1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Všeobecná časť
Cieľom predloženého návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, je rozšíriť finančné opatrenia na zmiernenie vplyvov koronakrízy o ďalšie opatrenie, ktorým sa poskytne finančná pomoc obciam a vyšším územným celkom predovšetkým na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.
Obce a vyššie územné celky, ako subjekty územnej samosprávy, boli schválením núdzového stavu uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020, jeho následným rozširovaním a prijatými protiepidemiologickými opatreniami proti šíreniu nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 dotknuté tak ako aj iné subjekty najmä vo finančnej oblasti. Územné samosprávy začali čeliť výrazne zvýšeným výdavkom a značným stratám príjmov. Výpadky v príjmoch obcí a vyšších územných celkov boli merateľné hneď v prvých mesiacoch pandémie, a to pri vlastných finančných zdrojoch, ktorými daňové príjmy obcí a miest, ako aj pri dotáciách zo štátneho rozpočtu, ku ktorým patrí aj obciam a vyšším územným celkom poukazovaný výnos z podielovej dane, t.j. dane z príjmov fyzických osôb. Určenie konečnej výšky týchto výpadkov a ďalších nákladov nie je možné s určitosťou predpovedať z dôvodu, že sa očakáva druhá vlna pandémie a následky prijatých protiepidemiologických opatrení naprieč všetkými oblasťami života sa ukazujú postupne. V záujme predchádzania vzniku a šírenia pandémie mali obce a vyššie územné celky zvýšené náklady na zabezpečenie dezinfekčných a ochranných prostriedkov. Pri plnení úloh na úseku sociálnej pomoci v zmysle samosprávnych funkcií stúpli výdavky predovšetkým na zabezpečenie dezinfekčných prostriedkov, ochranných rúšok a hygienických rukavíc najviac exponovaným zamestnancom a aj osobám, ktoré predstavujú najzraniteľnejšiu skupinu. Zvýšené náklady predstavovali pre obce a vyššie územné celky všetky poskytované sociálne služby (nocľahárne, nízkoprahové zariadenia, denné centrá, terénne služby), spočívajúce v častejšej dezinfekcii priestorov, kúpe dezinfekčných prostriedkov, mydiel a ochranných rúšok a mzdových nákladoch na zamestnancov. Mnohé obce a vyššie územné celky zabezpečili v rámci preventívnych opatrení aj dezinfekciu sídel svojich úradov, najviac frekventovaných verejných priestranstiev alebo kontajnerov určených na komunálny odpad.V oblasti príjmov z miestnych daní, z dôvodu uzatvorenia prevádzok verejného stravovania, cukrární a ich vonkajších terás, nastal pre obce pokles príjmov za daň za užívanie verejného priestranstva. Zároveň mnohé obecné samosprávy s cieľom podporiť miestnych podnikateľov a zmierniť dopad na ich podnikateľskú činnosť, znížili sadzbu dane alebo odpustili daň za užívanie verejného priestranstva. Utlmenie kultúrnych akcií a cestovného ruchu sa pre obce odzrkadlilo v znížení príjmov za daň za ubytovanie. Zvýšenie miery nezamestnanosti z dôvodu straty zamestnania vplyv na výber dane z príjmov a pre obce a vyššie územné celky znamená ohrozenie príjmov z podielových daní a v konečnom dôsledku aj zvýšenie počtu daňovníkov ako neplatičov dane z nehnuteľností, dane za psa alebo miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre správcu dane - obec. Základné samosprávne funkcie obcí upravené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a vyšších územných celkov v zákone č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov. Súhrne možno povedať, že do samostatnej pôsobnosti obce a vyšších územných
2
celkov zaradené tie záležitosti, ktoré sa bezprostredne dotýkajú života obyvateľov obce. Súčasný nízky podiel vlastných daňových príjmov miestnych samospráv a výpadky na výnosoch z dane z príjmov fyzických osôb znamenajú ohrozenie nielen kvality a dostupnosti samosprávnych služieb pre občanov, ale dokonca aj ich výkon, ktorý bude nákladnejší. Pre niektoré obce a mestá môže byť táto situácia likvidačná. Doteraz nebola obciam a vyšším územným celkom zo strany štátu poskytnutá žiadna podpora na zvládnutie zvýšených výdavkov a znížených príjmov. Bez podpory štátu nebude možné aby obce alebo vyššie územné celky boli schopné realizovať naplánované investičné akcie bez ich odkladu, eventuálne zrušenia niektorých z nich. Realizáciou navrhovaného finančného opatrenia sa pre obce a vyššie územné celky vytvoria také rámcové podmienky, aby mohli efektívne prispieť nielen k zmierneniu dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou, ale zároveň vytvárať podmienky, ktoré opätovne pomôžu naštartovať hospodárske a obchodné činnosti, pretože obce a vyššie územné celky v skutočnosti zohrávajú zásadnú úlohu pri ochrane zdravia občanov, zachovania kontinuity poskytovania verejných služieb a predovšetkým pri regionálnom a územnom rozvoji danej oblasti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Osobitná časť
K čl. I
Účelom doplnenia §25b do zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, je kompenzovať obciam a vyšším územným celkom výpadok dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020, ktorý bol spôsobený najmä prijatými epidemiologickými opatreniami. Ministerstvo financií na tento účel poskytne obciam a vyšším územným celkom jednorazový nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu. Výška príspevku stanovená v návrhu zákona sa odvíja od prognózy výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 spracovanej Ministerstvom financií Slovenskej republiky v júni 2020 a je vypočítaná ako 1,2 násobok sumy na jedného obyvateľa v zmysle stavu obyvateľstva v Slovenskej republike spracovaného Štatistickým úradom SR k 31. marcu 2020. Stanovená výška príspevku je po prepočítaní výpadku dane z príjmov na jedného obyvateľa zaokrúhlená na celé číslo smerom nahor. Poskytnutý príspevok sa navrhuje neviazať na konkrétny účel. Návrh zákona zaväzuje Ministerstvo financií previesť finančný príspevok na účet obcí a vyšších územných celkov do 60 dní od účinnosti tohto zákona, tak aby bol dodržaný účel zákona, a to kompenzácia strát v rozpočtoch územných samospráv a zabezpečenie ich ďalšieho fungovania.
K čl. II
Z dôvodu potreby urýchleného vytvorenia legislatívnych predpokladov pre riešenie aktuálnej situácie a kompenzácie výpadku príjmov obciam a vyšším územným celkom sa účinnosť zákona navrhuje dňom vyhlásenia.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.