Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: Ukončenie:
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2. Definícia problému
Právny poriadok SR neupravuje postup v prípadoch, ak vysokoškolské vzdelanie, akademický titul v rigoróznom konaní, či vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul "docent" alebo "profesor" boli získané spôsobom v rozpore so zákonom, napr. prostredníctvom spáchania trestného činu, prostredníctvom "kúpenia" záverečnej práce, ...
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu je zavedenie mechanizmu, na základe ktorého bude možné sankcionovať osoby, ktoré získali vysokoškolské vzdelanie, či príslušný titul spôsobom uvedeným v bode 2.
4. Dotknuté subjekty
Vysoké školy, osoby s vysokoškolským vzdelaním
5. Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením je nulový variant, t. j. neprijatie návrhu predpisu, čo by znamenalo, že odnímanie titulov by ostalo neupravené právnymi predpismi.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
nie
8. Preskúmanie účelnosti**
bezpredmetné
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Návrh upravuje ukladanie pokuty do 5000 eur osobe, ktorá nezabezpečí vrátenie neplatného dokladu o vzdelaní. Príjem z takej pokuty je príjmom štátneho rozpočtu. Vzhľadom na to, že ide o novozavádzaný inštitút, je problematické odhadnúť nielen počet prípadov "nevrátenia" dokladu, ale aj počet prípadov, kedy k zneplatneniu dokladu vôbec dôjde. Nepredpokladá sa však viac ako 1-2 prípady právoplatného rozhodnutia v priebehu viac rokov (keďže ide o mimoriadne situácie), pričom pri tomto počte možno odôvodnene predpokladať, že k nevráteniu dokladov ani nemusí prísť.
11. Kontakt na spracovateľa
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK