DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslankyňa Jana Žitňanská.
Cieľom predloženého návrhu je umožniť fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, aby im boli poskytnuté peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla a peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla súčasne, a teda aby nemuseli čakať na prevod vlastníctva osobného motorového vozidla a až následne žiadať o poskytnutie príspevku na úpravu osobného motorového vozidla, a tým umožniť rýchlejšiu a efektívnejšiu sociálnu podporu týchto osôb; zároveň je cieľom predloženého návrhu umožniť poskytnutie príspevku na úpravu osobného motorového vozidla aj na osobné motorové vozidlo, ktoré si fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím zakúpi upravené a až následne prevedie do svojho vlastníctva či spoluvlastníctva, ak je schopná tieto skutočnosti zdokladovať.
Podľa aktuálne platnej a účinnej právnej úpravy môže fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím požiadať o príspevok na kúpu osobného motorového vozidla, aj o príspevok na úpravu osobného motorového vozidla. Ak potrebuje osobné motorové vozidlo zároveň kúpiť a nechať upraviť, musí najprv čakať na prevod osobného motorového vozidla do jej vlastníctva alebo spoluvlastníctva, a až potom môže požiadať o príspevok na úpravu osobného motorového vozidla. Následne musí počkať, kým jej bude príspevok na úpravu poskytnutý a až tak môže dať vykonať požadovanú úpravu (ako je napr. ručné ovládanie vozidla). Tým dochádza k zbytočnému odďaľovaniu momentu, kedy bude môcť daná osoba skutočne využívať upravené osobné motorové vozidlo, ktoré pre svoj život potrebuje a na ktorý sa jej dané sociálne príspevky poskytujú. Zároveň je týmto znemožnené čerpať príspevok na úpravu osobného motorového vozidla, ak by daná osoba priamo kúpila upravené osobné motorové vozidlo, ktoré by mohla začať používať bezodkladne.
Navrhuje sa preto novela predmetného zákona, ktorá umožní požiadať o oba príspevky (na kúpu aj úpravu osobného motorového vozidla) súčasne a až následne zdokladovať úpravu spoločne s vlastníctvom, resp. spoluvlastníctvom osobného motorového vozidla.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Rovnako nebude mať návrh zákona žiadne sociálne vplyvy ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Reaguje sa na situáciu, kedy fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím ešte nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom motorového vozidla, ale žiada o príspevok na úpravu (najčastejšie spoločne s príspevkom na kúpu) osobného motorového vozidla a stane sa vlastníkom následne, pričom svoje vlastníctvo, resp. spoluvlastníctvo zdokladuje spoločne s dokladom o úprave osobného motorového vozidla.
K bodu 2
Odôvodnenie tohto bodu je totožne s odôvodnením bodu 1.
K bodu 3
V tomto bode sa navrhuje doplniť okrem predloženia dokladu o úprave osobného motorového vozidla aj doklad o vlastníctve, resp. spoluvlastníctve, keďže sa v bodoch 1 a 2 navrhlo vypustiť podmienku vlastníctva, resp. spoluvlastníctva v momente podania žiadosti o príspevok na úpravu osobného motorového vozidla. Vlastníctvo, resp. spoluvlastníctvo je tak naďalej podmienkou poskytnutia príspevku na úpravu osobného motorového vozidla, možno ho ale nadobudnúť a zdokladovať aj dodatočne.
K bodu 4
V tomto bode sa predovšetkým upravuje povinnosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím zabezpečiť prevod osobného motorového vozidla do svojho vlastníctva či spoluvlastníctva najneskôr do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o priznaní peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla, ak kupuje vozidlo, ktoré bolo predtým upravené pre jej potreby. Týmto sa zároveň umožňuje čerpať príspevok na úpravu osobného motorového vozidla aj na vopred upravené osobné motorové vozidlo, ktoré doposiaľ v predmetnej právnej úprave neexistovala. Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím kupuje ešte neupravené vozidlo, ktoré si následne nechá upraviť, zostáva zachovaná doterajšia právna úprava, a teda povinnosť dať si upraviť osobné motorové vozidlo, na ktoré jej bol poskytnutý peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o priznaní tohto peňažného príspevku, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa jeho poskytnutia, ak osobné motorové vozidlo nemožno upraviť pre potreby fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím z dôvodov na strane osoby, ktorej predmetom činnosti je úprava osobných motorových vozidiel.
K bodu 5
Z dôvodu právnej istoty sa navrhuje prechodné ustanovenie, podľa ktorého sa konania o peňažnom príspevku na kompenzáciu začaté pred navrhovanou účinnosťou zákona dokončili podľa zákona účinného do 30. novembra 2020.
K čl. II
Navrhuje sa stanoviť účinnosť zákona na 1. decembra 2020.