1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152 /1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Patrick Linhart z vlastnej iniciatívy.
Účelom návrhu zákona je zavedenie nového registra potravín pre potravinový semafor, ktorý vedie ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Zaregistrované potraviny v registri uľahčia výber konečnému spotrebiteľovi a uľahčia pomoc štátu v podobe podpory a propagácie domácich a kvalitných surovín, ktoré z dlhodobého hľadiska napomôžu k zníženiu počtu obyvateľstva trpiacemu zdravotnými problémami zapríčinenými kvôli nesprávnym stravovacím návykom.
Účelom tohto návrhu zákona je doplnenie splnomocnenia na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu o podrobnostiach dobrovoľnej registrácie, kritériách a sprístupnenia údajov konečnému spotrebiteľovi.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Zriaďuje sa register potravín pre potravinový semafor, ktorý je dobrovoľný informačný systém a obsahuj informácie o potravine a výrobcovi potravín. Dopĺňa sa splnomocnenie ministerstva na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu ustanovujúceho podrobnosti o registrácií, rozsahu údajov a sprístupnenia konečnému spotrebiteľovi.
K bodu 2
Dopĺňa sa splnomocnenie ministerstva na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu ustanovujúceho podrobnosti o kritériách, spôsobe hodnotenia a prezentácií potravín registrovaných v registri potravín pre potravinový semafor.
K Čl. II
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1.januára 2021.
2
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Patrick Linhart.
2.Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
3
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
x
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
6. Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
x
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR.