Bratislava, október 2020
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-20809/2020
Národnej rady Slovenskej republiky
259
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s ch v a ľ u j e vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády Slovenskej republiky