NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Návrh
UZNESENIE NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č.
zo dňa
k návrhu na voľbu predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Národná rada Slovenskej republiky
A. zvolila
Jána Tótha
za predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť