Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2019
august 2020
Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti
a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2019
www.rozpoctovarada.sk
2
© Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, 2020
Táto správa prezentuje oficiálne stanoviská Rady pre rozpočtovú zodpovednosť v súlade s jej mandátom stanoveným v zákone č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti.
Táto publikácia je dostupná na internetovej stránke RRZ (http://www.rozpoctovarada.sk).
Copyright ©
Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť rešpektuje všetky práva tretích strán, najmä práva chránené autorským právom (informácie alebo údaje, štylistika a znenie textov do tej miery, ak majú individuálny charakter). Publikácie Kancelárie RRZ s odkazom na autorské práva (©Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Kancelária RRZ, Secretariat of the Council for Budget Responsibility/Secretariat of the CBR, Slovakia/year, alebo podobne) smú byť použité (reprodukované, odkaz na internete, a pod.) len za podmienky, že bude správne uvedený zdroj. Všeobecné informácie a údaje publikované bez odkazu na autorské práva smú byť publikované bez uvedenia zdroja. Pokiaľ informácie a údaje jednoznačne získané zo zdrojov tretích strán, používateľ takýchto informácií a údajov je povinný rešpektovať existujúce práva, prípadne je povinný si získať povolenie na použitie samostatne.
Pripomienky alebo komentáre k správe sú vítané na e-mailovej adrese
sekretariat@rrz.sk
.
Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti
a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2019
www.rozpoctovarada.sk
3
Obsah
Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti
a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2019
www.rozpoctovarada.sk
4
Zoznam boxov, tabuliek, schém a grafov
Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti
a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2019
www.rozpoctovarada.sk
5
Zhrnutie
Správa o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a transparentnosti každoročne do 31. augusta posudzuje plnenie pravidiel vyplývajúcich z ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti1 za predchádzajúci rok. Okrem hodnotenia najdôležitejšieho pravidla ústavného limitu na dlh, prináša pohľad na ďalšie zákonom stanovené povinnosti, najmä v oblasti poskytovania a zverejňovania údajov, dlhu samospráv a financovania ich kompetencií.
Pravidlá rozpočtovej zodpovednosti
Limit dlhu verejnej správy
V roku 2019 pokračoval pokles