NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
ZÁKON
z .... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 24/2015 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 291/2017 Z. z. a zákona č. 110/2018 Z. z. a zákona č. 2/2019 Z. z. a zákona č. 158/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 12 ods. 4 sa „dvoch“ sa nahrádza slovom „šiestich“, slová „pred doručením návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy“ sa vypúšťajú a na konci sa pripája táto veta: „Užívateľ podľa prvej vety je povinný vlastníkovi pozemku spolu s návrhom nájomnej zmluvy doručiť aj tlačivo na odmietnutie návrhu nájomnej zmluvy a s výzvou na vrátenie pozemku a návratovú obálku; náklady na doručenie odpovede vlastníka pozemku znáša užívateľ.“.
2.V § 13 ods. 2 prvej vete sa za slovo „nájomné“ vkladá slovo „najmenej“ a vypúšťa sa druhá veta.
3.V § 13 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 9.
4.V § 13 ods. 4 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
5.V § 13 ods. 5 až 8 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
6.V § 13 ods. 7 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
7.V § 13 ods. 9 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“ a slová „odseku 8“ sa nahrádzajú slovami „odseku 7“.
8.V § 14 odsek 1 znie:
„(1) Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, ako aj všetky úkony s ňou súvisiace musia mať písomnú formu. Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku možno uzavrieť aj na spoluvlastnícky podiel k pozemku. Ten, kto záujem uzavrieť zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku, je povinný najmenej 30 dní pred navrhovaným dňom nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy preukázateľne zaslať návrh nájomnej zmluvy každému spoluvlastníkovi pozemku. Nájomca, ktorý uzavrel zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku so spoluvlastníkmi, ktorí majú v súčte väčšinový spoluvlastnícky podiel, je povinný o vzniku tohto nájomného vzťahu do 30 dní preukázateľne informovať každého spoluvlastníka pozemku, ktorý nájomnú zmluvu nepodpísal, a zaslať mu jedno vyhotovenie nájomnej zmluvy s uvedením zoznamu všetkých spoluvlastníkov pozemku, s ktorými túto nájomnú zmluvu uzavrel vrátane výšky nájomného alebo spôsobu jej určenia. Ak dôjde k porušeniu povinnosti podľa tretej alebo štvrtej vety, opomenutý spoluvlastník sa môže dovolať neplatnosti právneho úkonu na súde. Vlastník menšinového spoluvlastníckeho podielu, budúci obhospodarovateľ alebo nájomca, ktorý uzatvorenú nájomnú zmluvu len so spoluvlastníkmi, ktorí majú v súčte menšinový spoluvlastnícky podiel, len tie práva, ktoré mu priznáva tento zákon, najmä právo využiť postup podľa § 12a.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.