ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
29. schôdza
Číslo: CRD-1281/2020
93
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 8. septembra 2020
k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ, Anny ZEMANOVEJ a Kataríny HATRÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 157)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ, Anny ZEMANOVEJ a Kataríny HATRÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 157);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Petry KRIŠTÚFKOVEJ, Anny ZEMANOVEJ a Kataríny HATRÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 157) schváliť;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedníčke gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Milan Vetrák
overovatelia výboru: predseda výboru
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok