Predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 22. septembra 2020Číslo: PREDS-223/2020
P O Z V Á N K A
Podľa čl. 83 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 17 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na žiadosť skupiny poslancov zvolávam 13. schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.
Schôdza sa bude konať v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava
vo štvrtok 24. septembra 2020 o 12.00 hod.
Poslanci navrhujú prerokovať na schôdzi bod programu:
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na schválenie stanoviska Slovenskej republiky k vypracovaniu národného plánu podpory obnovy a odolnosti a k záväzným rámcom zamerania programov a investícií z nástroja Next Generation EU (EÚ pre ďalšie generácie) na roky 2021 2023 podľa čl. 2 ods. 3 ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie (tlač 247).
Boris K o l l á r v. r.