INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV prevádzkovateľom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
rozpočtová organizácia
vyhotovená podľa Kapitoly III, oddielu 2, článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
PREVÁDZKOVATEĽ
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, rozpočtová organizácia, so sídlom Námestie Alexandra Dubčeka č. 1, 812 080 Bratislava, IČO: 00151491 (ďalej len „Kancelária NR SR“ alebo „prevádzkovateľ“) v postavení prevádzkovateľa, ktorý určil účel a prostriedky spracúvania osobných údajov, spracúva osobné údaje za podmienok uvedených v tejto Informácii o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Informácia“)1.
Kanceláriu NR SR môžete kontaktovať listovou zásielkou na adrese: Kancelária NR SR, osobný úrad, Námestie Alexandra Dubčeka č. 1, 812 080 Bratislava.
ZODPOVEDNÁ OSOBA PREVÁDZKOVATEĽA
Zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov spracúvaných Kanceláriou NR SR môžete kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy: zodpovednaosoba@nrsr.sk.
INFORMÁCIE O PODMIENKACH SPRACÚVANIA
Prehľad o jednotlivých účeloch, na ktoré Kancelária NR SR spracúva osobné údaje2, právnom základe spracúvania (v odôvodnenom prípade vrátane oprávneného záujmu sledovaného Kanceláriou NR SR alebo treťou stranou), kategóriách osobných údajov, zdroji osobných údajov (v prípade, ak sa osobné údaje získavajú od inej ako dotknutej osoby), príjemcoch osobných údajov (v odôvodnenom prípade vrátane informácie o prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii), dobe uchovávania osobných údajov, ako aj o existencii alebo neexistencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (ak automatizované rozhodovanie existuje, informácia zahŕňa aj použité postupy a dôsledky pre dotknutú osobu) nájdete v nasledujúcej tabuľke:
ÚČEL SPRACÚVANIA
Voľba generálneho prokurátora Slovenskej republiky návrhy na kandidáta na funkciu generálneho prokurátora Slovenskej republiky
PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA
Ústava Slovenskej republiky ôsma hlava, prvý oddiel, čl. 150,151
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov - § 7
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej
rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov – § 123 až § 125
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM
NIE
KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje v rozsahu:
meno, priezvisko
dátum narodenia
adresa trvalého pobytu, ktorou sa rozumie obec, názov ulice a číslo domu, telefónne číslo, emailová adresa,
štátne občianstvo
údaje o dosiahnutom vzdelaní,
údaje a prehľad pracovných skúseností, údaje o právnickom povolaní, právnej praxi, výsledky odbornej činnosti
údaje o uznaní viny za trestné činy a priestupky, údaje potrebné k získaniu odpisu Registra trestov
údaje o funkciách nezlučiteľných s výkonom funkcie generálneho prokurátora SR
členstvo v politickej strane, politickom hnutí
ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
minister spravodlivosti Slovenskej republiky
verejný ochranca práv
Rada prokurátorov Slovenskej republiky
profesijné organizácie právnikov
právnické fakulty vysokej školy so sídlom v SR, Ústav štátu a práva SAV
PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV
príslušní poverení štátni zamestnanci a zamestnanci prevádzkovateľa
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
subjekty – podľa prístupu k webovému sídlu Národnej rady Slovenskej republiky
DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ide o trvalú dokumentárnu archívnu hodnotu
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII
NIE
AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE
ZALOŽENÉ VÝHRADNE NA AUTOMATIZOVANOM
SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
(VRÁTANE PROFILOVANIA)
NIE
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom, právo od prevádzkovateľa požadovať:
prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
ako aj ich opravu,
ako aj ich vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania týchto údajov.
Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom, má súčasne právo:
právo na prenosnosť týchto údajov.
Ak žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecným nariadením o ochrane údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
Ak poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona, je pre dotknutú osobu poskytnutie povinné.
Neposkytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi znemožní jeho plnenie zákonnej povinnosti
s dotknutou osobou.
Z vyššie uvedených dôvodov dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade
neposkytnutia osobných údajov môže dôjsť k neplneniu povinností prevádzkovateľa
vyplývajúcich mu zo zákona s dotknutou osobou.
Dotknutá osoba je povinná poskytovať iba správne a aktuálne osobné údaje a povinná
bezodkladne informovať prevádzkovateľa o zmene svojich údajov.
V Bratislave dňa 11. septembra 2020
____________
Čl. 14 nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)
2 Podľa čl. 13 ods. 4 a čl. 14 ods. 4 všeobecného nariadenia o ochrane údajov platí, že ak prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.
3 Sú to krajiny, ktoré sú mimo EÚ a Európskeho združenia voľného obchodu