1
z 24. septembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015
2
Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 157/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z. a zákona č. 258/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 65 ods. 2 sa slovo „1957“ nahrádza slovom „1956“.
2. Za § 293fe sa vkladajú § 293ff až 293fk, ktoré vrátane nadpisu nad § 293ff znejú:
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
§ 293ff
(1) Dôchodkový vek poistenca, ktorý dovŕšil dôchodkový vek podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020 pred 1. januárom 2021, zostáva zachovaný.
(2) Poistenec, ktorý podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020 nedovŕšil dôchodkový vek do 31. decembra 2020 a ktorý by podľa § 65 ods. 2 a prílohy č. 3a a 3b v znení účinnom od 1. januára 2021 dovŕšil dôchodkový vek pred 1. januárom 2021, dovŕši dôchodkový vek 1. januára 2021.
(3) Fiktívny dôchodkový vek poistenca uvedeného v
a)odseku 1, je dôchodkový vek, ktorý by tento poistenec dovŕšil podľa § 65 ods. 2 a prílohy č. 3a a 3b v znení účinnom od 1. januára 2021 pred dovŕšením dôchodkového veku podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020,
b)odseku 2, je dôchodkový vek, ktorý by tento poistenec dovŕšil podľa § 65 ods. 2 a prílohy č. 3a a 3b v znení účinnom od 1. januára 2021 pred 1. januárom 2021.
§ 293fg
(1) Poistenec uvedený v § 293ff ods. 3, ktorému je priznaný starobný dôchodok najneskôr od 1. januára 2021, má nárok na jednorazový doplatok k starobnému dôchodku.
3
(2) Na jednorazový doplatok k starobnému dôchodku nevzniká nárok poberateľovi predčasného starobného dôchodku alebo poberateľovi starobného dôchodku podľa § 69a ods. 1.
(3) Suma jednorazového doplatku k starobnému dôchodku sa určí ako súčin sumy starobného dôchodku ku dňu jeho priznania nezvýšenej podľa § 66 ods. 2, nezníženej podľa § 66 ods. 6 alebo z dôvodu súbehu nároku na výplatu s vdovským dôchodkom alebo vdoveckým dôchodkom a zvýšenej podľa § 82b ods. 3 a koeficientu podľa druhej vety. Koeficient sa určí ako podiel počtu dní za obdobie odo dňa, kedy poistenec dovŕšil fiktívny dôchodkový vek, najskôr však odo dňa získania 15 rokov dôchodkového poistenia, do dňa dovŕšenia dôchodkového veku (ďalej len „obdobie rozdielu dôchodkových vekov“) a čísla 30,4167.
(4) Suma starobného dôchodku ku dňu jeho priznania podľa odseku 3 určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine podľa osobitného predpisu4) alebo podľa medzinárodnej zmluvy je suma, ktorá zodpovedá pomernej časti, v akej sa priznal čiastkový starobný dôchodok podľa predpisov Slovenskej republiky.
(5) Ak sa jednorazový doplatok k starobnému dôchodku určuje za obdobie, za ktoré bol vyplatený invalidný dôchodok, úrazová renta alebo dávka v nezamestnanosti, suma jednorazového doplatku k starobnému dôchodku podľa odseku 3 sa znižuje o úhrn súm za toto obdobie vyplateného invalidného dôchodku, vyplatenej úrazovej renty alebo vyplatenej dávky v nezamestnanosti.
(6) Ak sa jednorazový doplatok k starobnému dôchodku určuje za obdobie, za ktoré bol vyplatený vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok, a jednorazový doplatok k starobnému dôchodku je
a)vyšší ako úhrn súm vdovských dôchodkov alebo vdoveckých dôchodkov vyplatených za toto obdobie, suma jednorazového doplatku k starobnému dôchodku podľa odseku 3 sa zníži o polovicu úhrnu súm vdovských dôchodkov alebo vdoveckých dôchodkov vyplatených za toto obdobie,
b)nižší ako úhrn súm vdovských dôchodkov alebo vdoveckých dôchodkov vyplatených za toto obdobie, suma jednorazového doplatku k starobnému dôchodku podľa odseku 3 sa za toto obdobie zníži o jednu polovicu.
(7) Na jednorazový doplatok k starobnému dôchodku sa použijú ustanovenia tohto zákona vzťahujúce sa na starobný dôchodok okrem § 81, § 82, § 116 ods. 2, § 293dq, § 293dr a 293dx.
(8) Konanie o priznaní jednorazového doplatku k starobnému dôchodku sa začína z podnetu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne.
4
§ 293fh
Poistencovi, ktorému je priznaný starobný dôchodok najskôr od 2. januára 2021, sa obdobie dôchodkového poistenia získané počas obdobia rozdielu dôchodkových vekov započíta do obdobia podľa § 66 ods. 2.
§ 293fi
Ak dôchodkový vek poistenca, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok do 31. decembra 2020, je alebo by bol podľa § 65 ods. 2 a prílohy č. 3a a 3b v znení účinnom od 1. januára 2021 nižší ako dôchodkový vek podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020, predčasný starobný dôchodok alebo starobný dôchodok podľa § 69a ods. 1 sa zvýši o 0,5 % percentuálne nezníženej sumy podľa § 68 ods. 1 za každých začatých 30 dní obdobia rozdielu dôchodkového veku podľa § 65 ods. 2 a prílohy č. 3a a 3b v znení účinnom od 1. januára 2021 a dôchodkového veku určeného podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2020.
§ 293fj
O jednorazovom doplatku k starobnému dôchodku podľa § 293fg a o zvýšení predčasného starobného dôchodku alebo starobného dôchodku podľa § 293fi rozhodne Sociálna poisťovňa najneskôr do 31. decembra 2022.
§ 293fk
Ak deň dovŕšenia dôchodkového veku poistenca uvedeného v § 293ff ods. 3, ktorý Sociálna poisťovňa určila pred 1. januárom 2021, je
a)po 31. decembri 2020, za deň určenia dňa dovŕšenia dôchodkového veku podľa § 65a ods. 1 písm. a) a ods. 2 sa považuje 1. január 2021,
b)pred 1. januárom 2021, deň určenia dňa dovŕšenia dôchodkového veku podľa § 65a ods. 1 písm. a) a ods. 2 zostáva zachovaný.“.
3.Prílohy č. 3a a 3b znejú:
„Príloha č. 3a k zákonu č. 461/2003 Z. z.
rok narodenia poistenca
muž
žena
žena, ktorá vychovala jedno dieťa
žena, ktorá vychovala dve deti
žena, ktorá vychovala tri deti alebo štyri deti
žena, ktorá vychovala päť detí alebo viac detí
1943 a menej
60r
57r
56r
55r
54r
53r
1944
60r 9m
57r
56r
55r
54r
53r
1945
61r 6m
57r
56r
55r
54r
53r
5
1946
62r
57r
56r
55r
54r
53r
1947
62r
57r 9m
56r
55r
54r
53r
1948
62r
58r 6m
56r 9m
55r
54r
53r
1949
62r
59r 3m
57r 6m
55r 9m
54r
53r
1950
62r
60r
58r 3m
56r 6m
54r 9m
53r
1951
62r
60r 9m
59r
57r 3m
55r 6m
53r 9m
1952
62r
61r 6m
59r 9m
58r
56r 3m
54r 6m
1953
62r
62r
60r 6m
58r 9m
57r
55r 3m
1954
62r
62r
61r 3m
59r 6m
57r 9m
56r
1955
62r 76d
62r 76d
62r 76d
60r 3m
58r 6m
56r 9m
1956
62r 139d
62r 139d
62r 139d
61r
59r 3m
57r 6m
1957
62r 6m
62r 6m
62r
61r 6m
60r
58r 3m
1958
62r 8m
62r 8m
62r 2m
61r 8m
60r 9m
59r
1959
62r 10m
62r 10m
62r 4m
61r 10m
61r 4m
59r 9m
1960
63r
63r
62r 6m
62r
61r 6m
60r 6m
1961
63r 2m
63r 2m
62r 8m
62r 2m
61r 8m
61r 3m
1962
63r 4m
63r 4m
62r 10m
62r 4m
61r 10m
61r 7m
1963
63r 6m
63r 6m
63r m
62r 6m
62r
61r 11m
1964
63r 8m
63r 8m
63r 2m
62r 8m
62r 2m
62r 2m
1965
63r 10m
63r 10m
63r 4m
62r 10m
62r 4m
62r 4m
1966 a viac
64r
64r
63r 6m
63 r
62r 6m
62r 6m
kde
r je rok,
m je mesiac,
d je deň.
Príloha č. 3b k zákonu č. 461/2003 Z. z.
Rok narodenia poistenca
Muž, ktorý vychoval jedno dieťa
Muž, ktorý vychoval dve deti
Muž, ktorý vychoval tri deti alebo viac detí
1957
62r
61r 6m
61r
1958
62r 2m
61r 8m
61r 2m
1959
62r 4m
61r 10m
61r 4m
1960
62r 6m
62r
61r 6m
1961
62r 8m
62r 2m
61r 8m
1962
62r 10m
62r 4m
61r 10m
1963
63r
62r 6m
62r
1964
63r 2m
62r 8m
62r 2m
1965
63r 4m
62r 10m
62r 4m
1966 a viac
63r 6m
63r
62r 6m
kde
r je rok,
m je mesiac,
d je deň.“.
6
Čl. II
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 410/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 184/2014 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 226/2019 Z. z. a zákona č. 46/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) jednorazový doplatok k starobnému dôchodku podľa osobitného predpisu.19)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
19) § 293fg zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 137/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 105/2010 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 355/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 301/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 97/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z. a zákona č. 95/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 33 ods. 2 a § 33a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Do súčtu súm podľa prvej vety sa nezapočítava jednorazový doplatok k starobnému dôchodku podľa osobitného predpisu.38e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38e znie:
38e) § 293fg zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.
Čl. IV
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona
7
č. 191/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 391/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 124/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 18 sa odsek 3 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u) jednorazový doplatok k starobnému dôchodku podľa osobitného predpisu.29c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29c znie:
29c) § 293fg zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky