NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
Z Á K O N
z ... 2020,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z., zákona č. 96/2020 Z. z., zákona č. 120/2020 Z. z. , zákona č. 156/2020 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 25a sa vkladá § 25b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠25b
Finančná pomoc obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020
(1)Za účelom kompenzácie výpadku príjmov spôsobeného prijatými epidemiologickými opatreniami proti šíreniu pandémie poskytne ministerstvo financií obciam a vyšším územným celkom jednorazový nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu (ďalej len „príspevok“).
(2)Príspevok bude poskytnutý vo výške 27 eur na jedného obyvateľa u obcí a vo výške 12 eur na jedného obyvateľa u vyšších územných celkov. Pre určenie počtu obyvateľov je smerodajná bilancia počtu obyvateľov v SR spracovaná Štatistickým úradom SR k 31. marcu 2020.
(3)Príspevok nie je účelovo viazaný a musí byť použitý do 31.12.2021.
(4)Príspevok prevedie ministerstvo financií na účet obcí a vyšších územných celkov do 60 dní od účinnosti tohto zákona.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.