1
TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica EÚ
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. V. EÚ L 173, 12. 6. 2014)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „371/2014“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 32 O:5
Na účely odseku 1 písm. c) tohto článku sa opatrenie na riešenie krízovej situácie považuje za opatrenie vo verejnom záujme, ak je nevyhnutné na dosiahnutie jedného alebo viacerých cieľov riešenia krízovej situácie uvedených v článku 31 a ak je úmerné tomuto cieľu alebo cieľom, a likvidáciou inštitúcie v rámci bežného konkurzného konania by sa splnenie týchto cieľov riešenia krízovej situácie nedosiahlo v rovnakom rozsahu.
N
371/2014 a Návrh zákona čl. I
§ 32
O 1 a 2
(1) Rezolučné konanie sa uskutočňuje vo verejnom záujme.
(2) Na účely tohto zákona sa rezolučné konanie uskutočňuje vo verejnom záujme, ak je nevyhnutné na dosiahnutie aspoň jedného z cieľov podľa § 1 ods. 2 a riešenie úpadku alebo hroziaceho úpadku vybranej inštitúcie v konkurznom konaní alebo jej likvidácia by neviedli k naplneniu tohto cieľa aspoň v porovnateľnom rozsahu.
Ú
Č. 44
O: 2
P: g
Č. iv
Orgány pre riešenie krízových situácií nevykonávajú právomoc odpísať dlh alebo právomoc vykonať jeho konverziu vo vzťahu k týmto záväzkom, či už sa na ne vzťahujú právne predpisy členského štátu alebo tretej krajiny:
g)záväzku voči ktorémukoľvek z týchto subjektov:
iv) systémy ochrany vkladov vyplývajúce zo splatných príspevkov v súlade so smernicou 2014/49/EÚ.
N
371/2014 a Návrh zákona čl. I
§ 59 O 1 P g)
bod 4)
Kapitalizácia sa vzťahuje na všetky druhy záväzkov okrem záväzkov podľa tohto odseku a odseku 2. Bez ohľadu na právny poriadok, ktorým sa riadia, nie predmetom odpísania alebo konverzie tieto záväzky:
g)záväzky ku ktorejkoľvek z týchto osôb:
4. Fondu ochrany vkladov.
Ú
2
Č:52
O:2
2. Ak sa nástroj záchrany pomocou vlastných zdrojov uvedený v článku 43 ods. 2 písm. a) uplatní na dva a viac subjektov skupiny, plán reorganizácie obchodnej činnosti vypracuje materská inštitúcia v Únii, pričom tento plán sa bude vzťahovať na všetky inštitúcie v skupine v súlade s postupom stanoveným v článkoch 7 a 8 a predloží sa orgánu pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny. Orgán pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny oznámi plán ostatným dotknutým orgánom pre riešenie krízových situácií a EBA.
N
Návrh zákona čl. I
§ 66
O 2
(2) Ak sa kapitalizácia podľa § 58 ods. 1 písm. a) uplatňuje na dve a viac osôb v skupine, plán reorganizácie obchodnej činnosti vypracuje materská spoločnosť v Európskej únii, pričom tento plán sa vzťahuje na všetky vybrané inštitúcie v skupine podľa osobitného predpisu,97) a predloží ho rezolučnému orgánu na úrovni skupiny a Európskemu orgánu dohľadu (Európsky organ pre bankovníctvo).”
Poznámka pod čiarou k odkazu 97 nie:
97) § 23 ods. 1, 33r a 33q zákona č. 483/2001Z. z. v znení neskorších predpisov.“
Ú
Č:59
O:6
6. Na účely odseku 4 písm. a) sa rozumie, že skupina zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá, ak porušuje konsolidované prudenciálne požiadavky spôsobom, ktorý by bol dôvodom na to, aby príslušný orgán konal vrátane, ale nie len preto, lebo skupine vznikli alebo pravdepodobne vzniknú straty, ktoré vyčerpajú všetky jej vlastné zdroje alebo významnú sumu jej vlastných zdrojov, alebo existujú objektívne skutočnosti, ktoré potvrdzujú konštatovanie, že skupina v blízkej budúcnosti uvedené požiadavky poruší.
N
371/2014 a Návrh zákona čl. I
§ 70
O 6
(6) Na účely odseku 4 písm. a) sa považuje skupina za zlyhávajúcu alebo pravdepodobne zlyhávajúcu, ak skupina porušuje, alebo existujú okolnosti na základe ktorých v blízkej budúcnosti poruší, požiadavky na obozretné podnikanie na konsolidovanom základe podľa osobitných predpisov95) tak, že to vyžaduje opatrenie príslušného orgánu dohľadu z dôvodu vzniknutých strát skupiny alebo pravdepodobnosti vzniku strát alebo existujú iné objektívne skutočnosti, ktorými sa vyčerpajú všetky jej vlastné zdroje alebo ich významná časť.
Ú
Č: 64
O: 1
P: b)
1. Členské štáty zaistia, aby pri výkone právomoci riešiť krízovú situáciu mali orgány pre riešenie krízových situácií právomoc podniknúť tieto kroky:
b) odstrániť práva na nadobudnutie ďalších akcií alebo iných nástrojov vlastníctva;
N
371/2014 a Návrh zákona čl. I
§ 13
O 1
P b)
Rada môže v rámci svojich doplnkových právomocí aj
b) zrušiť práva na nadobúdanie ďalších akcií alebo iných nástrojov vlastníctva,
Ú
Č. 64
O. 1
P: c)
c) vyžadovať od príslušného orgánu, aby ukončil alebo pozastavil prijímanie na obchodovanie na regulovanom trhu alebo úradné kótovanie finančných nástrojov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/34/ES (1);
N
Návrh zákona čl. I
§ 13
O 1
P c)
c) vyžadovať od Národnej banky Slovenska alebo burzy cenných papierov, aby pozastavila obchodovanie finančných nástrojov na regulovanom trhu alebo vylúčila finančný nástroj z obchodovania podľa osobitného predpisu,
59)
Ú
3
Č. 83
O: 3
Oznámenie uvedené v odseku 2 obsahuje kópiu akéhokoľvek príkazu alebo nástroja, pomocou ktorého sa vykonávajú relevantné právomoci, a uvedie sa v ňom dátum nadobudnutia účinnosti opatrenia alebo opatrení na riešenie krízových situácií.
N
Návrh zákona čl. I
§ 47
O 3
§ 47
O 4
(3) Ak sa oznámenie uvedené v odseku 1 oznamuje subjektom podľa odseku 1 písm. a) p), musí obsahovať kópiu rozhodnutia a informáciu o nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia.
(4)Ak sa oznámenie podľa odseku 1 oznamuje subjektom podľa odseku 1 písm. q) a r), obsahuje zhrnuté účinky opatrenia na riešenie krízových situácií.
Ú
Č:88
O:1
2. pod-odsek
P:f)
Kolégiá pre riešenie krízových situácií predovšetkým poskytnú rámec pre orgán pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny, ostatné orgány pre riešenie krízových situácií a prípadne dotknuté príslušné orgány a orgány vykonávajúce dohľad na konsolidovanom základe, aby sa vykonávali tieto úlohy:
f) dosiahnutie dohody o programe riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny navrhnutého v súlade s článkom 91 alebo 92;
N
371/2014
Návrh zákona čl. I
§ 84
O 2
P e)
Kolégium podľa odseku 1 sa vytvorí na výkon týchto úloh:
e) rozhodnutie a dosiahnutie dohody o potrebe zaviesť program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny podľa § 49 a 50,
Ú
Č:92
O:4
4. Ak ktorýkoľvek orgán pre riešenie krízových situácií nesúhlasí s programom riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny, ktorý navrhol orgán pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny, alebo je toho názoru, že v súvislosti s inštitúciou alebo subjektom uvedeným v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) musí z dôvodov finančnej stability prijať iné nezávislé opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo kroky, ako sú opatrenia alebo kroky navrhnuté v programe, stanoví podrobné dôvody nesúhlasu, alebo dôvody pre vystúpenie z programu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, oznámi ich orgánu pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny a ostatným orgánom pre riešenie krízových situácií, ktorých sa týka program riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny, a informuje ich o opatreniach alebo krokoch, ktoré má v úmysle podniknúť. Pri stanovení dôvodov svojho nesúhlasu tento orgán pre riešenie krízových situácií zváži plány riešenia krízovej situácie, ako sa uvádza v článku 13, možné dôsledky pre finančnú stabilitu v dotknutých členských štátoch, ako aj možný vplyv týchto opatrení alebo krokov na iné časti skupiny.
N
371/2014 a Návrh zákona čl. I
§ 50
O 5
(5) Ak rada nesúhlasí s programom riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny, ktorý navrhol orgán pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny, alebo sa od neho odchýli, alebo je toho názoru, že v súvislosti s vybranou inštitúciou skupiny musí z dôvodu zachovania finančnej stability Slovenskej republiky prijať iné samostatné opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo iné opatrenia neuvedené v programe riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, oznámi túto skutočnosť s uvedením dôvodov orgánu pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny a ostatným príslušným rezolučným orgánom, na ktoré sa vzťahuje program pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny. V oznámení uvedie zároveň opatrenia, ktoré zamýšľa prijať voči vybranej inštitúcii, ktorá je dcérskou spoločnosťou a pri určení dôvodov zohľadní plány riešenia krízových situácií podľa § 26, vyhodnotí možný vplyv zamýšľaných opatrení na finančnú stabilitu iných dotknutých členských štátov, ako aj na osoby v skupine.
Ú
4
Č:112
O:2
2. Orgány pre riešenie krízových situácií a príslušné orgány zverejňujú spôsobom, ktorý je v súlade s vnútroštátnym právom, sankcie, ktoré uložili na anonymnom základe, a to v niektorej z týchto situácii:
a) ak sa sankcia uloží fyzickej osobe a zverejnenie osobných údajov sa na základe povinného predchádzajúceho posúdenia primeranosti tohto zverejnenia ukáže ako neprimerané;
b) ak by zverejnenie ohrozilo stabilitu finančných trhov alebo pokračujúce trestné vyšetrovanie;
c) ak by zverejnenie spôsobilo inštitúciám alebo subjektom uvedeným v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) alebo fyzickým osobám neprimeranú škodu, ak ju možno určiť. Alternatívne sa v takýchto prípadoch môže zverejnenie predmetných údajov odložiť na primeranú dobu, ak je možné predpokladať, že v rámci tejto doby dôvody na anonymné zverejnenie pominú.
N
371/2014 a Návrh zákona čl. I
§ 98
O 7
Informácie o výroku opatrení na nápravu a pokutách podľa odsekov 1 3, proti ktorým nie je prípustný rozklad, ako aj informácie o podaní rozkladu proti daným sankciám a o jeho výsledku rada zverejňuje na svojom webovom sídle najmenej po dobu piatich rokov, a to bezodkladne po tom, ako bola vybraná inštitúcia o uložení opatrenia na nápravu alebo pokute informovaná. Rada zverejňuje najmä informácie o druhu uloženého opatrenia na nápravu a pokute, povahe porušenia, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo vybranej inštitúcie, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo osoby, ktorej opatrenie na nápravu alebo pokuta boli uložené. Informácie sa zverejnia anonymne do uplynutia doby, keď dôvody na anonymné zverejnenie pominú, ak ide o
a)fyzickú osobu a zverejnenie osobných údajov je neprimerané,
b) odôvodnené riziko ohrozenia stability finančných trhov alebo prebiehajúceho vyšetrovania podľa osobitného predpisu,
109)
c) odôvodnené riziko spôsobenia neprimeranej škody banke alebo fyzickej osobe.
Ú
Č:112
O:3
3. Orgány pre riešenie krízových situácií a príslušné orgány zabezpečia, aby údaje zverejnené v súlade s týmto článkom, zostali na ich oficiálnej webovej stránke aspoň po dobu piatich rokov. Osobné údaje, ktoré sa zverejnili, zostávajú na oficiálnej webovej stránke orgánu pre riešenie krízových situácií alebo príslušného orgánu len po dobu, ktorá je nevyhnutná v súlade s platnými predpismi na ochranu údajov.
N
371/2014 a Návrh zákona čl. I
§ 98
O 7
Informácie o výroku opatrení na nápravu a pokutách podľa odsekov 1 3, proti ktorým nie je prípustný rozklad, ako aj informácie o podaní rozkladu proti daným sankciám a o jeho výsledku rada zverejňuje na svojom webovom sídle najmenej po dobu piatich rokov, a to bezodkladne po tom, ako bola vybraná inštitúcia o uložení opatrenia na nápravu alebo pokute informovaná. Rada zverejňuje najmä informácie o druhu uloženého opatrenia na nápravu a pokute, povahe porušenia, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo vybranej inštitúcie, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo osoby, ktorej opatrenie na nápravu alebo pokuta boli uložené. Informácie sa zverejnia anonymne do uplynutia doby, keď dôvody na anonymné zverejnenie pominú, ak ide o
Ú
5
b)fyzickú osobu a zverejnenie osobných údajov je neprimerané,
b) odôvodnené riziko ohrozenia stability finančných trhov alebo prebiehajúceho vyšetrovania podľa osobitného predpisu,
109)
c) odôvodnené riziko spôsobenia neprimeranej škody banke alebo fyzickej osobe.
Vysvetlivky
V stĺpci (1) sa smernica člení na jednotlivé časti:
Č - článok
O - odsek
V - veta
P - číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)