1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OĽANO – NOVA – KÚ - Zmena zdola.
Cieľom návrhu zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2020 2024 a medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky, osobitne vo vzťahu k Európskej únie:
uľahčiť voľný pohyb verejných listín v rámci Európskej únie, a to tak, aby poplatok za získanie viacjazyčného štandardného formulára, ktorý sa pripája k niektorým verejným listinám, nepresiahol v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1991 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 výrobné náklady viacjazyčného štandardného formulára alebo verejnej listiny, ku ktorej je tento formulár pripojený,
osobitne určiť výšku správneho poplatku osobe, ktorá vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí,
priznať právomoc správnemu orgánu alebo Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí, resp. zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky v zahraničí znížiť správny poplatok alebo upustiť od jeho vybratia, ak ide o osobu, ktorá je osobou bez štátnej príslušnosti, alebo ktorá postavenie Slováka žijúceho v zahraničí a významne sa zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku alebo pre komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí, z ktorej pochádza, alebo sa dlhodobo angažuje v prospech komunity Slovákov žijúcich v zahraničí tieto skutočnosti pred vydaním rozhodnutia správneho orgánu potvrdí Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Návrh zákona predpokladá negatívny aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nepredpokladá vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti, avšak vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 a 2
Dňa 16. 2. 2019 nadobudol platnosť Čl. 1 a Čl. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1991 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú. v. L 200, 26. 7. 2016, s. 1), t. j. príslušné orgány členského štátu vydávajú určité verejné listiny, ktoré sa predkladajú orgánom iného členského štátu a oslobodené od vyššieho overenia (Apostila) a zjednodušené sú aj iné formálne náležitosti.
Podľa Čl. 2 uvedeného nariadenia sa k určeným verejným listinám na žiadosť osoby, ktorá nárok na získanie verejnej listiny, pripojí viacjazyčný štandardný formulár, vypracovaný v súlade s nariadením. Viacjazyčný štandardný formulár pripojený k verejnej listine sa používa ako pomôcka pri preklade verejnej listiny zjednodušenie iných formálnych náležitostí, týkajúcich sa prekladov.
Podľa Čl. 11 nariadenia v záujme ďalšieho uľahčenia voľného pohybu verejných listín v rámci Európskej únie členské štáty zabezpečia, aby poplatok za získanie viacjazyčného štandardného formulára nepresiahol výrobné náklady viacjazyčného štandardného formulára alebo verejnej listiny, ku ktorej je tento formulár pripojený.
K bodom 3 až 6
V programovom vyhlásení vlády SR na roky 2020 2024 sa v časti „Štátne občianstvo“ uvádza, že: Vláda SR zjednoduší podmienky nadobúdania štátneho občianstva pre Slovákov žijúcich v zahraničí.“. Praktické skúsenosti preukazujú, že správny poplatok vo výške 700 eur na osobu za udelenie štátneho občianstva je pre viacerých Slovákov žijúcich najmä v štátoch, kde je nižšia životná úroveň (napr. Srbsko alebo Ukrajina), prekážkou k nadobudnutiu štátneho občianstva, najmä ak žiada celá rodina. Navyše, osobitná položka tohto správneho poplatku je aj objektívne zdôvodniteľná a opodstatnená, pretože Slovák žijúci v zahraničí ako žiadateľ nemusí preukazovať ovládanie slovenského jazyka, v dôsledku čoho správne konanie trvá kratšie a je tiež personálne a materiálne menej náročné.
Na základe uvedeného sa navrhuje zníženie správneho poplatku za nadobudnutie štátneho občianstva pre žiadateľa, ktorý vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí zo 700 eur na 400 eur na osobu s účinnosťou od 1. januára 2021.
Navyše, správny orgán alebo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR, resp. zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí môže tento správny poplatok ešte znížiť alebo upustiť od jeho vybratia, ak sa na základe písomného potvrdenia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí preukáže, že žiadateľ je osobou, ktorá:
3
a)sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku alebo pre komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí, z ktorej pochádza, v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej alebo skutočnosť,
b)sa dlhodobo angažuje v prospech komunity Slovákov žijúcich v zahraničí.
c)je osobou bez štátnej príslušnosti.
Pokiaľ ide o osoby bez štátnej príslušnosti, v zmysle článku 32 Dohovoru o právnom postavení osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1954, ktorý je záväzný pre Slovenskú republiku od 1.3.2001: Zmluvné štáty majú uľahčovať, nakoľko je to len možné, asimiláciu a udelenie štátneho občianstva osobám bez štátnej príslušnosti. Konkrétne majú vyvinúť maximálne možné úsilie na urýchlenie konania v tejto záležitosti a v čo najväčšej miere redukovať
poplatky a náklady takéhoto konania.”. V záujme zosúladenia vnútroštátnej právnej úpravy
s týmto medzinárodným záväzkom Slovenskej republiky sa navrhuje zaradiť osoby bez štátnej príslušnosti ako kategóriu cudzincov, u ktorej bude možné správny poplatok za udelenie štátneho občianstva znížiť alebo upustiť od jeho vybratia.
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí bude potvrdzovať len skutočnosti, ktoré sa týkajú osôb, ktoré majú vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí. Plnenie tejto úlohy mu umožňuje ustanovenie § 4 ods. 6 písm. j) zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. januára 2021.
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v článku 21 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
b)je upravený v sekundárnom práve Európskej únie, a to v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1991 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú. v. L 200, 26. 7. 2016, s. 1) – osobitne čl. 1, 2 a 11 tohto nariadenia,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) bezpredmetné, keďže nariadenie EÚ je priamo aplikovateľný právny predpis,
b) v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa článkov 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
c) bezpredmetné.
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie
- úplne
5
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Predkladaný návrh zákona môže mať čiastkový negatívny dopad na rozpočet verejnej správy, ktorý bude dôsledkom zníženia terajšieho poplatku za žiadosť o nadobudnutie štátneho občianstva zo 700 eur na 400 eur, ale predpokladá sa skôr celkový pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy vyvolaný väčším záujmom Slovákov žijúcich v zahraničí o štátne občianstvo Slovenskej republiky, čo by malo prevýšiť čiastkové negatívne dopady vyvolané znížením sumy správneho poplatku. Tento vplyv nie je možné presne vyčísliť, keďže sa nedá presne odhadnúť počet žiadateľov v danom rozpočtovom roku vo vzťahu k navrhovanej právnej úprave. Podobne, počet osôb bez štátnej príslušnosti, ktorým je ročne udelené štátne občianstvo SR je veľmi nízky (rok 2019 1, rok 2018 1, rok 2017 4, rok 2016 3, rok 2015 4, rok 2014 1), preto možno uviesť, že tento výpadok príjmu do štátneho rozpočtu, ktorý sa tiež nedá presne vyčísliť, bude zanedbateľného významu. Návrh zákona nemá dopad na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nemá vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona však predpokladá pozitívne sociálne vplyvy, osobitne vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, a to nielen kvôli zníženiu poplatkov v prospech
6
Slovákov žijúcich v zahraničí, ale tiež kvôli zníženiu poplatkov za vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára pri matričných dokladoch a dokladoch o pobyte.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.