NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-1276/2020
155a
S p r á v a
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 155) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podáva Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 155) v druhom čítaní.
2
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 213 z 15. júla 2020 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 155) na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky).
III.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 155) Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval a odporúčal ho Národnej rade Slovenskej republiky uznesením č. 91 z 8. septembra 2020 schváliť.
IV.
Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III. tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I 1. bod § 305a ods. 1 sa slová „na tri roky“ nahrádzajú slovami „tri roky“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zosúlaďuje navrhovaná terminológia
3
s terminológiou zaužívanou v súčasnom znení zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I 1. bod § 305c ods. 2 sa v úvodnej vete slová „jeden päť“ nahrádzajú slovami „jeden rok až päť“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje navrhované ustanovenie. V rámci úpravy Trestného zákona musí byť jednoznačne upravené, v akom rozmedzí je stanovená trestná sadzba, pričom v danom prípade ide o trestnú sadzbu stanovenú v rokoch (a nie napr. v mesiacoch).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch (body 1 a 2) s odporúčaním schváliť.
V.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 155) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
4
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v druhom čítaní (tlač 155a)
bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky č. 96 z 8. septembra 2020.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu Ondreja Dostála, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Milan Vetrák v. r.
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 8. septembra 2020