B.Osobitná časť
K čl. I
K § 293fe ods. 1
Navrhuje sa ustanoviť, že v čase riadne prebiehajúceho výchovno-vzdelávacieho procesu, t.j. neobmedzenej prevádzky škôl a predškolských zariadení, pandemické ošetrovné nepatrí v prípadoch, kedy by zákonný zástupca dieťaťa neprejavil záujem o účasť dieťaťa na prebiehajúcom výchovno-vzdelávacom procese v predškolskom zariadení alebo v škole z dôvodu obavy o jeho zdravie, resp. v prípade, ak dieťa nie je možné do predškolského zariadenia alebo školy umiestniť z kapacitných dôvodov (takáto možnosť aktuálne neexistuje).
V zmysle predloženého návrhu bude mať zákonný zástupca aj naďalej nárok na pandemické ošetrovné podľa § 293er ods. 3 písm. b) v prípadoch, kedy počas trvania krízovej situácie budú predškolské zariadenia, školy alebo ich časti (napr. konkrétne triedy) uzatvorené na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
K § 293fe ods. 2
Navrhuje sa zmeniť systém overovania podmienok nároku na pandemické ošetrovné. V zmysle návrhu by mal okresný úrad v sídle kraja v rámci svojej územnej pôsobnosti poskytovať Sociálnej poisťovni informácie o deťoch, ktoré sa nezúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu (v zmysle aktuálne účinnej právnej úpravy ma nahlasovať informácie o deťoch, ktoré sa ho zúčastňujú), nakoľko týchto detí bude menšie množstvo a z tohto dôvodu to pred dotknuté subjekty (napr. školy) bude predstavovať nižšiu administratívnu záťaž.
K čl. II (účinnosť)
Z dôvodu potreby operatívnej úpravy podmienok nároku na pandemické ošetrovné sa navrhuje, aby zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia.
Bratislava 9. septembra 2020
Igor Matovič, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Milan Krajniak, v. r.
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky