DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) Kristián Čekovský a Milan Vetrák.
V zmysle zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov je poslaním Rady pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „rada“) presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Rada zároveň dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, ktorí vysielajú na základe zákona alebo na základe licencie podľa tohto zákona. Vyššie uvedené činnosti rady vykonávajú jej členovia.
Vzhľadom na mimoriadnu dôležitosť funkcie člena rady sa navrhuje podrobiť kandidátov na členov rady verejnému vypočutiu. Verejné vypočutie kandidátov sa navrhuje vykonať na príslušnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „výbor“), ktorým je Výbor NR SR pre kultúru a média.
Verejné vypočutie predstavuje veľmi silný nástroj na zvýšenie úrovne výberového procesu. Odpovede kandidáta na doplňujúce otázky členov výbor, môžu takisto prispieť k utvoreniu si komplexného obrazu o vhodnosti toho-ktorého kandidáta na funkciu člena rady.
Z doterajších skúseností s verejným vypočúvaním kandidátov na vysoké verejné funkcie vyplýva, že kvalita je vyššia, ak vysielané naživo. Aj toho dôvodu sa navrhuje vysielať verejné vypočutie naživo prostredníctvom webového sídla Národnej rady Slovenskej republiky.
Predkladaný návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Inštitút verejného vypočutia v ostatnom období výrazne napomohol ku kvalite viacerých zvolených či vymenovaných verených funkcionárov. Je preto úplne pochopiteľné a legitímne využiť tento inštitút aj v procese voľby členov Rady pre vysielanie a retransmisiu.
Navrhnutá právna úprava je inšpirovaná zákonom č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý inštitút verejného vypočutia uplatňuje pri voľbe generálneho riaditeľa RTVS.
Výbor, okrem iného, v súčasnosti pripravuje napríklad návrhy na voľbu a odvolanie členov Rady pre vysielanie a retransmisiu. Aj preto je verejné vypočutie na tomto výbore logickým krokom k zvýšeniu kvality členov rady. Zmyslom verejného vypočutia bude verejná prezentácia kandidátov, ich motivácie, vízií či odborných skúseností, pričom kandidátom bude možné klásť aj rôzne doplňujúce otázky. Kandidát na funkciu člena rady bude zaradený do samotnej voľby v pléne Národnej rady bez ohľadu na to ako si počínal na verejnom vypočutí.
Pre zvýšenie transparentnosti sa zároveň navrhuje aj živý prenos z verejného vypočutia, a to prostredníctvom webového sídla Národnej rady Slovenskej republiky.
K bodu 2
Navrhnutá úprava len precizuje existujúce znenie zákona, a to v tom zmysle, že tak ako verejné vypočutie kandidátov na funkciu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu vykoná príslušný výbor (t.j. Výbor NR SR pre kultúru a médiá) aj návrhy kandidátov sa podávajú tomu istému príslušnému výboru (t.j. Výboru NR SR pre kultúru a médiá).
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. decembra 2020.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Kristián Čekovský a Milan Vetrák
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Od predkladaného návrhu zákona sa neočakávajú žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, nepredpokladajú sa žiadne sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.