ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
29. schôdza
Číslo: CRD-1276/2020
91
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 8. septembra 2020
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 155)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 155);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 155) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C. p o v e r u j e
predsedu výboru, aby spracoval výsledky rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 8. septembra 2020 do písomnej správy výboru a predložil ju na schválenie gestorskému výboru.
Milan Vetrák
overovatelia výboru: predseda výboru
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 91
z 8. septembra 2020
___________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 155)
________________________________________________________________________
K čl. I
1.V čl. I 1. bod § 305a ods. 1 sa slová „na tri roky“ nahrádzajú slovami „tri roky“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa zosúlaďuje navrhovaná terminológia s terminológiou zaužívanou v súčasnom znení zákona.
2.V čl. I 1. bod § 305c ods. 2 sa v úvodnej vete slová „jeden päť“ nahrádzajú slovami „jeden rok až päť“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa precizuje navrhované ustanovenie. V rámci úpravy Trestného zákona musí byť jednoznačne upravené, v akom rozmedzí je stanovená trestná sadzba, pričom v danom prípade ide o trestnú sadzbu stanovenú v rokoch (a nie napr. v mesiacoch).