VL Á DA S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
Materiál na rokovanie Číslo: UV-19305/2020
Národnej rady
Slovenskej republiky
235
Návrh
na voľbu predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Podnet : Obsah materiálu :
Iniciatívny materiál podľa 1. Návrh uznesenia NR SR
čl. 3 ods. 2 ústavného zákona 2. Predkladacia správa
č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej3. Životopis
zodpovednosti4. Súhlas kandidáta
5. Vyhlásenie kandidáta
Predkladá :
Igor Matovič
predseda vlády
Slovenskej republiky
Úrad vlády SR
Bratislava
Bratislava september 2020