1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________
Číslo: CRD-1275/2020
154a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 154) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________
Podľa § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 154) vo výboroch.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 207 zo 14. júna 2020 po prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 154) rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a zároveň určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor.
2
II.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený (§ 75 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. ).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 154) dňa 8. septembra 2020 súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi (uznesenie č. 90 z 8. septembra 2020).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 154) dňa 8. septembra 2020 súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi (uznesenie č. 42 z 11. septembra 2020).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 154).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal uznesenie k predloženému návrhu zákona, nakoľko návrh schváliť predmetný návrh zákona nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3
IV.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I, 7. bode, úvodnej vete sa slovo „Za“ nahrádza slovom „V“.
Legislatívno – technická pripomienka.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci
2.V čl. I, 7. bode, § 45 ods. 2 písm. b) sa za slová „činnosti v“ vkladá slovo „zdravotníckych“.
Legislatívno – technická pripomienka.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci
3.V čl. II, 4. bode, § 6a sa slová „osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu1)“ a pripája sa text:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) § 6b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.“.
Legislatívno – technická pripomienka.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci
4.V čl. II, 5. bode sa slová vypúšťajú slová „Lekár je povinný poučiť ženu o možných zdravotných dôsledkoch umelého prerušenia tehotenstva aj o spôsoboch používania antikoncepčných metód a prostriedkov.“ nahrádzajú slovami „vypúšťa druhá veta“.
Legislatívno – technická pripomienka.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci
5.V čl. II, 6. bode sa za slová „umelé prerušenie tehotenstva“ vkladajú slová „vo
4
všetkých tvaroch“ a za slová „umelé ukončenie tehotenstva“ sa vkladajú slová „v príslušnom tvare“.
Legislatívno – technická pripomienka.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci
6.V čl. IV, v texte poznámky pod čiarou k odkazu 11aa sa slová „v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.
Legislatívno – technická pripomienka.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci
7.V čl. VII sa slová „vkladajú slovami“ nahrádzajú slovami „vkladajú slová“.
Legislatívno – technická pripomienka.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci
8.V čl. VIII, 1. bode sa slovo „odsek“ nahrádza slovom „ods.“ a slovo „dopĺňajú“ sa nahrádza slovom „vkladajú“.
Legislatívno – technická pripomienka.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci
9.V čl. VIII, 4. bode, § 4 sa slová „prvá veta“ (3x) nahrádzajú slovami „prvej vety“ (3x).
Legislatívno – technická pripomienka.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci
10.V čl. VIII, 6. bode, § 8 ods. 3 sa slovo „dvanásť“ nahrádza číslicou „12“.
Legislatívno – technická pripomienka.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci
5
11.V čl. VIII, 6. bode, § 8 ods. 4 sa slová „genetickom poškodení, alebo poškodení,“ nahrádzajú slovami „genetickom poškodení dieťaťa alebo o poškodení dieťaťa,“.
Legislatívno – technická pripomienka.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre sociálne veci
V.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 22. septembra 2020.
Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru (odporúča predmetný návrh zákona schváliť) ani návrh spoločnej správy nezískali súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor určil za spoločného spravodajcu poslankyňu Moniku Kaveckú, ktorá predkladá predmetnú informáciu a bude navrhovať ďalší postup.
Bratislava, 22. septembra 2020
Jana Bittó Cigániková
predsedníčka
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo