VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-1275/202019. schôdza výboru
42
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 11. septembra 2020
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 154)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
po prerokovaní
A.súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 154);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 154) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia;
C.ukladá
predsedníčke výboru
informovať o prijatom uznesení výboru gestorský Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Jana Žitňanská
predsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Lucia Drábiková
Eduard Kočiš
2
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 42
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 154)
___________________________________________________________________
1.V čl. I, 7. bode, úvodnej vete sa slovo „Za“ nahrádza slovom „V“.
Legislatívno – technická pripomienka.
2.V čl. I, 7. bode, § 45 ods. 2 písm. b) sa za slová „činnosti v“ vkladá slovo „zdravotníckych“.
Legislatívno – technická pripomienka.
3.V čl. II, 4. bode, § 6a sa slová „osobitného predpisu“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu1)“ a pripája sa text:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
1) § 6b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.“.
Legislatívno – technická pripomienka.
4.V čl. II, 5. bode sa slová vypúšťajú slová „Lekár je povinný poučiť ženu o možných zdravotných dôsledkoch umelého prerušenia tehotenstva aj o spôsoboch používania antikoncepčných metód a prostriedkov.“ “ nahrádzajú slovami „vypúšťa druhá veta“.
Legislatívno – technická pripomienka.
5.V čl. II, 6. bode sa za slová „umelé prerušenie tehotenstva“ vkladajú slová „vo všetkých tvaroch“ a za slová „umelé ukončenie tehotenstva“ sa vkladajú slová „v príslušnom tvare“.
3
Legislatívno – technická pripomienka.
6.V čl. IV, v texte poznámky pod čiarou k odkazu 11aa sa slová „v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.
Legislatívno – technická pripomienka.
7.V čl. VII sa slová „vkladajú slovami“ nahrádzajú slovami „vkladajú slová“.
Legislatívno – technická pripomienka.
8.V čl. VIII, 1. bode sa slovo „odsek“ nahrádza slovom „ods.“ a slovo „dopĺňajú“ sa nahrádza slovom „vkladajú“.
Legislatívno – technická pripomienka.
9.V čl. VIII, 4. bode, § 4 sa slová „prvá veta“ (3x) nahrádzajú slovami „prvej vety“ (3x).
Legislatívno – technická pripomienka.
10.V čl. VIII, 6. bode, § 8 ods. 3 sa slovo „dvanásť“ nahrádza číslicou „12“.
Legislatívno – technická pripomienka.
11.V čl. VIII, 6. bode, § 8 ods. 4 sa slová „genetickom poškodení, alebo poškodení,“ nahrádzajú slovami „genetickom poškodení dieťaťa alebo o poškodení dieťaťa,“.
Legislatívno – technická pripomienka.