1
z 22. septembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 164/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 297/2019 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 13 ods. 2 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „a 6 a § 45f ods. 2“.
2.V § 29 ods. 2 sa slová „jej zmenu“ nahrádzajú slovami „právny úkon, ktorým sa táto zmluva mení (ďalej len „zmena zmluvy“)“, slová „jej zmena“ sa nahrádzajú slovami „zmena zmluvy“ a slová „jej zmeny“ sa nahrádzajú slovami „zmeny zmluvy“.
3.V poznámke pod čiarou k odkazu 51 sa citácia „č. 25/2006 Z. z.“ nahrádza citáciou „č. 343/2015 Z. z.“.
4.V § 29 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 8, ktoré znejú:
„(6) Regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť v tepelnej energetike alebo vo vodnom hospodárstve a ktorý je obstarávateľom podľa osobitného predpisu,51) je povinný predložiť úradu na schválenie návrh zmluvy alebo návrh na zmenu zmluvy o poskytovaní služieb, prostredníctvom ktorej zabezpečuje vykonávanie regulovanej činnosti, ak ju na základe oprávnenia podľa osobitného predpisu51a) v úmysle uzatvoriť s prepojeným
2
podnikom51b) bez použitia postupov obstarávania; bez tohto schválenia nemožno zmluvu ani zmenu zmluvy o poskytovaní služieb, uzatvoriť. Úrad schváli návrh zmluvy alebo návrh na zmenu zmluvy o poskytovaní služieb, ak regulovaný subjekt preukáže, že podmienky návrhu zmluvy alebo návrhu na zmenu zmluvy o poskytovaní služieb, zodpovedajú podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku, inak úrad návrh zmluvy alebo návrh na zmenu zmluvy o poskytovaní služieb, neschváli. Úrad pred rozhodnutím o neschválení návrhu zmluvy alebo návrhu na zmenu zmluvy, určí lehotu na odstránenie nedostatkov, ktoré vedú k takémuto rozhodnutiu úradu, ak je ich odstránenie možné.
(7) Zmluva alebo zmena zmluvy podľa odsekov 2 a 6 nezodpovedá podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku najmä, ak obsahuje dojednania, ktoré spôsobujú porušenie povinnosti regulovaného subjektu podľa odseku 1 písm. d), dojednania o neprimeranom právnom následku za porušenie záväzku regulovaného subjektu alebo dojednania, ktoré umožňujú druhému účastníkovi zmluvy jednostranne ukončiť zmluvu alebo zmenu zmluvy, bez toho, aby bolo obdobné oprávnenie priznané aj regulovanému subjektu. Zmluva alebo zmena zmluvy podľa odsekov 2 a 6 nezodpovedá podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku ani vtedy, ak obsah tejto zmluvy alebo tejto zmeny zmluvy nie je zlučiteľný s právom Európskej únie alebo politikami Európskej únie.
(8) Povinnosť podľa odseku 6 sa nevzťahuje na zmluvu alebo zmenu zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenú na základe rámcovej dohody, ktoré boli obstarané za použitia postupov podľa osobitného predpisu.51) Povinnosť podľa odseku 6 sa nevzťahuje ani na zmluvu alebo zmenu zmluvy o poskytovaní služieb, uzatvorené regulovaným subjektom, ktorý vykonáva regulovanú činnosť v tepelnej energetike a ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku dodával nadpolovičné množstvo tepla na iné tepelnoenergetické využitie ako na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.“.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 9 až 12.
Poznámky pod čiarou k odkazom 51a a 51b znejú:
„51a) § 85 ods. 2 a § 100 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z.
51b) § 85 ods. 3 až 5 zákona č. 343/2015 Z. z.“.
5.V § 29 odsek 9 znie:
„(9) Na určenie predpokladanej hodnoty predmetu zmluvy a predpokladanej hodnoty zákazky sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.52)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 52 znie:
„52) § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení zákona č. 345/2018 Z. z.“.
6.V § 36 ods. 1 písmeno ab) znie:
„ab) nevyhlási na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako 100 000 eur a ktorú neobstaráva podľa osobitného predpisu,52) obchodnú verejnú súťaž podľa § 29
3
ods. 3 alebo nesplní povinnosti podľa § 29 ods. 2, 4, 5 alebo 6 alebo podľa § 45f ods. 2,“.
7.Za § 45e sa vkladá § 45f, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 45f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2020
(1) Ustanovenie § 29 ods. 6 sa vzťahuje na zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorené po 1. novembri 2020. Ustanovenie podľa prvej vety a odsekov 2 a 3 sa vzťahujú aj na zmeny zmluvy.
(2) Zmluvy o poskytovaní služieb podľa § 29 ods. 6 uzatvorené pred 1. novembrom 2020 je regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť v tepelnej energetike alebo vo vodnom hospodárstve povinný predložiť na schválenie úradu najneskôr do 31. januára 2021. Úrad schváli zmluvu o poskytovaní služieb, ak regulovaný subjekt preukáže, že podmienky zmluvy o poskytovaní služieb zodpovedajú podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku, inak úrad zmluvu o poskytovaní služieb neschváli. Úrad pred rozhodnutím o neschválení zmluvy o poskytovaní služieb určí lehotu na odstránenie nedostatkov, ak je ich odstránenie možné. Dňom právoplatnosti rozhodnutia úradu o neschválení zmluvy o poskytovaní služieb vzniká účastníkom zmluvy právo odstúpiť od zmluvy.
(3) Povinnosť podľa odseku 2 sa nevzťahuje na zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorenú na základe rámcovej dohody, ktorá bola obstaraná za použitia postupov podľa osobitného predpisu.51) Povinnosť podľa odseku 2 sa nevzťahuje ani na zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorenú regulovaným subjektom, ktorý vykonáva regulovanú činnosť v tepelnej energetike a ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku dodával nadpolovičné množstvo tepla na iné tepelnoenergetické využitie ako na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.“.
Čl. II
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 382/2011 Z. z., zákona č. 341/2012 Z. z., zákona č. 340/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z sa dopĺňa takto:
§ 5a sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Povinne zverejňovanou zmluvou je aj písomná zmluva o poskytovaní služieb, ktorej účastníkom je povinná osoba, ak sa jej prostredníctvom zabezpečuje vykonávanie regulovanej činnosti v tepelnej energetike a vo vodnom hospodárstve,7h) a to aj v prípade, ak je takáto
4
zmluva uzatvorená v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7h znie:
„7h) § 2 písm. c) piaty siedmy bod zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 309/2018 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2020.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky