1
TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica EÚ
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/879 z 20. mája 2019, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu, a smernica 98/26/ES (Ú. v. EÚ L 150, 7. 6. 2019)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „371/2014“)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „7/2005“)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej „575/2001“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu:
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Článok 1
Zmeny smernice 2014/59/EÚ
Smernica 2014/59/EÚ sa mení takto:
1.
Článok 2 odsek 1 sa mení takto:
Čl.2 ods. 1
5. „dcérska spoločnosť“ je dcérska spoločnosť podľa vymedzenia uvedeného v článku 4 ods. 1 bode 16 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a na účely uplatňovania článkov 7, 12, 17, 18, 45 až 45m, 59 až 62, 91 a 92 tejto smernice na skupiny, ktorých krízová situácia sa rieši, uvedené v bode 83b písm. b) tohto odseku, podľa potreby zahŕňa úverové inštitúcie, ktoré sú trvalo pridružené k ústrednému orgánu, samotný ústredný orgán a ich príslušné dcérske spoločnosti, pričom sa zohľadní spôsob, akým takéto skupiny, ktorých krízová situácia sa rieši, dodržiavajú článok 45e ods. 3 tejto smernice;
N
371/2014
§ 2
P h)
Na účely tohto zákona sa rozumie
dcérskou spoločnosťou spoločnosť podľa osobitného predpisu,
16)
Ú
2
16)§ 22 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.Čl. 4 ods. 1 bod 16 nariadenia (EÚ) č.
575/2013
v platnom znení.
Čl.2 ods. 1
5a. „významná dcérska spoločnosť“ je významná dcérska spoločnosť podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 135 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;“
N
Návrh zákona
Čl. I
§2
P i)
i) významnou dcérskou spoločnosťou spoločnosť podľa osobitného predpisu,16aa),
16aa) Čl. 4 ods. 1 bod 135 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
Ú
Čl.2 ods. 1
„68a. „vlastný kapitál Tier 1“ je vlastný kapitál Tier 1 vypočítaný v súlade s článkom 50 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;“
N
Návrh zákona
Čl. I
§2
P u)
u) vlastným kapitálom Tier 1 vlastný kapitál Tier 1 vypočítaný v súlade s osobitným predpisom,19aa)“.
19aa) Čl. 50 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení
Ú
Čl.2 ods. 1
v bode 70 sa výraz „oprávnené záväzky“ v príslušnom tvare nahrádza výrazom „záväzky použiteľné pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov“ v príslušnom tvare;
N
371/2014 a
Návrh zákona
Čl. I
§ 60 O 1
(1) Rada v súlade s ocenením podľa § 51 pri kapitalizácii určí celkovú sumu
a) odpisovaných záväzkov použiteľných pri kapitalizácii tak, aby čistá hodnota aktív bola rovná nule,
b) konvertovaných záväzkov použiteľných pri kapitalizácii na akcie alebo iný druh kapitálových nástrojov tak, aby sa obnovilo plnenie požiadaviek na vlastný kapitál Tier 1 vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, alebo preklenovacej inštitúcie.
Ú
Čl.2 ods. 1
71 „záväzky použiteľné pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov“ sú záväzky a kapitálové nástroje, ktoré nie sú kvalifikované ako nástroje vlastného kapitálu Tier 1, nástroje dodatočného kapitálu Tier 1 alebo kapitálu Tier 2 inštitúcie alebo subjektu uvedených v článku 1 ods. 1 písmene b), c) alebo d) a ktoré nie sú podľa článku 44 ods. 2 vylúčené z rámca nástroja záchrany pomocou vnútorných zdrojov;
N
371/2014 a
Návrh zákona
Čl. I
§2
P aa)
aa) záväzkom použiteľným pri kapitalizácii záväzok alebo kapitálový nástroj, ktorý nie je kvalifikovaný ako nástroj vlastného kapitálu Tier 119a) alebo nástroj dodatočného kapitálu Tier 119b) alebo nástroj kapitálu Tier 219c) vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) d), ktoré nie vylúčené z rozsahu pôsobnosti kapitalizácie,
Ú
Čl.2 ods. 1
71a „oprávnené záväzky“ sú záväzky použiteľné pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov, ktoré spĺňajú prípadne podmienky článku 45b alebo článku 45f ods. 2 písm. a) tejto smernice, a nástroje kapitálu Tier 2, ktoré spĺňajú podmienky článku 72a ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;
N
Návrh zákona
Čl. I
§2
P ab)
ab) oprávneným záväzkom záväzok použiteľný pri kapitalizácii, ktorý spĺňa podmienky § 31a alebo § 31e ods. 5 písm. a) a nástroj kapitálu Tier 2, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,19ca)
19ca) Čl. 72a ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení
Ú
Čl.2 ods. 1
71b „podriadené oprávnené nástroje“ sú nástroje, ktoré spĺňajú všetky podmienky uvedené v článku 72a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 s výnimkou článku 72b odsekov 3 až 5 uvedeného nariadenia;“;
N
Návrh zákona
Čl. I
§2
P ac)
ac) podriadeným oprávneným nástrojom nástroj podľa osobitného predpisu,19cb)
19cb) Čl. 72a a čl. 72b ods. 1, 2, 6 a 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení
Ú
Čl.2 ods. 1
„83a. „subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši“ je:
a) právnická osoba usadená v Únii, ktorá je v súlade s článkom 12 identifikovaná orgánom pre riešenie krízových situácií ako subjekt, v
N
Návrh zákona
Čl. I
§ 2 P ao)
ao) rezolučným subjektom
Ú
3
súvislosti s ktorým sa v pláne riešenia krízových situácií stanovujú opatrenia na riešenie krízovej situácie; alebo
b) inštitúcia, ktorá nie je súčasťou skupiny podliehajúcej dohľadu na konsolidovanom základe podľa článkov 111 a 112 smernice 2013/36/EÚ, v prípade ktorej sa plánom riešenia krízovej situácie vypracovaným podľa článku 10 tejto smernice stanovuje opatrenie na riešenie krízovej situácie.
1.právnická osoba so sídlom v Európskej únii, ktorá je identifikovaná príslušným rezolučným orgánom a uvedená v pláne riešenia krízových situácií podľa § 26 ods. 1 a 2 alebo
2.vybraná inštitúcia, ktorá nie je súčasťou skupiny podliehajúcej dohľadu na konsolidovanom základe podľa osobitného predpisu19j), ktorej sa v pláne riešenia krízových situácií vypracovanom podľa § 21 určuje opatrenie na riešenie krízovej situácie,
19j) § 44 ods. 1, 2 a 9, § 47 ods. 1 5 a 8 10a § 48 ods. 2, 5, 6, 9 a 11 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
Čl.2 ods. 1
83b. „skupina, ktorej krízová situácia sa rieši“ je:
a) subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, a jeho dcérske spoločnosti, ktoré nie sú:
i) samy subjektmi, ktorých krízová situácia sa rieši;
ii) dcérskymi spoločnosťami iných subjektov, ktorých krízová situácia sa rieši; alebo
iii) subjektmi usadenými v tretej krajine, ktoré nie sú súčasťou skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, v súlade s plánom riešenia krízovej situácie, ani ich dcérskymi spoločnosťami; alebo
b) úverové inštitúcie, ktoré sú trvalo pridružené k ústrednému orgánu a samotný ústredný orgán, ak aspoň jedna z týchto úverových inštitúcií alebo ústredný orgán je subjektom, ktorého krízová situácia sa rieši, a ich príslušné dcérske spoločnosti.
N
Návrh zákona
Čl. I
§ 2 P
ap)
ap) rezolučnou skupinou je rezolučný subjekt a jeho dcérska spoločnosť, ktoré nie je
1. rezolučným subjektom,
2. dcérskou spoločnosťou iného rezolučného subjektu alebo
3. subjektom so sídlom v tretej krajine, ktorý je súčasťou rezolučnej skupiny, v súlade s plánom riešenia krízovej situácie, ani ich dcérskymi spoločnosťami,
Ú
Čl.2 ods. 1
83c. „globálna systémovo významná inštitúcia“ alebo „G-SII“ je G-SII vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 133 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;“;
N
Návrh zákona
Čl. I
§ 2 P
ar)
ar) G-SII globálna systémovo významná inštitúcia podľa osobitného predpisu.19l)
19l) článok 4 ods. 1 bod 133 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení
Ú
Čl.2 ods. 1
109. „požiadavka na kombinovaný vankúš“ je požiadavka na kombinovaný vankúš podľa vymedzenia uvedeného v článku 128 bode 6 smernice 2013/36/EÚ.“
N
Návrh zákona
Čl. I
§ 2 P
aq)
aq) požiadavkou na kombinovanú tlmiacu rezervu (ďalej len „kombinovaný vankúš“) požiadavka na kombinovaný vankúš podľa osobitného predpisu,19k)
19k) § 33a písm. i) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
Ú
2. Článok 10 sa mení takto:
a)
v odseku 6 sa dopĺňajú tieto pododseky:
Čl. 10 ods. 6
„Preskúmanie uvedené v prvom pododseku tohto odseku sa uskutoční po vykonaní opatrení na riešenie krízových situácií alebo po výkone právomocí uvedených v článku 59. Pri stanovení lehôt uvedených v odseku 7 písm. o) a p) tohto článku a za okolností uvedených v treťom pododseku tohto odseku zohľadní orgán pre riešenie krízových situácií lehotu na splnenie požiadavky uvedenej v článku 104b smernice 2013/36/EÚ.“;
N
371/2014 a
Návrh zákona
Čl. I
§ 21 O 9
(9) Rada raz ročne preskúma aktuálnosť plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie, a ak je to potrebné, vykoná jej aktualizáciu. Rada aktualizuje tento plán vždy, ak nastane podstatná zmena v organizačnej štruktúre vybranej inštitúcie, jej obchodnej alebo finančnej situácii; rada aktualizuje plán riešenia krízovej situácie vybranej inštitúcie vždy po
Ú
4
O13
vykonaní opatrení na riešenie krízových situácií, ako aj po vykonaní odpísania a konverzii kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov podľa § 70 ods. 1 písmeno a).
(13) Pri určovaní lehôt podľa § 21 ods. 3 písm. o) a p), za okolností podľa § 21 ods. 9 posledná veta, rada zohľadní lehotu na splnenie požiadavky podľa osobitného predpisu.65a)
65a) § 29a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.
b)v odseku 7 sa písmená o) a p) nahrádzajú takto:
Čl. 10 ods.7
„o) požiadavky uvedené v článkoch 45e a 45f a termín na dosiahnutie tejto úrovne v súlade s článkom 45m;
N
371/2014 a
Návrh zákona
Čl. I
§ 21 O 3
P o)
Náležitosťami plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie sú najmä:
o) požiadavky uvedené v § 31d a 31e a lehotu na dosiahnutie úrovne minimálnej požiadavky podľa § 99b,
Ú
Čl. 10 ods.7
p) ak orgán pre riešenie krízových situácií uplatňuje článok 45b ods. 4, 5 alebo 7, lehotu na dosiahnutie súladu subjektom, ktorého krízová situácia sa rieši, podľa článku 45m;“
N
Návrh zákona
Čl. I
§ 21 O 3
P p)
p) lehota na dosiahnutie súladu rezolučným subjektom podľa § 99b, ak rada postupuje podľa § 31a ods. 4 a 5 alebo podľa § 31a ods. 7,
Ú
3. Článok 12 sa mení takto:
a)
odsek 1 sa nahrádza takto:
Čl. 12 ods. 1
1.Členské štáty zabezpečia, aby orgány pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny spolu s orgánmi pre riešenie krízových situácií dcérskych spoločností a po konzultácii s orgánmi pre riešenie krízových situácií významných pobočiek, pokiaľ je to pre danú významnú pobočku relevantné, vypracovali plány riešenia krízových situácií na úrovni skupiny. Plán riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny zahŕňa opatrenia, ktoré sa majú prijať, pokiaľ ide o:
a) materskú spoločnosť v Únii;
b) dcérske spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny a ktoré sú usadené v Únii;
c) subjekty uvedené v článku 1 ods. 1 písm. c) a d); a
d) s výhradou hlavy VI dcérske spoločnosti, ktoré sú súčasťou skupiny a ktoré sú usadené mimo Únie.
V súlade s opatreniami uvedenými v prvom pododseku sa v pláne riešenia krízovej situácie určia pre každú skupinu subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši a skupiny, ktorých krízová situácia sa rieši.“;
N
Návrh zákona
Čl. I
371/2014 a
Návrh zákona
Čl. I
§ 26 O 1 až 3
(1) V pláne riešenia krízových situácií na úrovni skupiny musia byť uvedené všetky rezolučné subjekty a všetky rezolučné skupiny.
(2) Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, vypracuje plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny v spolupráci s príslušným rezolučným orgánom, ktorý vykonáva právomoc nad vybranou inštitúciou a osobami podľa odseku 3, ktoré
súčasťou skupiny, a po prerokovaní s príslušným rezolučným orgánom, ktorý vykonáva právomoc nad významnou pobočkou vybranej inštitúcie, v rozsahu, v akom sa plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny vzťahovať na túto významnú pobočku. Rada môže pri vypracovaní plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny spolupracovať s rezolučným orgánom tretej krajiny alebo rezolučným orgánom iného členského štátu, do ktorého pôsobnosti patrí dcérska spoločnosť, finančná holdingová spoločnosť alebo významná pobočka, ak splnené obdobné požiadavky mlčanlivosti podľa § 8.
Ú
5
Návrh zákona
Čl. I
(3) Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny obsahuje opatrenia a postup pri riešení krízových situácií pre
a) materskú spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike,
b) dcérske spoločnosti so sídlom v Európskej únii,
c) osoby podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d),
d) dcérske spoločnosti materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom mimo Európskej únie okrem postupu uvedeného v § 20 ods. 2 až 5, § 20a a § 85 ods. 2 až 7.
b)odsek 3 sa mení takto:
i)
písmená a) a b) sa nahrádzajú takto:
6
Čl. 12 ods. 3
„a) stanovia opatrenia na riešenie krízovej situácie, ktoré sa majú prijať pre subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, v scenároch uvedených v článku 10 ods. 3, ako aj dôsledky týchto opatrení na riešenie krízovej situácie pre iné subjekty skupiny uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b), c) a d), a to pre materskú spoločnosť a dcérske inštitúcie;
aa) ak skupinu tvorí viac ako jedna skupina, ktorej krízová situácia sa rieši, stanovia opatrenia na riešenie krízovej situácie plánované v súvislosti so subjektmi, ktorých krízová situácia rieši, každej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, a dôsledky týchto opatrení na:
i) iné subjekty skupiny, ktoré patria do rovnakej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši; a
ii) iné skupiny, ktorých krízová situácia sa rieši;
b) preskúma rozsah, v akom by sa mohli koordinovane použiť a uplatniť nástroje riešenia krízových situácií a príslušné právomoci vzhľadom na subjekty, ktorých krízová situácia sa rieši, ktoré sú usadené v Únii, vrátane opatrení na zjednodušenie odkúpenia skupiny ako celku, samostatných oblastí obchodnej činnosti alebo činností, ktoré poskytujú viaceré subjekty skupiny, alebo konkrétnych subjektov skupiny alebo skupín, ktorých krízová situácia sa rieši, riešenia krízových situácií treťou stranou, a identifikujú sa akékoľvek možné prekážky brániace koordinovanému riešeniu krízových situácií;“;
e) stanovia akékoľvek ďalšie opatrenia neuvedené v tejto smernici, ktoré príslušné orgány pre riešenie krízových situácií zamýšľajú uplatňovať v súvislosti so subjektmi v rámci každej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši;“
N
371/2014 a
Návrh zákona
Čl. I
§ 26 O 4
P
a) až c) a e)
V pláne riešenia krízových situácií na úrovni skupiny sa
a)uvedú opatrenia na riešenie krízovej situácie, ktoré sa majú prijať pre rezolučné subjekty v situáciách uvedených v § 21 ods. 3 písm. i), ako aj dôsledky týchto opatrení na riešenie krízovej situácie pre iné osoby v skupine, a to pre skupinu,
b) uvedú opatrenia na riešenie krízovej situácie plánované v súvislosti s rezolučnými subjektmi každej rezolučnej skupiny a dôsledky týchto opatrení, ak skupinu tvorí viac ako jedna rezolučná skupina na
1. iné osoby v skupine, ktoré patria do rovnakej rezolučnej skupiny a
2. iné rezolučné skupiny,
c) uvedie rozsah, v akom by sa mohli koordinovane použiť a uplatniť nástroje riešenia krízových situácií a príslušné právomoci rezolučných subjektov, ktoré usadené v Európskej únii, vrátane opatrení na zjednodušenie odkúpenia skupiny ako celku, samostatných oblastí obchodnej činnosti alebo činností, ktoré poskytujú viaceré osoby v skupine, alebo konkrétnych osôb v skupine alebo rezolučných skupín, riešenia krízových situácií treťou stranou, a identifikujú sa možné prekážky brániace koordinovanému riešeniu krízových situácií,
e) určia akékoľvek ďalšie opatrenia neuvedené v tomto zákone, ktoré rada ako rezolučný orgán na úrovni skupiny zamýšľa uplatňovať v súvislosti s riešením krízových situácií skupiny,
Ú
4.
Článok 13 sa mení takto:
a)
v odseku 4 sa za prvý pododsek vkladá tento pododsek:
Čl.13 ods. 4
a) v odseku 4 sa za prvý pododsek vkladá tento pododsek: „Ak sa skupina skladá z viac ako jednej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, plánovanie opatrení na riešenie krízovej situácie uvedené v článku 12 ods. 3 písm. aa) sa zahrnie do spoločného rozhodnutia uvedeného v prvom pododseku tohto odseku.“
N
Návrh zákona
Čl. I
§ 27
O 5
(5) Rada vyvinie spoločne s príslušnými rezolučnými orgánmi, ktoré vykonávajú pôsobnosť nad dcérskymi spoločnosťami maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o schválení plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny do štyroch mesiacov odo dňa, kedy rada postúpila informácie podľa odseku 1 orgánom podľa odseku 2. Ak sa skupina skladá z viac ako jednej rezolučnej skupiny, plánovanie opatrení na riešenie krízovej situácie uvedené v § 26 ods. 4 písm. b) sa
Ú
7
zahrnie do spoločného rozhodnutia o schválení plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny.
b)
v odseku 6 sa prvý pododsek nahrádza takto:
Čl. 13 ods. 6
v odseku 6 sa prvý pododsek nahrádza takto:
„Ak sa spoločné rozhodnutie orgánov pre riešenie krízových situácií neprijme do štyroch mesiacov, každý orgán pre riešenie krízových situácií, ktorý je zodpovedný za dcérsku spoločnosť a ktorý nesúhlasí s plánom riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny, prijme vlastné rozhodnutie a prípadne identifikuje subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, a vypracuje a vedie plán riešenia krízovej situácie pre skupinu, ktorej krízová situácia sa rieši, ktorá sa skladá zo subjektov v jeho jurisdikcii. Každé jednotlivé rozhodnutie orgánov pre riešenie krízových situácií, ktoré nesúhlasia, sa plne zdôvodní, uvedú sa v ňom dôvody nesúhlasu s navrhovaným plánom riešenia krízových situácií na úrovni skupiny a zohľadnia sa v ňom názory a výhrady ostatných orgánov a príslušných orgánov pre riešenie krízových situácií. Každý orgán pre riešenie krízových situácií oznámi svoje rozhodnutie ostatným členom kolégia pre riešenie krízových situácií.“
N
Návrh zákona
Čl. I
§ 27
O 8
(8) Ak rada vykonáva právomoc nad dcérskou spoločnosťou, ustanovenie odseku 5 sa na ňu vzťahuje rovnako. Ak rada nesúhlasí s návrhom spoločného rozhodnutia o schválení plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, vypracuje a schváli plán riešenia krízovej situácie pre dcérsku spoločnosť, alebo ak rada identifikuje rezolučný subjekt, ktorý podlieha jej právomoci, vypracuje a schváli plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny aj pre tento rezolučný subjekt. V pláne riešenia krízových situácií na úrovni skupiny schválenom radou pre dcérsku spoločnosť alebo pre rezolučné subjekty, ktoré podliehajú jej právomoci, rada uvedie dôvody nesúhlasu s navrhovaným spoločným rozhodnutím o pláne riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, ako aj názory a výhrady ostatných orgánov a príslušných rezolučných orgánov. Ak v lehote podľa odseku 5 ktorýkoľvek z orgánov podľa odseku 5 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody o schválení plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, rada nerozhodne skôr než Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) vydá rozhodnutie. Rada je povinná rozhodnúť v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). To neplatí, ak rada oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), že s návrhom spoločného rozhodnutia nesúhlasí z dôvodu, že zasahuje do rozpočtovej zodpovednosti Slovenskej republiky. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, rada schváli plán riešenia krízových situácií dcérskej spoločnosti.
Ú
5. Článok 16 sa mení takto:
a)
v odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:
Čl.16 ods. 1
v odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:
„Krízová situácia skupiny sa považuje za riešiteľnú, ak je pre orgány pre riešenie krízových situácií realizovateľné a dôveryhodné buď zlikvidovať subjekty skupiny v rámci bežného insolvenčného konania, alebo riešiť jej situáciu uplatnením nástrojov a vykonávaním právomocí riešenia krízových situácií pokiaľ ide o subjekty skupiny a zároveň v najväčšej možnej miere zabrániť akýmkoľvek významným nepriaznivým dôsledkom pre finančné systémy členských štátov, v ktorých sa subjekty skupiny
N
371/2014 a
Návrh zákona
Čl. I
§ 28 O 2 a 4
(2) Krízová situácia skupiny sa považuje za riešiteľnú vtedy, ak zrušením osôb v skupine alebo v dôsledku ukončenia konkurzu podľa § 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka alebo zrušením osôb v skupine v dôsledku ukončenia konkurzu podľa osobitného predpisu67a) , alebo uskutočnením rezolučného konania podľa tohto zákona by nevznikli významné negatívne vplyvy na finančnú stabilitu Slovenskej republiky, iných členských štátov a Európskej únie ako celku a zároveň kritické
Ú
8
alebo pobočky nachádzajú, alebo iných členských štátov alebo Únie, a to aj pri širšej finančnej nestabilite alebo udalostiach zasahujúcich celý systém s cieľom zabezpečiť pokračovanie kľúčových funkcií, ktoré tieto subjekty skupiny vykonávajú, ak ich možno ľahko a včas oddeliť, alebo použitím iných prostriedkov.
Orgány pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny včas informujú EBA vždy, keď sa krízová situácia skupiny nepovažuje za riešiteľnú.“
371/2014
funkcie osôb v skupine, ktoré sú jednoducho a včas oddeliteľné od ostatných funkcií, zostanú zachované, a to aj ak by išlo o krízovú situáciu v čase všeobecnej finančnej nestability alebo v dôsledku všeobecného zlyhania finančného systému.
(4)Ak rada zistí, že krízová situácia skupiny nie je riešiteľná, oznámi to bezodkladne Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgánu pre bankovníctvo).
b)
dopĺňa sa tento odsek:
Čl.16 ods. 4
„4.Členské štáty zabezpečia v prípade skupiny, ktorá sa skladá z viac ako jednej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, aby orgány uvedené v odseku 1 posúdili riešiteľnosť krízových situácií každej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši, v súlade s týmto článkom. Posúdenie uvedené v prvom pododseku tohto odseku sa vykoná navyše k posúdeniu riešiteľnosti krízovej situácie celej skupiny a v rámci rozhodovacieho postupu ustanoveného v článku 13.“
N
Návrh zákona
Čl. I
§ 28 O 3
(3) Krízová situácia skupiny, ktorá sa skladá z viac ako jednej rezolučnej skupiny sa považuje za riešiteľnú aj vtedy, ak zrušením osôb v rezolučnej skupine, ktorá je súčasťou skupiny, likvidáciou, v dôsledku ukončenia konkurzu podľa § 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka alebo uskutočnením rezolučného konania podľa tohto zákona nenastanú nepriaznivé vplyvy podľa odseku 2, a zároveň kritické funkcie osôb v rezolučnej skupine, ktorá je súčasťou skupiny, ktoré jednoducho a včas oddeliteľné od ostatných funkcií, zostanú zachované, a to aj vtedy, ak by išlo o krízovú situáciu v čase všeobecnej finančnej nestability alebo v dôsledku všeobecného zlyhania finančného systému.
Ú
6.
Vkladá sa tento článok:
Čl. 16a
Článok 16a
Právomoc zakázať určité rozdeľovanie výnosov
1.Ak sa subjekt nachádza v situácii, že spĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, keď sa posudzuje navyše ku každej z požiadaviek uvedených v článku 141a ods. 1 písm. a), b) a c) smernice 2013/36/EÚ, nespĺňa však túto požiadavku na kombinovaný vankúš, keď sa posudzuje navyše k požiadavkám uvedeným v článkoch 45c a 45d tejto smernice, ak sa vypočítavajú v súlade s článkom 45 ods. 2 písm. a) tejto smernice, orgán pre riešenie krízovej situácie daného subjektu má v súlade s odsekmi 2 a 3 tohto článku právomoc zakázať subjektu rozdeľovanie výnosov vyššie ako maximálna rozdeliteľná suma súvisiaca s minimálnou požiadavkou na vlastné zdroje a oprávnené záväzky („M-MDA“) vypočítanou v súlade s odsekom 4 tohto článku, a to prostredníctvom niektorého z týchto úkonov:
a) vykonať rozdeľovanie výnosov v súvislosti s vlastným kapitálom Tier 1;
b) vytvoriť povinnosť uhradiť pohyblivú odmenu alebo dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia, alebo uhradiť pohyblivú odmenu, ak povinnosť úhrady vznikla v čase, keď subjekt nespĺňal požiadavky na kombinovaný vankúš; alebo
N
Návrh zákona
Čl. I
§ 17a
O 1 až 11
Právomoc rady zakázať rozdeľovanie výnosov
(1) Ak osoba podľa § 1 ods. 3 spĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, ak sa posudzuje dodatočne ku každej z požiadaviek podľa osobitného predpisu,61a) ale nespĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, ak sa posudzuje dodatočne k požiadavkám podľa § 31b a 31c, ak vypočítané podľa § 31 ods. 2 písm. a), je rada v súlade s odsekmi 2 7 oprávnená zakázať osobe podľa § 1 ods. 3 rozdeľovanie výnosov nad maximálnu rozdeliteľnú sumu súvisiacu s minimálnou požiadavkou (ďalej len „maximálna rozdeliteľná suma“), vypočítanú v súlade s odsekom 7, prostredníctvom niektorého z týchto úkonov:
a) vykonať rozdeľovanie výnosov v súvislosti s vlastným kapitálom Tier 1,
b) zaviesť povinnosť uhradiť variabilnú zložku odmeňovania alebo dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia alebo uhradiť variabilnú zložku odmeňovania,
Ú
9
c) uskutočňovať platby z nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1.
Ak sa subjekt ocitne v situácii uvedenej v prvom pododseku, bezodkladne to oznámi orgánu pre riešenie krízových situácií.
2. V situácii uvedenej v odseku 1 orgán pre riešenie krízových situácií subjektu po porade s príslušným orgánom posúdi bez zbytočného meškania, či má vykonať právomoc uvedenú v odseku 1, pri zohľadnení všetkých týchto prvkov:
a) dôvod, trvanie a závažnosť zlyhania a jeho vplyv na riešiteľnosť krízovej situácie;
b) vývoj finančnej situácie subjektu a pravdepodobnosť, že v blízkej budúcnosti, môže splniť podmienku uvedenú v článku 32 ods. 1 písm. a);
c) vyhliadky, že tento subjekt dokáže zabezpečiť súlad s požiadavkami uvedenými v odseku 1 v primeranom čase;
d) ak subjekt nedokáže nahradiť záväzky, ktoré viac nespĺňajú kritériá oprávnenosti alebo splatnosti stanovené v článkoch 72b a 72c nariadenia (EÚ) č. 575/2013, v článku 45b alebo článku 45f ods. 2 tejto smernice, ak je táto neschopnosť idiosynkratická alebo je zapríčinená narušením celého trhu;
e) či je vykonávanie právomoci uvedenej v odseku 1 najvhodnejším a najprimeranejším prostriedkom na riešenie situácie subjektu, zohľadňujúc jeho potenciálny vplyv na podmienky financovania a riešiteľnosť krízovej situácie dotknutého subjektu.
Orgán pre riešenie krízových situácií opätovne posúdi, či je potrebné opakovať výkon právomoci uvedenej v odseku 1 aspoň raz za mesiac, pokiaľ je daný subjekt v situácii uvedenej v odseku 1.
3.Ak orgán pre riešenie krízových situácií usúdi, že subjekt je stále v situácii uvedenej v odseku 1 deväť mesiacov po tom, ako daný subjekt takúto situáciu oznámil, orgán pre riešenie krízových situácií vykoná po
ak povinnosť úhrady vznikla v čase, keď osoba podľa § 1 ods. 3 nespĺňala požiadavku na kombinovaný vankúš alebo
c) uskutočniť platbu v súvislosti s nástrojmi dodatočného kapitálu Tier 1.
(2) Predstavenstvo osoby podľa § 1 ods. 3 je povinné sledovať s odbornou starostlivosťou, či splnené podmienky v odseku 1 a bezodkladne po tom, ako sa dozvie a s odbornou starostlivosťou vyhodnotí, že osoba podľa § 1 ods. 3 sa nachádza v situácii uvedenej v odseku 1, túto skutočnosť oznámiť rade.
(3) Ak sa osoba podľa § 1 ods. 3 nachádza v situácii uvedenej v odseku 1, rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska bezodkladne posúdi, či využiť právomoc zakázať rozdeľovanie výnosov nad maximálnu rozdeliteľnú sumu, pričom
a) zohľadní dôvod, trvanie a závažnosť situácie uvedenej v odseku 1 a jej vplyv na riešiteľnosť krízovej situácie,
b) zohľadní vývoj finančnej situácie osoby podľa § 1 ods. 3 a pravdepodobnosť, že v blízkej budúcnosti, môže splniť podmienku na začatie rezolučného konania podľa § 34 ods. 1 písm. a),
c) zohľadní predpoklad, že osoba podľa § 1 ods. 3 začne opäť dodržiavať požiadavky podľa odseku 1 v primeranom čase,
d) posúdi či neschopnosť nahradiť záväzky vyplýva z narušenia samotnej inštitúcie alebo je dôsledkom narušenia celého trhu, ak osoba podľa § 1 ods. 3 nedokáže nahradiť záväzky, ktoré prestali plniť kritériá oprávnenosti alebo splatnosti podľa osobitného predpisu,61b) alebo podľa § 31a alebo § 31e ods. 6 a
e) zohľadní, či je tento výkon právomoci najvhodnejším a najprimeranejším prostriedkom na nápravu situácie podľa odseku 1, zohľadňujúc potenciálny vplyv na podmienky financovania a riešiteľnosť krízovej situácie osoby podľa § 1 ods. 3.
(4) Rada s mesačnou periodicitou prehodnotí potrebu výkonu právomoci podľa odseku 1 počas celého obdobia, keď
10
konzultácii s príslušným orgánom právomoc uvedenú v odseku 1, okrem prípadov, keď orgán pre riešenie krízových situácií usúdi, že sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:
a) k zlyhaniu došlo z dôvodu vážneho narušenia fungovania finančných trhov, čo vedie k rozsiahlemu stresu na finančných trhoch vo viacerých segmentoch finančných trhov;
b) narušenie uvedené v písmene a) vedie nielen k zvýšenej cenovej volatilite nástrojov vlastných zdrojov a nástrojov oprávnených záväzkov subjektu alebo k zvýšeným nákladom pre subjekt, ale má za následok úplné alebo čiastočné uzavretie trhov, čo znemožňuje danému subjektu emitovať nástroje vlastných zdrojov a nástroje oprávnených záväzkov na uvedených trhoch;
c) uzavretie trhu uvedené v písmene b) sa pozoruje nielen pre príslušný subjekt, ale aj pre niekoľko ďalších subjektov;
d) narušenie uvedené v písmene a) znemožňuje danému subjektu emitovať nástroje vlastných zdrojov a nástroje oprávnených záväzkov v objeme dostatočnom na nápravu zlyhania; alebo
e) výkon právomoci uvedenej v odseku 1 vedie k vedľajším účinkom v časti bankového sektora, čo by mohlo potencionálne ohroziť finančnú stabilitu. Ak sa uplatní výnimka uvedená v prvom pododseku, orgán pre riešenie krízových situácií informuje príslušný orgán o svojom rozhodnutí a písomne vysvetlí motívy svojho rozhodnutia.
Orgán pre riešenie krízových situácií každý mesiac opakovane posúdi, či sa uplatňuje výnimka uvedená v prvom pododseku.
4.Hodnota M-MDA sa získa vynásobením sumy vypočítanej podľa odseku 5 koeficientom určeným podľa odseku 6. Hodnota M-MDA sa zníži o akúkoľvek sumu vyplývajúcu z ktoréhokoľvek z opatrení uvedených v odseku 1 písm. a), b) alebo c).
5.Suma, ktorá sa má v súlade s odsekom 4 vynásobiť, je zložená z:
a) akýchkoľvek predbežných ziskov nezahrnutých do vlastného kapitálu Tier 1 podľa článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, po odpočítaní
sa osoba podľa § 1 ods. 3 nachádza v situácii uvedenej v odseku 1.
(5) Ak rada zistí, že osoba podľa § 1 ods. 3 sa nachádza v situácii uvedenej v odseku 1 aj deväť mesiacov po tom, ako takúto situáciu oznámila, zakáže po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska rozdeľovanie výnosov nad maximálnu rozdeliteľnú sumu okrem situácie, ak vyhodnotí, že splnené najmenej dve z týchto podmienok:
a) k situácii podľa odseku 1 došlo z dôvodu vážneho narušenia fungovania finančných trhov, čo viedlo k nestabilite vo viacerých segmentoch finančných trhov,
b) narušenie fungovania finančných trhov podľa písmena a) vedie nielen k zvýšenej cenovej volatilite nástrojov vlastných zdrojov a nástrojov oprávnených záväzkov osoby podľa § 1 ods. 3 alebo k zvýšeným nákladom pre osobu podľa § 1 ods. 3, ale za následok úplné alebo čiastočné uzavretie trhov, čo znemožňuje osobe podľa § 1 ods. 3 vydať nástroje vlastných zdrojov a nástroje oprávnených záväzkov na týchto trhoch,
c) uzavretie trhu sa týka nielen dotknutej osoby podľa § 1 ods. 3, ale aj ďalších osôb podľa § 1 ods. 3,
d) narušenie podľa písmena a) znemožňuje osobe podľa § 1 ods. 3 vydať nástroje vlastných zdrojov a nástroje oprávnených záväzkov v objeme dostatočnom na odstránenie situácie podľa odseku 1 alebo
e) zákaz podľa odseku 1 by viedol k neželaným dôsledkom v bankovom sektore, čo by mohlo potenciálne ohroziť jeho finančnú stabilitu.
(6) Ak rada pristúpi k uplatneniu výnimky rozdeľovania výnosov podľa odseku 5, informuje o tejto skutočnosti Národnú banku Slovenska a písomne vysvetlí dôvody svojho rozhodnutia. Rada s mesačnou periodicitou prehodnotí, či je naďalej možné uplatňovať výnimku podľa odseku 5.
(7) Hodnota maximálnej rozdeliteľnej sumy sa vypočíta ako súčin sumy vypočítanej podľa odseku 8 a koeficientu určeného podľa odseku 9. Hodnota maximálnej rozdeliteľnej
11
akejkoľvek rozdelenia ziskov alebo akejkoľvek platby vyplývajúcej z opatrení uvedených v odseku 1 písm. a), b) alebo c) tohto článku;
plus
b) akýchkoľvek koncoročných ziskov nezahrnutých do vlastného kapitálu Tier 1 podľa článku 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, po odpočítaní akejkoľvek rozdelenia ziskov alebo akejkoľvek platby vyplývajúcej z opatrení uvedených v odseku 1 písm. a), b) alebo c) tohto článku;
mínus
c) sumy, ktoré by boli splatné formou dane, ak by sa položky uvedené v písmenách a) a b) tohto odseku nevyplatili.
6.Koeficient uvedený v odseku 4 sa vypočíta takto:
a) ak vlastný kapitál Tier 1 držaný subjektom, ktorý sa nepoužije na splnenie ktorejkoľvek z požiadaviek stanovených v článku 92a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a v článkoch 45c a 45d tejto smernice, vyjadrený ako percentuálny podiel z celkovej rizikovej expozície vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, je v prvom (t. j. najnižšom) kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš, koeficient sa rovná 0;
b) ak vlastný kapitál Tier 1 držaný subjektom, ktorý sa nepoužije na splnenie ktorejkoľvek z požiadaviek stanovených v článku 92a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a v článkoch 45c a 45d tejto smernice, vyjadrený ako percentuálny podiel z celkovej rizikovej expozície vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, je v druhom kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš, koeficient sa rovná 0,2;
c) ak vlastný kapitál Tier 1 držaný subjektom, ktorý sa nepoužije na splnenie požiadaviek stanovených v článku 92a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a v článkoch 45c a 45d tejto smernice, vyjadrený ako percentuálny podiel z celkovej rizikovej expozície vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, je v treťom kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš, koeficient sa rovná 0,4;
d) ak vlastný kapitál Tier 1 držaný subjektom, ktorý sa nepoužije na splnenie požiadaviek stanovených v článku 92a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a v článkoch 45c a 45d tejto smernice, vyjadrený ako percentuálny podiel z celkovej rizikovej expozície vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, je vo štvrtom (t. j. najvyššom) kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš, koeficient sa rovná 0,6.
sumy sa zníži o sumu vyplývajúcu z úkonov uvedených v odseku 1.
(8) Suma, ktorá sa vynásobí podľa odseku 7 je súčtom predbežného zisku nezahrnutého do vlastného kapitálu Tier 1 podľa osobitného predpisu,61c) po odpočítaní rozdelenia ziskov alebo platby vyplývajúcej z úkonov podľa odseku 1 a koncoročného zisku nezahrnutého do vlastného kapitálu Tier 1 podľa osobitného predpisu,61c) po odpočítaní rozdelenia ziskov alebo platby vyplývajúcej z úkonov podľa odseku 1, zníženého o sumu, ktorá by bola splatnou daňou, ak by predbežný zisk a koncoročný zisk neboli rozdelené.
(9) Koeficient podľa odseku 7 sa rovná
a) 0, ak vlastný kapitál Tier 1 držaný osobou podľa § 1 ods. 3, ktorý sa nepoužije na splnenie ktorejkoľvek z požiadaviek podľa osobitného predpisu61d) a § 31b a 31c, vyjadrený ako percentuálny podiel z celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,61e) je v prvom kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš,
b) 0,2, ak vlastný kapitál Tier 1 držaný osobou podľa § 1 ods. 3, ktorý sa nepoužije na splnenie ktorejkoľvek z požiadaviek podľa osobitného predpisu61d) a § 31b a 31c, vyjadrený ako percentuálny podiel z celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,61e) je v druhom kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš,
c) 0,4, ak vlastný kapitál Tier 1 držaný osobou podľa § 1 ods. 3, ktorý sa nepoužije na splnenie ktorejkoľvek z požiadaviek podľa osobitného predpisu61d) a § 31b a 31c, vyjadrený ako percentuálny podiel z celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,61e) je v treťom kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš,
d) 0,6, ak vlastný kapitál Tier 1 držaný osobou podľa § 1 ods. 3, ktorý sa nepoužije na splnenie ktorejkoľvek z požiadaviek podľa osobitného predpisu61d) a § 31b a 31c, vyjadrený ako percentuálny podiel z celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,61e) je vo štvrtom kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš.
12
Dolná a horná hranica každého kvartilu požiadavky na kombinovaný vankúš sa vypočíta takto:
Formula
kde „Qn“ = poradové číslo príslušného kvartilu.“
(10) Na výpočet dolnej hranice kvartilu požiadavky na kombinovaný vankúš sa použije tento vzorec:
𝐷𝑜𝑙𝑛á ℎ𝑟𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑘𝑣𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝑢
=
,
𝑝𝑜ž𝑖𝑎𝑑𝑎𝑣𝑘𝑎 𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑣𝑎𝑛𝑘úš
4
𝑥
(
𝑄𝑛
1
)
kde Qn je radová číslovka príslušného kvartilu.
kde Qn je radová číslovka príslušného kvartilu.
(11) Na výpočet hornej hranice kvartilu požiadavky na kombinovaný vankúš sa použije tento vzorec:
𝐻𝑜𝑟𝑛á ℎ𝑟𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑘𝑣𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝑢
=
,
𝑝𝑜ž𝑖𝑎𝑑𝑎𝑣𝑘𝑎 𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑣𝑎𝑛𝑘úš
4
𝑥
(
𝑄𝑛
)
kde Qn je radová číslovka príslušného kvartilu.
Poznámky pod čiarou k odkazom 61a až 61e znejú:
„61a) § 33k ods. 13 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. ..... /2020 Z. z.
61b) Čl. 72b a 72c nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
61c) Čl. 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
61d) Čl. 92a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
61e) Čl. 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“..
7.
Článok 17 sa mení takto:
a)
odsek 1 sa nahrádza takto:
Čl. 17 ods. 1
„1.Na základe posúdenia riešiteľnosti krízovej situácie subjektu vykonaného v súlade s článkami 15 a 16 členské štáty zabezpečia, že ak orgán pre riešenie krízových situácií po konzultácii s príslušným orgánom skonštatuje, že existujú podstatné prekážky brániace riešeniu krízovej situácie tohto subjektu, tento orgán pre riešenie krízových situácií toto konštatovanie písomne oznámi danému subjektu, príslušnému orgánu a orgánom pre riešenie krízových situácií patriacim do jurisdikcií, v ktorých sa nachádzajú významné pobočky.“;
N
Návrh zákona
Čl. I
§ 25 O 1
(1) Ak rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska na základe posúdenia riešiteľnosti krízovej situácie osoby podľa § 1 ods. 3 vykonaného podľa § 24 a 28 zistí existenciu podstatných prekážok brániacich riešeniu krízovej situácie osoby podľa § 1 ods. 3, písomne oznámi tieto skutočnosti osobe podľa § 1 ods. 3, Národnej banke Slovenska a príslušným rezolučným orgánom v štátoch, v ktorých umiestnené významné pobočky osoby podľa § 1 ods. 3.
Ú
13
b)
odseky 3 a 4 sa nahrádzajú takto:
Čl. 17 ods. 3 a 4
„3.Do štyroch mesiacov od prijatia oznámenia vykonaného v súlade s odsekom 1 subjekt navrhne orgánu pre riešenie krízových situácií možné opatrenia na riešenie alebo odstránenie podstatných prekážok uvedených v tomto oznámení.
Subjekt navrhne do dvoch týždňov od dátumu doručenia oznámenia v súlade s odsekom 1 tohto článku orgánu pre riešenie krízových situácií možné opatrenia a harmonogram ich vykonania, aby sa zabezpečilo, že subjekt dodržiava článok 45e alebo 45f tejto smernice a požiadavku na kombinovaný vankúš, ak je podstatná prekážka riešiteľnosti krízových situácií zapríčinená jednou z týchto situácií:
a) subjekt spĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, keď sa posudzuje navyše ku každej požiadavke uvedenej v článku 141a ods. 1 písm. a), b) a c) smernice 2013/36/EÚ, nespĺňa však požiadavku na kombinovaný vankúš, keď sa posudzuje navyše k požiadavkám uvedeným v článkoch 45c a 45d tejto smernice, ak sú vypočítané v súlade s článkom 45 ods. 2 písm. a) tejto smernice; alebo
b) subjekt nespĺňa požiadavky uvedené v článkoch 92a a 494 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo požiadavky uvedené v článkoch 45c a 45d tejto smernice.
V harmonograme na vykonávanie opatrení navrhovaných podľa druhého pododseku sa zohľadnia dôvody predmetnej podstatnej prekážky.
Orgán pre riešenie krízových situácií po konzultácii s príslušným orgánom posúdi, či sa opatreniami navrhnutými podľa prvého a druhého pododseku účinne rieši alebo odstraňuje predmetná podstatná prekážka.
4.Keď orgán pre riešenie krízových situácií usúdi, že opatreniami navrhovanými subjektom v súlade s odsekom 3 sa predmetné prekážky účinne neobmedzujú alebo neodstraňujú, uloží subjektu priamo alebo nepriamo prostredníctvom príslušného orgánu povinnosť prijať alternatívne opatrenia, ktorými sa tento cieľ môže dosiahnuť, a písomne ich oznámi danému subjektu, ktorý v lehote jedného mesiaca navrhne plán, ako tieto opatrenia splní.
N
Návrh zákona
Čl. I
§ 25 O 3 až 5
„(3) Osoba podľa § 1 ods. 3 navrhne rade do štyroch mesiacov od doručenia oznámenia podľa odseku 1 opatrenia, ktoré prijme na riešenie alebo odstránenie podstatných prekážok na riešenie krízových situácií uvedených v oznámení. Osoba podľa § 1 ods. 3 navrhne rade do dvoch týždňov odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1 opatrenia a harmonogram ich vykonania s cieľom obnoviť plnenie požiadaviek podľa § 31d alebo § 31e vybranou inštitúciou a požiadavku na kombinovaný vankúš, ak je podstatná prekážka riešiteľnosti krízových situácií zapríčinená jednou z týchto situácií:
a) osoba podľa § 1 ods. 3 spĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, ktorá sa posudzuje navyše ku každej z požiadaviek podľa osobitného predpisu,61a) ale nespĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, ktorá sa posudzuje navyše k požiadavkám podľa § 31b a 31c, ak vypočítané podľa § 31 ods. 2 písm. a) alebo
b) osoba podľa § 1 ods. 3 nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu66a) alebo požiadavky podľa § 31b a 31c.
(4) V harmonograme na vykonávanie opatrení navrhovaných podľa odseku 3 sa zohľadnia dôvody podstatnej prekážky riešiteľnosti krízových situácií. Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska posúdi, či sa opatreniami navrhnutými podľa odseku 3 dostatočne účinne rieši alebo odstraňuje podstatná prekážka.
(5) Ak rada po prerokovaní posúdi opatrenia podľa odseku 3 ako nedostatočné pre účinné riešenie alebo odstránenie podstatných prekážok brániacich riešeniu krízovej situácie osoby podľa § 1 ods. 3, rozhodnutím uloží osobe podľa § 1 ods. 3 povinnosť prijať náhradné opatrenia a rozhodnutie doručí tejto osobe, ktorá v lehote jedného mesiaca predloží plán ako tieto opatrenia splní. Rada v rozhodnutí podľa prvej vety zdôvodní nedostatky opatrení navrhnutých osobou podľa § 1 ods. 3 a uvedie, akým spôsobom náhradné opatrenia účinnejšie vyriešia alebo odstránia prekážky brániace riešeniu krízovej situácie osoby podľa § 1 ods. 3. Rada pri rozhodovaní o náhradných opatreniach prihliada najmä na ohrozenie finančnej stability vyplývajúce z týchto prekážok a na vplyv náhradných opatrení na obchodnú
Ú
14
činnosť osoby podľa § 1 ods. 3, jej stabilitu a schopnosť byť prínosom pre hospodárstvo.
66a) Čl. 92a a 494 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
c)
odsek 5 sa mení takto:
Čl.17 ods. 5
i) v písmenách a), b), d), e), g) a h) sa slovo „inštitúcia“ nahrádza slovom „subjekt“ v príslušnom tvare;
ii) vkladá sa toto písmeno:
„ha) požadovať, aby inštitúcia alebo subjekt uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) tejto smernice predložili plán na obnovenie dodržiavania súladu s požiadavkami článku 45e alebo 45f tejto smernice, vyjadrený ako percentuálny podiel z celkovej hodnoty rizikovej expozície
N
Návrh zákona
Čl. I
§ 25 O 6
(6) Rada je oprávnená v rozhodnutí podľa odseku 5 uložiť tieto náhradné opatrenia:
a) požadovať, aby osoba podľa § 1 ods. 3 prehodnotila alebo vytvorila mechanizmy financovania v rámci skupiny a pripravila dohody o poskytovaní služieb v rámci skupiny alebo s tretími stranami na zaistenie poskytovania kritických funkcií,
b) požadovať, aby osoba podľa § 1 ods. 3 obmedzila svoju maximálnu individuálnu expozíciu alebo súhrnnú expozíciu,
c) uložiť osobe podľa § 1 ods. 3 povinnosť jednorazovo poskytnúť alebo pravidelne poskytovať rade dodatočné informácie potrebné na účely riešenia krízových situácií,
d) požadovať, aby osoba podľa § 1 ods. 3 predala určité aktíva,
e) požadovať, aby osoba podľa § 1 ods. 3 obmedzila alebo ukončila určité činnosti, ktoré vykonáva, alebo aby nezačala vykonávať niektoré činnosti,
f) obmedziť alebo zabrániť rozvoju nových alebo existujúcich oblastí obchodnej činnosti osoby podľa § 1 ods. 3 alebo obmedziť alebo zabrániť poskytovaniu nových alebo existujúcich produktov,
g) požadovať zmeny právnych štruktúr alebo prevádzkových štruktúr osoby podľa § 1 ods. 3 alebo ktorejkoľvek osoby v skupine, ktorá je pod jej priamou kontrolou alebo nepriamou kontrolou, s cieľom zmierniť ich zložitosť a zabezpečiť, aby kritické funkcie bolo možné právne a prevádzkovo oddeliť od ostatných funkcií prostredníctvom uloženia opatrení na riešenie krízových situácií,
h) požadovať, aby osoba podľa § 1 ods. 3 alebo jej materská spoločnosť zriadila materskú finančnú holdingovú spoločnosť11) alebo materskú finančnú holdingovú spoločnosť v Európskej únii12),“
i) požadovať, aby vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 predložila plán na obnovu dodržiavania súladu s požiadavkami podľa § 31d alebo § 31e, vyjadrených ako percentuálny podiel z celkovej hodnoty rizikovej expozície
Ú
15
vypočítanej v súlade s článkom 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a prípadne s požiadavkou na kombinovaný vankúš a s požiadavkami uvedenými v článku 45e alebo 45f tejto smernice vyjadrenými ako percentuálny podiel z veľkosti celkovej expozície uvedenej v článkoch 429 a 429a nariadenia (EÚ) č. 575/2013;“;
iii) písmená i), j) a k) sa nahrádzajú takto:
„i) požadovať, aby inštitúcia alebo subjekt v zmysle článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) emitovali oprávnené záväzky s cieľom splniť požiadavky článku 45e alebo článku 45f;
j) požadovať, aby inštitúcia alebo subjekt v zmysle článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) prijali iné kroky na splnenie minimálnych požiadaviek na vlastné zdroje a oprávnené záväzky podľa článku 45e alebo článku 45f, najmä aby sa pokúsili opätovne prerokovať každý oprávnený záväzok, nástroj dodatočného kapitálu Tier 1 alebo nástroj kapitálu Tier 2, ktorý emitovali, s cieľom zabezpečiť, aby sa každé rozhodnutie orgánu pre riešenie krízových situácií odpísať alebo konvertovať takýto záväzok alebo nástroj vykonalo podľa práva jurisdikcie, ktorá sa vzťahuje na tento záväzok alebo nástroj;
ja) požadovať, aby na účely zabezpečenia neustáleho dodržiavania článku 45e alebo článku 45f inštitúcia alebo subjekt uvedené v článku 1 ods. 1 písm. b), c) alebo d) zmenili profil splatnosti:
i)nástrojov vlastných zdrojov po získaní súhlasu príslušného orgánu, a
ii)oprávnených záväzkov uvedených v článku 45b a v článku 45f ods. 2 písm. a);
k) ak je subjekt dcérskou spoločnosťou holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou, požadovať, aby holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou zriadila samostatnú finančnú holdingovú spoločnosť na výkon kontroly nad subjektom, ak je to potrebné na zjednodušenie riešenia krízovej situácie subjektu a na zamedzenie uplatňovaniu nástrojov riešenia krízových situácií a vykonávania právomocí uvedených v hlave IV s nepriaznivým vplyvom na nefinančnú časť skupiny.“;
vypočítanej v súlade s osobitným predpisom,61e) alebo s požiadavkou na kombinovaný vankúš a s požiadavkami podľa § 31d alebo § 31e, vyjadrenými ako percentuálny podiel z veľkosti celkovej expozície podľa osobitného predpisu, 66b)
j) požadovať, aby vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 vydala oprávnené záväzky s cieľom splniť požiadavky podľa § 31d alebo § 31e,
k) požadovať, aby vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 prijala opatrenia na splnenie minimálnej požiadavky podľa § 31d alebo § 31e, najmä aby sa pokúsila opätovne prerokovať každý oprávnený záväzok, nástroj dodatočného kapitálu Tier 1 alebo nástroj kapitálu Tier 2, ktorý vydala, s cieľom zabezpečiť, aby každé rozhodnutie príslušného rezolučného orgánu odpísať alebo konvertovať takýto záväzok alebo nástroj bolo vykonateľné podľa právneho poriadku príslušného štátu, ktorý sa vzťahuje na tento záväzok alebo nástroj,
l) požadovať, aby na účely zabezpečenia nepretržitého plnenia požiadaviek podľa § 31d alebo § 31e vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 zmenila profil splatnosti
1. nástrojov vlastných zdrojov po získaní súhlasu Národnej banky Slovenska a
2. oprávnených záväzkov podľa § 31a alebo § 31e ods. 6 písm. a),
m) požadovať, ak je osoba podľa § 1 ods. 3 dcérskou spoločnosťou holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou, aby holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou zriadila samostatnú finančnú holdingovú spoločnosť na kontrolu osoby podľa § 1 ods. 3, ak je to potrebné na uľahčenie riešenia krízovej situácie osoby podľa § 1 ods. 3 a na zamedzenie nepriaznivého vplyvu uložených opatrení na riešenie krízových situácií podľa tohto zákona na časti skupiny, ktoré nie sú finančnými inštitúciami.
66b) Čl. 429 a429a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
d)
odsek 7 sa nahrádza takto:
16
Čl. 17 ods. 7
„7.Skôr než sa určí akékoľvek opatrenie uvedené v odseku 4, orgán pre riešenie krízových situácií po konzultácii s príslušným orgánom a prípadne aj určeným vnútroštátnym orgánom makroprudenciálneho dohľadu náležite zváži potenciálny vplyv týchto opatrení na konkrétny subjekt, vnútorný trh v oblasti finančných služieb a na finančnú stabilitu v ostatných členských štátoch a v Únii ako celku.“
N
Návrh zákona
Čl. I
§ 25 O 8
(8) Rada pred rozhodnutím o náhradných opatreniach posúdi po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska možný vplyv týchto náhradných opatrení na osobu podľa § 1 ods. 3, vnútorný trh v oblasti finančných služieb a na finančnú stabilitu v ostatných členských štátoch a v Európskej únii ako celku.
Ú
8.
V článku 18 sa odseky 1 až 7 nahrádzajú takto:
Čl.18 ods. 1 až 7
„1.Orgán pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny spolu s orgánmi pre riešenie krízových situácií dcérskych spoločností po konzultáciách s kolégiom dohľadu a orgánmi pre riešenie krízových situácií patriacimi do jurisdikcií, v ktorých sa nachádzajú významné pobočky, pokiaľ je to pre významnú pobočku relevantné, zvážia posúdenie vyžadované podľa článku 16 v rámci kolégia pre riešenie krízových situácií a prijmú všetky náležité kroky, aby dosiahli spoločné rozhodnutie o uplatňovaní opatrení určených v súlade s článkom 17 ods. 4 vo vzťahu ku všetkým skupinám, ktorých krízová situácia sa rieši, a ich dcérskym spoločnostiam, ktoré sú subjektmi uvedenými v článku 1 ods. 1 a sú súčasťou skupiny.
2.Orgán pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny v spolupráci s orgánom vykonávajúcim dohľad na konsolidovanom základe a EBA v súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 pripraví správu a predloží ju materskej spoločnosti v Únii, orgánom pre riešenie krízových situácií dcérskych spoločností, ktoré ju poskytnú dcérskym spoločnostiam spadajúcim do ich právomoci, a orgánom pre riešenie krízových situácií patriacim do jurisdikcií, v ktorých sa nachádzajú významné pobočky. Správa sa pripraví po konzultácii s príslušnými orgánmi a zanalyzujú sa v nej podstatné prekážky účinného uplatňovania nástrojov riešenia krízových situácií a vykonávania právomocí v oblasti riešenia krízových situácií vo vzťahu k skupine a aj vo vzťahu k skupinám, ktorých krízová situácia sa rieši, ak sa skupina skladá z viac ako jednej skupiny, ktorej krízová situácia sa rieši. V správe sa zváži vplyv na obchodný model skupiny a odporučia sa akékoľvek primerané a cielené opatrenia, ktoré sú podľa názoru orgánu pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny potrebné alebo vhodné na odstránenie týchto prekážok.
Ak je prekážka riešiteľnosti krízových situácií skupiny zapríčinená situáciou subjektu skupiny uvedenej v článku 17 ods. 3 druhom pododseku, orgán pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny oznámi svoje hodnotenie tejto prekážky materskej spoločnosti v Únii po tom, ako uskutočnil konzultácie s orgánom pre riešenie krízových situácií subjektu, ktorého krízová situácia sa rieši, a s orgánmi pre riešenie krízových situácií dcérskych inštitúcií.
N
371/2014 a Návrh zákona
Čl. I
Návrh zákona
Čl. I
§ 29 O 1 až 15
(1) Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, rada spolu s príslušnými rezolučnými orgánmi dcérskych spoločností a po prerokovaní s kolégiom orgánov dohľadu a príslušnými rezolučnými orgánmi v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu, v akom sa plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny vzťahuje na významnú pobočku, vykoná v rámci kolégia pre riešenie krízových situácií posúdenie podľa § 28 a vyvinie maximálne ú