1
Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Predkladaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) rozširuje definíciu zdravotníckeho pracovníka aj o študentov, ktorí zapísaní v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študentov zapísaných na riadne denné štúdium v študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť. Táto úprava byť využitá výlučne počas mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu. ísť primárne o odber biologického materiálu na zistenie respiračného vírusového ochorenia a pokiaľ ide o študentov v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a študentov zapísaných na riadne denné štúdium v študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo aj o poskytovanie základnej zdravotnej starostlivosti, ktorú majú mať zvládnutú vzhľadom na absolvovanú teoretickú a praktickú časť vzdelávacieho procesu. Zdravotné výkony budú môcť študenti zabezpečovať iba pod dohľadom odborne spôsobilého zdravotníckeho pracovníka. Predkladaným materiálom sa sleduje zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v špecifických prípadoch, kedy je dopyt po zdravotníckych pracovníkoch najväčší.
Schopnosť zdravotných systémov poskytovať zdravotnú starostlivosť v krízových situáciách závisí vo veľkej miere od dostupnosti flexibilnej pracovnej sily. Systémy zdravotnej starostlivosti, ktoré podporujú vysokú úroveň počiatočného vzdelania a odbornej prípravy s cieľom reagovať na hlavné výzvy vhodným nástrojom na zvýšenie kapacity zdravotníckych pracovníkov v krízových prípadoch. Navrhovaným zákonom dosiahneme v čase krízovej situácie, nie len zvýšenie kapacít zdravotníckych pracovníkov pre vykonávanie jednoduchších zdravotných výkonov, ale nepriamo podporíme výmenu odborných znalostí a vzájomnej výmeny poznatkov a osvedčených postupov medzi skúsenými zdravotníckymi pracovníkmi a študentami v príprave na zdravotnícke povolanie.
Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona nemá vplyvy na životné prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na manželstvo, rodičovstvo, rodinu ani vplyv na služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona nepredpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na podnikateľské prostredie a nemá sociálne vplyvy.
2
B. Osobitná časť
K Čl. 1
K bodu 1
V čase mimoriadnej situácie, núdzového, výnimočného alebo vojnového stavu, kedy je dopyt po zdravotníckych pracovníkov najväčší sa k zdravotníckym pracovníkom dopĺňa aj študent, zapísaný na riadne denné štúdium v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študent zapísaný na riadne denné štúdium v študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť. Za zdravotníckeho pracovník sa považuje iba ak vykonáva činnosť v pracovnom vzťahu alebo inom obdobnom vzťahu u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a pod dohľadom odborne spôsobilého zdravotníckeho pracovníka u ktorého takúto činnosť vykonáva. Ustanovuje sa obmedzený rozsah zdravotnej starostlivosti, ktorú môže takto definovaný zdravotnícky pracovník vykonávať vzhľadom na rozsah vedomosti a praktických zručností, ktorými ako študent konkrétneho odboru disponovať. Tiež sa pre jednotlivé činnosti určuje kompetentný zdravotnícky pracovník na výkon dohľadu nad činnosťou študenta.
K bodom 2 až 7
Upravujú sa podmienky na výkon zdravotníckeho povolania zdravotníckeho pracovníka v prípade študentov zapísaných na riadne denné štúdium v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a študentov zapísaných na riadne denné štúdium v študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo. Vzhľadom na nedokončené štúdium sa naň nemôže vzťahovať povinnosť registrácie, ani odbornej spôsobilosti. Tiež sa vzhľadom na jeho postavenia a náplň upravuje, ktoré povinnosti sa naň nevzťahujú.
K Čl. II
Nakoľko študent bude považovaný za zdravotníckeho pracovníka len v prípade krízovej situácie a rozsah zdravotných výkonov, ktoré budú môcť vykonávať bude značne obmedzený, navrhuje sa, aby sa na neho nevzťahovala podmienka o potrebnosti elektronického zdravotníckeho preukazu zdravotníckeho pracovníka.
K Čl. III
Navrhuje sa dátum účinnosti zákona.
3
V Bratislave dňa 2. septembra 2020
Igor Matovič v.r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Marek Krajčí v.r.
minister zdravotníctva
Slovenskej republiky