1
z 2. septembra 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z .z., zákona č. 212/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č.
2
398/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z. a zákona č. 158/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 27 sa dopĺňa odsekmi 4 až 8, ktoré znejú:
„(4) Za zdravotníckeho pracovníka sa počas krízovej situácie považuje študent, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa a je študentom
a)doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej osem semestrov,
b)študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre, alebo
c)študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre.
(5) Študent, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 4, môže u poskytovateľa poskytovať zdravotnú starostlivosť len v rozsahu podľa odsekov 6 8 a pod odborným dohľadom zdravotníckeho pracovníka určeného poskytovateľom, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa (ďalej len „dohliadajúci zdravotnícky pracovník“).
(6) Študent, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 4 písm. a) c), môže poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu zdravotného výkonu odberu biologického materiálu osobe na zistenie respiračného vírusového ochorenia; dohliadajúcim zdravotníckym pracovníkom môže byť iba lekár, zdravotnícky záchranár, sestra alebo praktická sestra.
(7) Študent, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 4 písm. b), môže poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v rozsahu, ktorý zodpovedá jeho získaným teoretickým vedomostiam a praktickým zručnostiam získaným teoretickou a praktickou výučbou; dohliadajúcim zdravotníckym pracovníkom môže byť iba sestra.
(8) Študent, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 4 písm. a), ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej desať semestrov, môže poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu, ktorý zodpovedá jeho získaným teoretickým vedomostiam a praktickým zručnostiam získaným teoretickou a praktickou výučbou; dohliadajúcim zdravotníckym pracovníkom môže byť iba lekár.“.
2. V § 31 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak v odseku 5 nie je ustanovené inak,“.
3. V § 31 ods. 1 písm. e) sa za slová „ak v“ vkladajú slová „odseku 5 alebo v“.
4. § 31 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Splnenie podmienky podľa odseku 1 písm. c) a e) sa nevyžaduje u študenta, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa § 27 ods. 4.“.
5. V § 42 ods. 1 sa za slová „zdravotnícky pracovník“ vkladá čiarka a slová „okrem študenta, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa § 27 ods. 4,“.
3
6. V § 80 ods. 1 sa za slová „Zdravotnícky pracovník“ vkladá čiarka a slová „ak v odseku 9 nie je ustanovené inak,“.
7. § 80 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) d), g) k) sa nevzťahujú na študenta, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa § 27 ods. 4.“.
Čl. II
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z. a zákona č. 125/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 7 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Študentovi doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študentovi študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia alebo študentovi študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia, ktorý sa považuje počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej na území Slovenskej republiky za zdravotníckeho pracovníka podľa osobitného predpisu,31) sa elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka nevydáva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:
31) § 27 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č....../2020.“.
4
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky