Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
x Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
august 2020
2. Definícia problému
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona na účel upraviť podmienky, pri ktorých môže študent zapísaný na riadne denné štúdium v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a študent zapísaný na riadne denné štúdium v študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo pod dohľadom oprávneného zdravotníckeho pracovníka v prípade stavu ohrozenia, mimoriadnej situácie, núdzového, výnimočného, vojnového stavu alebo v čase vypovedania vojny vykonávať činnosti a zdravotné výkony ako zdravotnícky pracovník. Dôvodom predloženia právnej úpravy v prípade ohrozenia verejného zdravia je nedostatok zdravotníckych pracovníkov pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom je zabezpečiť dostatok zdravotníckych pracovníkov v čase stave ohrozenia, mimoriadnej situácie, núdzového, výnimočného, vojnového stavu, alebo v čase vypovedania vojny. Potreba vykonávať jednoduché medicínske zdravotné výkony sa javí ako vysoko žiadúca, najmä na mobilných odberových miestach.
4. Dotknuté subjekty
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, vzdelávacie inštitúcie
5. Alternatívne riešenia
nie sú
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Nie je
8. Preskúmanie účelnosti**
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Novela zákona prispeje k rozšíreniu kapacít zdravotníckych pracovníkov v prípade stavu ohrozenia, mimoriadnej situácie, núdzového, výnimočného, vojnového stavu alebo v čase vypovedania vojny.
11. Kontakt na spracovateľa
Mgr. Daniela Ondrčková, MPH, e - mail:
daniela.ondrckova@health.gov.sk
12. Zdroje
súvisiace platné právne predpisy, údaje od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK