1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
232
VLÁDNY NÁVRH
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Zdravotnícki pracovníci s cieľom poskytnúť adekvátnu zdravotnú starostlivosť pacientom pri ohrození zdravia počas mimoriadnej situácie, núdzového, výnimočného stavu patria k najrizikovejšej skupine. S ohľadom na náročnosť ich povolania tento zákon umožňuje študentom zapísaným na riadne štúdium v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a študentom zapísaným na riadne denné štúdium v študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť vykonávať odbery biologického materiálu na zistenie vírusového respiračného ochorenia pod dohľadom iného zdravotníckeho pracovníka odborne spôsobilého na poskytovanie tohto druhu zdravotnej starostlivosti a študentom v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo a študentom zapísaným na riadne denné štúdium v študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo tento zákon umožňuje aj poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu, na aký vzhľadom na svoje nadobudnuté teoretické vedomosti a praktické zručnosti, pripravení. Následkom čoho by sa zvýšila dostupnosť zdravotnej starostlivosti, v špecifických prípadoch, kedy je dopyt po zdravotníckych pracovníkoch najväčší.
Schopnosť zdravotných systémov poskytovať zdravotnú starostlivosť v krízových situáciách závisí vo veľkej miere od dostupnosti flexibilnej pracovnej sily. Systémy zdravotnej
2
starostlivosti, ktoré podporujú vysokú úroveň počiatočného vzdelania a odbornej prípravy s cieľom reagovať na hlavné výzvy vhodným nástrojom na zvýšenie kapacity zdravotníckych pracovníkov v krízových prípadoch. V súčasnej situácii, kedy je Slovenská republika v mimoriadnom stave a dopyt po zdravotníckych pracovníkoch neustále rastie je dôležité prijať predkladaný návrh zákona, čím umožníme vykonávanie jednoduchších zdravotných výkonov aj študentom v príprave. Sieť študentov v príprave na zdravotnícke povolanie je najvhodnejším opatrením, ako rozšíriť kapacity zdravotníckych pracovníkov počas krízových situácií. Navrhovaným zákonom dosiahneme v čase krízovej situácie, nie len zvýšenie kapacít zdravotníckych pracovníkov pre vykonávanie jednoduchších zdravotných výkonov, ale nepriamo podporíme výmenu odborných znalostí a vzájomnej výmeny poznatkov a osvedčených postupov medzi skúsenými zdravotníckymi pracovníkmi a študentami v príprave na zdravotnícke povolanie. -Maximalizujú sa kapacity poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zvýši sa obranyschopnosť spoločnosti pred následkami očakávaného zhoršenia epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky. Zabránime nie len škodám na zdraví obyvateľstva Slovenskej republiky ale aj značným hospodárskym škodám v dôsledku prípadného horšieho zvládania zvyšujúceho sa počtu nakazených.
Podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky sa navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky, aby vzhľadom na to, že môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd a štátu hrozia značné hospodárske škody, schválila návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní.
V Bratislave dňa 2. septembra 2020
Igor Matovič v.r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Marek Krajčí v.r.
minister zdravotníctva
Slovenskej republiky