Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
13. schôdza výboru
Číslo: CRD-1669/2020
37
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 2. septembra 2020
o určení spravodajcu gestorského výboru pre prvé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 233)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
A. u r č u j e
podľa § 73 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
poslankyňu Annu Záborskú, členku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k predmetnému návrhu zákona v prvom čítaní;
B. u k l a d á
predsedovi výboru
informovať o uznesení výboru predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Anna Z á b o r s k á podpredsedníčka výboru
Martin B o r g u ľ a
overovateľ výboru