Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
VÝROČNÁ SPRÁVA  
Národnej rady Slovenskej republiky  
a
Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky za rok 2019  
BRATISLAVA 2020  
3
4
Úvod  
V roku 2019 pracovala Národná  
rada Slovenskej republiky pod  
vedením predsedu Andreja  
Danka spolu s podpredsedami  
NR SR Bélom Bugárom,  
Martinom Glváčom, Andrejom  
Hrnčiarom a Luciou Ďuriš  
Nicholsonovou  
(poslankyni  
1. júla 2019 zanikol mandát  
v súvislosti s jej zvolením do  
Európskeho parlamentu). Na jej  
miesto podpredsedu NR SR  
nastúpil 16. októbra 2019  
zvolením  
Martin  
Klus.  
K 19. novembru 2019 sa funkcie podpredsedu vzdal Martin Glváč. V uplynulom roku  
v Národnej rade SR pôsobilo 7 poslaneckých klubov. Pomer poslancov, ktorí neboli členmi  
poslaneckého klubu sa od začiatku roka 2019 zvýšil z počtu 17 na konečný počet 36.  
Predseda NR SR v roku 2019 zvolal 17 schôdzí NR SR (40. – 56. schôdza), ktoré trvali  
spolu 67 kalendárnych dní. Z toho 9 schôdzí zvolal na základe žiadostí skupiny poslancov  
podľa § 17 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení  
neskorších predpisov.  
V roku 2019 bolo do Národnej rady SR predložených celkom 450 návrhov zákonov,  
z toho 106 predložila vláda, 342 poslanci NR SR a 2 návrhy predložili výbory NR SR.  
Z celkového počtu predložených zákonov NR SR schválila 165 návrhov zákonov, z nich  
97 predložila vláda SR, 66 poslanci a 2 výbory NR SR. V skrátenom legislatívnom konaní bolo  
schválených 11 návrhov zákonov.  
V oblasti schvaľovania medzinárodných dokumentov vyslovila Národná rada SR v roku  
2019 súhlas s 10 medzinárodnými zmluvami, dohodami, dohovormi a protokolmi. Z nich má  
9 prednosť pred zákonmi. Spomedzi medzinárodných zmlúv, s ktorými NR SR vyslovila súhlas  
v roku 2019, bolo 9 multilaterálnych zmlúv a 1 bilaterálna zmluva. Odbor zahraničných  
vzťahov a protokolu Kancelárie NR SR zabezpečil v roku 2019 viac ako 170 individuálnych  
protokolárnych a zahraničnopolitických aktivít pre vedenie a poslancov NR SR (nepočítajúc  
zahraničné pracovné cesty zamestnancov Kancelárie NR SR). V oblasti európskych záležitostí  
zobral v minulom roku Výbor NR SR pre európske záležitosti na vedomie 643 nových návrhov  
aktov.  
Národná rada SR bola z hľadiska návštevnosti naďalej vyhľadávanou, keďže  
v porovnaní s rokom 2018 sa zvýšil počet návštevníkov o viac ako tisíc osôb, pričom súhrnne  
navštívilo NR SR v roku 2019 viac ako 18 000 hostí.