NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z .......................... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 8/2009 Z. z., zákona 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 391/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z. a zákona č. 63/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 35 ods. 1 sa za slová „osobného motorového vozidla, ktorého je“ vkladajú slová „alebo sa stane“.
2.V § 35 ods. 4 sa slová ak je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím jeho vlastníkom. nahrádzajú slovami „ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je alebo sa stane jeho vlastníkom alebo spoluvlastníkom.“
3.V § 35 odsek 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „a na základe dokladu o vlastníctve alebo spoluvlastníctve osobného motorového vozidla.“
4.V § 35 odsek 9 znie:
„(9) Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nekúpila upravené osobné motorové vozidlo, je povinná dať si upraviť osobné motorové vozidlo, na ktoré jej bol poskytnutý peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o priznaní tohto peňažného príspevku, najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa jeho poskytnutia, ak osobné motorové vozidlo nemožno upraviť pre potreby fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím z dôvodov na strane osoby, ktorej predmetom činnosti je úprava osobných motorových
vozidiel. Ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím kupuje upravené osobné motorové vozidlo, je povinná zabezpečiť prevod osobného motorového vozidla do svojho vlastníctva či spoluvlastníctva do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o priznaní peňažného príspevku na úpravu osobného motorového vozidla.“
5.Za § 67h sa vkladá § 67i, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 67i
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. decembra 2020
V konaní o peňažnom príspevku na kompenzáciu začatom pred 1. decembrom 2020, ktoré nebolo ukončené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa postupuje podľa zákona účinného do 30. novembra 2020.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2020.