1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
________________________________________________________________
237
NÁVRH VLÁDY
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky sa predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
V rekcii na rozhodnutie ministra školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o postupnom obnovení školského vyučovania zo dňa 28. mája 2020 a plánovanom uvoľnení opatrení pri poskytovaní sociálnych služieb ambulantnou formou a pobytovou formou, ktorým sa neobnovil stav vo výchovno-vzdelávacom procese a pri poskytovaní sociálnych služieb v plnom rozsahu, bolo potrebné úpravou podmienok tzv. pandemického ošetrovného zabezpečiť, aby pre fyzické osoby, ktorým trvala potreba ošetrovania alebo starostlivosti o dieťa alebo inú fyzickú osobu, trval aj nárok na ošetrovné 293fb ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení).
Aktuálne je však potrebné z dôvodu obnovy školského vyučovania od 1. septembra 2020 navrhnúť úpravu neposkytovania tzv. pandemického ošetrovného, ktorého nárok je podmienený obavou o zdravie dieťaťa alebo z kapacitných dôvodov, aj v prípade, ak škola alebo predškolské zariadenie neboli uzavreté na základe rozhodnutia príslušného orgánu, a to vzhľadom na skutočnosť, že nárok na takéto tzv. pandemické ošetrovné by bol založený na porušení ustanovení školského zákona upravujúcich povinnú školskú dochádzku. Právna regulácia organizácie školského roka totiž v novom školskom roku možnosť rodiča nezapojiť dieťa do vzdelávacieho procesu z dôvodu subjektívnej obavy o jeho zdravie z dôvodu šírenia nákazlivej choroby Covid-19 neobsahuje. Je preto nevyhnutné zosúladiť dôvody poskytovania tzv. pandemického ošetrovného s organizáciou školského roka, a to jednak pre posilnenie právnej istoty adresátov právnych noriem a jednak pre hospodárny prístup k verejným zdrojom.
Vzhľadom na to, že organizácia školského vyučovania je čase vyhlásenej mimoriadnej situácie v rozhodovacej právomoci ministra školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, existuje relatívne rýchla možnosť reakcie na dynamicky sa vyvíjajúci stav pandémie v Slovenskej republike čo sa týka škôl a predškolských zariadení. Zmena právnej úpravy tzv. pandemického ošetrovného však podlieha pravidlám legislatívneho procesu návrhu zákona, ktorý nedokáže rovnako rýchlo reagovať na zmeny v organizácii školského vyučovania. V snahe zabezpečiť ošetrujúcim osobám Ústavou Slovenskej republiky garantované základné právo na primerané hmotné zabezpečenie pri nespôsobilosti na prácu (čl. 39) formou poskytovania tzv. pandemického ošetrovného, ktorého nárok je kreovaný v súlade s pravidlami regulujúcimi plnenie povinnej školskej dochádzky, sa navrhuje
2
odstrániť súčasný nežiaduci právny stav, a tým eliminovať škody, ktoré hrozia štátu z následkov jeho uplatňovania.
Prerokovaním návrhu zákona v riadnom legislatívnom procese by sa uvedený nežiaduci stav predlžoval a prehlboval.
Na základe uvedených skutočností podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky sa navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa vzhľadom na to, že štátu hrozia značné hospodárske škody, uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Bratislava 9. septembra 2020
Igor Matovič, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Milan Krajniak, v. r.
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky