NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu a športovej infraštruktúry.“.
2.V § 6 ods. 4 písm. a) sa na konci slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
3.V § 6 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
4.V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) podá návrh na odvolanie člena správnej rady subjekt, ktorý navrhol jeho vymenovanie.“.
5.V § 10 ods. 4 písm. a) sa na konci slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
6.V § 10 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
7.V § 10 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) podá návrh na odvolanie člena dozornej rady subjekt, ktorý navrhol jeho vymenovanie.“.
8.V § 15 ods. 3 prvej vete sa slová „doručenia úplnej žiadosti“ nahrádzajú slovami „uplynutia termínu na doručenie žiadostí“ a za slovo „komisie“ sa vkladá čiarka a slová „ak § 17 ods. 10 neustanovuje inak,“.
9.V § 16 ods. 1 sa slová „organizácia a obec“ nahrádzajú slovami „organizácia, obec, samosprávny kraj alebo iný subjekt určený vo výzve, ak predmet činnosti tohto subjektu priamo súvisí s účelom, na ktorý sa príspevok na projekt poskytuje“.
10.§ 17 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Na žiadosti vyhodnocované podľa kritérií a podmienok určených vo výzve, ktoré je možné vyhodnotiť na základe objektívne overiteľných údajov, sa ustanovenia odsekov 7 až 9 nevzťahujú.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.