákona č. 395/2002 Z. z. (zákonom č. 266/2015 Z. z. účinným od 1.11.2015) bola smernica 93/7/ EHS ešte účinná, preto ju nebolo možné zo zoznamu vypustiť.
K čl. II
K bodu 1:
Zakotvuje sa oprávnenie ústredného orgánu štátnej správy zabezpečiť uloženie a ochranu utajovaných skutočností v centrálnom úložisku utajovaných skutočností, ktoré zriadi Národný bezpečnostný úrad na základe úlohy z bodu 3 tohto článku. Centrálne úložisko bude slúžiť pre dočasné uloženie archívnych dokumentov obsahujúcich utajované skutočnosti, ktoré orgány verejnej moci a iné právnické osoby nepotrebujú pre svoju činnosť, ale ešte trvá potreba ich utajenia. Keď pominú dôvody utajenia skutočností obsiahnutých v archívnych dokumentoch, Národný bezpečnostný úrad ich z centrálneho úložiska odovzdá príslušnému archívu.
16
K bodu 2:
Dopĺňa sa lehota pre prehodnocovanie stupňa utajenia utajovaných skutočností. Prax ukázala, že napriek povinnosti vedúceho (t .j. štatutárneho orgánu) prehodnocovať stupne utajenia, nie je táto jeho povinnosť riadne plnená a k tejto činnosti dochádza iba v rámci vyraďovacieho konania. Z uvedeného dôvodu sa zavádza povinnosť vedúceho zabezpečiť prehodnotenie stupňa utajenia najmenej raz za päť rokov. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ústredný orgán štátnej správy, ktorý využije možnosť mať archívne dokumenty obsahujúce utajované skutočnosti uložené v centrálnom úložisku. Znamená, že povinnosť päťročne prehodnocovať stupeň utajenia sa bude aplikovať opakovane dovtedy, pokým utajenie takýchto archívnych dokumentov trvá.
K bodu 3:
Ide o nadviazanie na bod 1. Z novej pôsobnosti vyplýva pre Národný bezpečnostný úrad úloha zriadiť centrálne úložisko utajovaných skutočností. Reaguje sa tak na poznatky z praxe, keď ústredné orgány štátnej správy Národnému bezpečnostnému úradu pri výkone jeho kontrolnej činnosti opakovane vznášajú požiadavku, aby plnil takúto úlohu. Keďže lehota utajenia nie je pevne určená, archívne dokumenty obsahujúce utajované skutočnosti tieto orgány zväčša dlhodobo ukladajú a ich počty sa každým vyraďovacím konaním zvyšujú. Zároveň si zabezpečenie priestorov, v ktorých sa archívne dokumenty obsahujúce utajované skutočnosti ukladajú, vyžaduje prísnejšie opatrenia, čo pre tieto orgány za následok aj vyššie finančné náklady - napríklad nestačí len jeden bezpečnostný objekt na úschovu (trezor), ale je potrebné zriadiť viacero chránených priestorov. Uložením archívnych dokumentov obsahujúcich utajované skutočnosti v centrálnom úložisku utajovaných skutočností, ktoré zriadi Národný bezpečnostný úrad, si tak ústredné orgány štátnej správy, ktoré túto možnosť využijú, vyriešia uvedené problémy. Zabezpečenie a vykonávanie novej pôsobnosti nebude mať žiadny dopad na štátny rozpočet; pre plnenie novej úlohy Národný bezpečnostný úrad všetky materiálne i personálne podmienky už vytvorené.
Súčasne sa v tomto bode novou pôsobnosťou Národného bezpečnostného úradu (vydávať na žiadosť ministerstva alebo štátneho archívu s regionálnou pôsobnosťou stanovisko k registratúrnym poriadkom upravujúcim manipuláciu s registratúrnymi záznamami obsahujúcimi utajované skutočnosti) nadväzuje na čl. I body 45 a 46.
K čl. III
Dňa 1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa
§ 2 ods. 1
zákona sa zriaďuje register mimovládnych neziskových organizácií, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, a do ktorého sa zapisujú údaje o nadáciách, neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, neinvestičných fondoch, občianskych združeniach, odborových organizáciách, organizáciách zamestnávateľov a organizáciách s medzinárodným prvkom. Podľa
§ 3 ods. 6
zákona register obsahovať, okrem údajov uvedených v odsekoch 1 5, aj elektronickú podobu stanov, zriaďovacích listín, zriaďovacích zmlúv, zakladacích listín, štatútov a nadačných listín mimovládnych neziskových organizácií vrátane ich zmien a dodatkov, ktorá je podľa
§ 5 ods.
17
2
zákona súčasťou verejnej časti registra. Register mimovládnych neziskových organizácií bude uvedený do prevádzky v súlade s ustanovením
§ 7 ods. 1
zákona k 1. januáru 2021.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky následne zabezpečí dobudovanie registra mimovládnych neziskových organizácií v zmysle Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 2024. Súčasťou dobudovania registra je aj digitalizácia zbierky listín existujúcich mimovládnych neziskových organizácií a jej zverejnenie v registri. Jedným zo základných cieľov v procese dobudovania registra je zvyšovanie kvality údajov poskytovaných z registra, čím sa zároveň sleduje verejný záujem a napĺňanie súčasných požiadaviek spoločnosti na transparentnosť jednak samotného registra, ale aj zapisovaného subjektu. Z uvedených dôvodov sa v období do 31. decembra 2022 vykoná digitalizácia zbierky listín mimovládnych neziskových organizácii (vrátane anonymizácie osobných údajov) prispôsobená aktuálnym podmienkam a požiadavkám v oblasti informatizácie spoločnosti. Digitalizácia zbierky listín sa dotkne približne 65 000 existujúcich mimovládnych neziskových organizácií uvedených v
§ 2 ods. 2
zákona, ktorých registrovými orgánmi sú okresné úrady v sídle kraja a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Vyhotovenia stanov a listín týchto subjektov v pôvodnej listinnej podobe, ktoré je potrebné digitalizovať, sa nachádzajú v spisových materiáloch uložených v príručných registratúrach registrových orgánov alebo v archíve. Dôležitým faktorom pre odloženie zákonnej povinnosti viesť elektronickú podobu zbierky listín v registri je aj obstaranie služieb potrebných pre digitalizáciu dokumentov mimovládnych neziskových organizácií. Po vykonaní procesu digitalizácie zbierky listín sa register následne „naplní“ digitalizovanými dokumentmi a zabezpečí sa ich zverejnenie. Na základe uvedeného sa navrhuje doplnením § 7 o nový odsek 2 posunúť účinnosť zákonnej povinnosti viesť v registri elektronickú zbierku listín mimovládnych neziskových organizácií na 1. januára 2023.
K čl. IV
Vzhľadom na potrebnú dĺžku legislatívneho procesu a termín účinnosti čl. 3 ods. 1 nariadenia 2019/880, ktorý sa implementovať, ako aj na potrebu posunúť účinnosť povinnosti viesť od 1. januára 2021 v registri mimovládnych neziskových organizácií elektronickú zbierku listín, sa navrhuje účinnosť zákona od 1. januára 2021.
Schválené vládou Slovenskej republiky dňa 30. septembra 2020.
Igor M a t o v i č v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Roman M i k u l e c v. r.
minister vnútra Slovenskej republiky