Národná rada Slovenskej republiky
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1273/2020
153a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra CMOREJA, Gábora GRENDELA a Ľuboša KRAJČÍRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 153) v druhom čítaní
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra CMOREJA, Gábora GRENDELA a Ľuboša KRAJČÍRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 153) (ďalej len „gestorský výbor“) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „rokovací poriadok“) spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 203 zo 14. júla 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
2
III.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 89 z 8. septembra 2020
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 56 zo 16. septembra 2020.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú nasledujúce pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1. V názve návrhu zákona sa na konci pripájajú tieto slová „a ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov“.
V súvislosti s doplnením nového článku sa upravuje aj názov zákona.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
2. V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 29 ods. 2 sa slová „jej zmenu“ nahrádzajú slovami „právny úkon, ktorým sa táto zmluva mení (ďalej len „zmena zmluvy“), slová „jej zmena“ sa nahrádzajú slovami „zmena zmluvy“) a slová „jej zmeny“ sa nahrádzajú slovami „zmeny zmluvy“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Navrhuje sa spresnenie textu, keďže zmena zmluvy je v danom kontexte právny úkon, ktorým sa táto zmluva mení.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I v bode 1 a v bode 5 sa slová „§ 45e ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 45f ods. 2“.
Navrhuje legislatívno-technická úprava, keďže medzi podaním poslaneckého návrhu na jeho prerokovaním v druhom čítaní došlo k zmene číslovania paragrafu.
3
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
4. V čl. I bod 3 znie:
„3. V § 29 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 8, ktoré znejú:
„(6) Regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť v tepelnej energetike alebo vo vodnom hospodárstve a ktorý je obstarávateľom podľa osobitného predpisu,51) je povinný predložiť úradu na schválenie návrh zmluvy alebo návrh na zmenu zmluvy o poskytovaní služieb, prostredníctvom ktorej zabezpečuje vykonávanie regulovanej činnosti, ak ju na základe oprávnenia podľa osobitného predpisu51a) v úmysle uzatvoriť s prepojeným podnikom51b) bez použitia postupov obstarávania; bez tohto schválenia nemožno zmluvu ani zmenu zmluvy o poskytovaní služieb, uzatvoriť. Úrad schváli návrh zmluvy alebo návrh na zmenu zmluvy o poskytovaní služieb, ak regulovaný subjekt preukáže, že podmienky návrhu zmluvy alebo návrhu na zmenu zmluvy o poskytovaní služieb, zodpovedajú podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku, inak úrad návrh zmluvy alebo návrh na zmenu zmluvy o poskytovaní služieb, neschváli. Úrad pred rozhodnutím o neschválení návrhu zmluvy alebo návrhu na zmenu zmluvy, určí lehotu na odstránenie nedostatkov, ktoré vedú k takémuto rozhodnutiu úradu, ak je ich odstránenie možné.
(7) Zmluva alebo zmena zmluvy podľa odsekov 2 a 6 nezodpovedá podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku najmä, ak obsahuje dojednania, ktoré spôsobujú porušenie povinnosti regulovaného subjektu podľa odseku 1 písm. d), dojednania o neprimeranom právnom následku za porušenie záväzku regulovaného subjektu alebo dojednania, ktoré umožňujú druhému účastníkovi zmluvy jednostranne ukončiť zmluvu alebo zmenu zmluvy, bez toho, aby bolo obdobné oprávnenie priznané aj regulovanému subjektu. Zmluva alebo zmena zmluvy podľa odsekov 2 a 6 nezodpovedá podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku ani vtedy, ak obsah tejto zmluvy alebo tejto zmeny zmluvy nie je zlučiteľný s právom Európskej únie alebo politikami Európskej únie.
(8) Povinnosť podľa odseku 6 sa nevzťahuje na zmluvu alebo zmenu zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenú na základe rámcovej dohody, ktoré boli obstarané za použitia postupov podľa osobitného predpisu.51) Povinnosť podľa odseku 6 sa nevzťahuje ani na zmluvu alebo zmenu zmluvy o poskytovaní služieb, uzatvorené regulovaným subjektom, ktorý vykonáva regulovanú činnosť v tepelnej energetike a ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku dodával nadpolovičné množstvo tepla na iné tepelnoenergetické využitie ako na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 9 až 12.
Poznámky pod čiarou k odkazom 51a a 51b znejú:
„51a) § 85 ods. 2 a § 100 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z.
51b) § 85 ods. 3 až 5 zákona č. 343/2015 Z. z.“.“.
4
V pozmeňujúcom návrhu sa navrhuje zúžiť okruh regulovaných subjektov pôsobiacich vo vodnom hospodárstve a tepelnej energetike, na ktoré sa bude vzťahovať povinnosť predkladať na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zmluvy o poskytovaní služieb (SLA zmluvy), a to na regulované subjekty, ktorú súčasne obstarávateľmi podľa zákona o verejnom obstarávaní 9). Takéto osoby budú povinné predložiť zmluvu alebo jej zmenu na schválenie úradu v prípade, ak
a) sa uzavrie s prepojenou osobou, pričom pojem prepojená osoba sa bude vykladať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 85 ods. 3 až 5),
b) sa uzavrie bez použitia postupov obstarávania na základe výnimky vyplývajúcej z § 85 ods. 2 alebo § 100 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, tzn. v prípade, ak sa uzatvára s prepojeným podnikom, u ktorého minimálne 80 % priemerného ročného obratu za predchádzajúce tri roky tvorí poskytovanie dodávok tovaru, stavebných prác alebo služieb podnikom, s ktorými je prepojený, a súčasne
c) pôjde o zmluvu, ktorou sa zabezpečuje vykonávanie regulovaných činností (napríklad opravy, údržba, vykonávanie rôznych administratívnych a účtovných činností pre regulovaný subjekt).
Ďalej sa navrhuje príkladmo vymedziť okruh ustanovení obsiahnutých v takýchto zmluvách, pre dojednanie ktorých možno obsah zmluvy považovať za nezodpovedajúci podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku. Pôjde najmä o neprimerané zmluvné pokuty, oprávnenia vypovedať zmluvu bez udania dôvodu, pokiaľ obdobné oprávnenie nebude prislúchať aj regulovanému subjektu alebo dojednania, ktoré spôsobujú porušenie zákonnej povinnosti regulovaného subjektu dodržiavať pri vykonávaní regulovanej činnosti primeranosť vynaložených nákladov. Obsah zmluvy nebude v súlade s podmienkami obvyklými v bežnom obchodnom styku ani v prípade, ak úrad identifikuje rozpor s predpismi a politikami EÚ, čo sa opiera o oprávnenie úradu vyplývajúce z článku 37 ods. 1 písm. k) a l) Smernice 2009/72/ES a článku 41 ods. 1 písm. k) a l) Smernice 2009/73/ES, v zmysle ktorých je národný regulačný orgán zodpovedný aj za monitoring výskytu reštriktívnych zmluvných praktík a rešpektovanie zmluvnej slobody, pokiaľ je jej výsledok zlučiteľný s predpismi a politikami EÚ. Konkrétnejšie vymedzenie dôvodov, kedy nebudú zmluvy v súlade s podmienkami obvyklými v bežnom obchodnom styku sa ponecháva na rozhodovaciu prax úradu.
V bodoch 1 3 sa precizuje pôvodný návrh zákona s cieľom
5
jednoznačne vymedziť povinnosti, ktoré sa na vzťahujú na zmluvy uzavreté po nadobudnutí účinnosti zákona.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. I bode 5 § 36 ods. 1 písm. ab) sa slová „podľa § 29 ods. 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 29 ods. 3“.
Navrhuje sa zmena nesprávneho vnútorného odkazu.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.V čl. I bod 6 znie:
„6. Za § 45e sa vkladá § 45f, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 45f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2020
(1) Ustanovenie § 29 ods. 6 sa vzťahuje na zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorené po 1. novembri 2020. Ustanovenie podľa prvej vety a odsekov 2 a 3 sa vzťahujú aj na zmeny zmluvy.
(2) Zmluvy o poskytovaní služieb podľa § 29 ods. 6 uzatvorené pred 1. novembrom 2020 je regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť v tepelnej energetike alebo vo vodnom hospodárstve povinný predložiť na schválenie úradu najneskôr do 31. januára 2021. Úrad schváli zmluvu o poskytovaní služieb, ak regulovaný subjekt preukáže, že podmienky zmluvy o poskytovaní služieb zodpovedajú podmienkam obvyklým v bežnom obchodnom styku, inak úrad zmluvu o poskytovaní služieb neschváli. Úrad pred rozhodnutím o neschválení zmluvy o poskytovaní služieb určí lehotu na odstránenie nedostatkov, ak je ich odstránenie možné. Dňom právoplatnosti rozhodnutia úradu o neschválení zmluvy o poskytovaní služieb vzniká účastníkom zmluvy právo odstúpiť od zmluvy.
(3) Povinnosť podľa odseku 2 sa nevzťahuje na zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorenú na základe rámcovej dohody, ktorá bola obstaraná za použitia postupov podľa osobitného predpisu.51) Povinnosť podľa odseku 2 sa nevzťahuje ani na zmluvu o poskytovaní služieb uzatvorenú regulovaným subjektom, ktorý vykonáva regulovanú činnosť v tepelnej energetike a ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku dodával nadpolovičné množstvo tepla na iné tepelnoenergetické využitie ako na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody.“.“.
V § 45f ods. 3 sa ustanovujú výnimky z predkladania zmlúv na
6
schválenie, ktoré boli uzavreté pred účinnosťou zákona; ide o rovnaké výnimky, aké uplatnia v prípade novo uzatváraných zmlúv. Dodatočnej kontrole obsahu takýchto zmlúv budú podliehať len zmluvy aktívne, čo je zrejmé z formulácie, že schváleniu podliehajú zmluvy, ktorými sa zabezpečuje vykonávanie regulovanej činnosti.
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 382/2011 Z. z., zákona č. 341/2012 Z. z., zákona č. 340/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z sa dopĺňa takto:
§ 5a sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Povinne zverejňovanou zmluvou je aj písomná zmluva poskytovaní služieb, ktorej účastníkom je povinná osoba, ak sa jej prostredníctvom zabezpečuje vykonávanie regulovanej činnosti v tepelnej energetike a vo vodnom hospodárstve,7h) a to aj v prípade, ak je takáto zmluva uzatvorená v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7h znie:
„7h) § 2 písm. c) piaty siedmy bod zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 309/2018 Z. z.“.
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Navrhuje sa, aby zmluvy o poskytovaní služieb, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje vykonávanie regulovanej činnosti v tepelnej energetike a vo vodnom hospodárstve, ktoré uzatvárajú povinné osoby mali povahu tzv. povinne zverejňovaných zmlúv, a to aj v prípade, ak pôjde o zmluvy uzavreté v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii, kde sa doposiaľ zverejňovala len informácia o uzatvorení takejto zmluvy. Dôvodom navrhovanej úpravy je záujem na zvýšení verejnej kontroly uzatvárania takýchto zmlúv, ktoré sa prejavujú v cenách tepla a v cenách vodného a stočného uplatňovaného voči širokej verejnosti.
7
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 7 spoločne s odporúčaním s c h v á l i ť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra CMOREJA, Gábora GRENDELA a Ľuboša KRAJČÍRA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (tlač 153)
s c h v á l i ť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 62 zo 16. septembra 2020.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Radovana Kazdu predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava 16. septembra 2020
Peter K r e m s k ý, v.r.
predseda Výboru NR SR
pre hospodárske záležitosti