1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
196
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ............. 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákonač. 437/2015 Z. z., zákona č. 291/2016 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 373/2018 Z. z., zákona č. 281/2019 Z. z. a zákona č. 390/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i) významnou dcérskou spoločnosťou spoločnosť podľa osobitného predpisu,16aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16aa znie:
16aa) Čl. 4 ods. 1 bod 135 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
Doterajšie písmená i) až aj) sa označujú ako písmená j) až ak).
2.V § 2 sa za písmeno t) vkladá nové písmeno u), ktoré znie:
„u) vlastným kapitálom Tier 1 vlastný kapitál Tier 1 vypočítaný v súlade s osobitným predpisom,19aa)“.
2
Poznámka pod čiarou k odkazu 19aa znie:
19aa) Čl. 50 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
Doterajšie písmená u) až ak) sa označujú ako písmená v) až al).
3.V § 2 písm. aa) sa slová „oprávneným záväzkom“ nahrádzajú slovami „záväzkom použiteľným pri kapitalizácii“.
4.V § 2 sa za písmeno aa) vkladajú nové písmená ab) a ac), ktoré znejú:
„ab) oprávneným záväzkom záväzok použiteľný pri kapitalizácii, ktorý spĺňa podmienky podľa § 31a alebo § 31e ods. 5 písm. a) a nástroj kapitálu Tier 2, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,19ca)
ac) podriadeným oprávneným nástrojom nástroj podľa osobitného predpisu,19cb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19ca a 19cb znejú:
„19ca) Čl. 72a ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
19cb) Čl. 72a a 72b ods. 1, 2, 6 a 7 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
Doterajšie písmená ab) až al) sa označujú ako písmená ad) až an).
5.§ 2 sa dopĺňa písmenami ao) až ar), ktoré znejú:
„ao) rezolučným subjektom
1.právnická osoba so sídlom v Európskej únii, ktorá je identifikovaná príslušným rezolučným orgánom a uvedená v pláne riešenia krízových situácií podľa § 26 ods. 1 a 2 alebo
2.vybraná inštitúcia, ktorá nie je súčasťou skupiny podliehajúcej dohľadu na konsolidovanom základe podľa osobitného predpisu,19j) ktorej sa v pláne riešenia krízových situácií vypracovanom podľa § 21 určuje opatrenie na riešenie krízovej situácie,
ap) rezolučnou skupinou rezolučný subjekt a jeho dcérska spoločnosť, ktorá nie je
1. rezolučným subjektom,
2. dcérskou spoločnosťou iného rezolučného subjektu alebo
3. subjektom so sídlom v tretej krajine, ktorý je súčasťou rezolučnej skupiny, v súlade s plánom riešenia krízových situácií, ani ich dcérskymi spoločnosťami,
aq) požiadavkou na kombinovanú tlmiacu rezervu (ďalej len „kombinovaný vankúš“) požiadavka na kombinovaný vankúš podľa osobitného predpisu,19k)
ar) G-SII globálna systémovo významná inštitúcia podľa osobitného predpisu.19l)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19j až19l znejú:
19j) § 44 ods. 1, 2 a 9, § 47 ods. 1 5 a 8 10 a § 48 ods. 2, 5, 6, 9 a 11 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19k) § 33a písm. i) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
3
19l) Čl. 4 ods. 1 bod 133 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
6.V § 5 odsek 6 znie:
„(6) Rada rozhoduje o vymenovaní alebo odvolaní člena Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií,102ab) ktorý zastupuje radu podľa osobitného predpisu;26a) ak rada rozhodne, že radu bude v Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií zastupovať výkonný člen rady, ustanovenie § 6 ods. 2 sa neuplatní.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
26a) Čl. 43 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 806/2014 v platnom znení. “.
7.V § 6b ods. 2 písmená b) až e) znejú:
„b) výške minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky (ďalej len „minimálna požiadavka“) vybranej inštitúcie podľa § 31b, § 31c, § 31d a § 31e,
c) povinnosti vypočítavať a sústavne dodržiavať minimálnu požiadavku podľa § 31 ods. 1,
d) tom, že dcérska spoločnosť nemusí dodržiavať minimálnu požiadavku na individuálnej úrovni podľa § 31e ods. 6 a 7,
e) rozsahu, v akom môže vybraná inštitúcia splniť minimálnu požiadavku spôsobom podľa § 31e ods. 8,“.
8.Za § 8 sa vkladajú § 8a a 8b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Právomoc pozastaviť plnenie niektorých povinností
§ 8a
(1) Rada je oprávnená po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska pozastaviť plnenie povinnosti týkajúcej sa úhrady platieb alebo dodávok plnení podľa zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ak
a)bolo príslušným orgánom dohľadu, radou alebo Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií konštatované, že vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) zlyháva alebo sa javí, že zlyhá podľa osobitného predpisu,44a)
b)nie je dostupné opatrenie súkromného sektora podľa § 34 ods. 1 písm. c), ktoré by v primeranom čase zabránilo zlyhaniu vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
c)pozastavenie plnenia povinnosti týkajúcej sa úhrady platieb alebo dodávok plnení zabráni ďalšiemu zhoršeniu finančnej situácie vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d),
d)pozastavenie plnenia povinnosti týkajúcej sa úhrady platieb alebo dodávok plnení je nevyhnutné na
1. posúdenie podmienky podľa § 34 ods. 1 písm. b),
2. vydanie rozhodnutia o uložení opatrenia na riešenie krízovej situácie podľa § 41 alebo
3. výkon právomocí rady v rezolučnom konaní, pred vydaním rozhodnutia o uložení opatrenia na riešenie krízovej situácie podľa § 41.
(2) Pozastavenie plnenia povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahuje na povinnosti týkajúce sa úhrady platieb alebo dodávok plnení podľa zmluvy, ktoré vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) voči
4
a)platobným systémom a systémom zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi podľa osobitných predpisov,44b)
b)centrálnym protistranám, ktorým bolo udelené povolenie v Európskej únii podľa osobitného predpisu44c) a centrálnym protistranám z tretích krajín uznaným podľa osobitného predpisu,44d)
c)centrálnym bankám.
(3) Ak sa pozastavenie plnenia povinnosti podľa odseku 1 vykonáva vo vzťahu k chráneným vkladom,44e) rada rozhodne aj o výške primeranej dennej sumy, ktorá sa poskytne osobe oprávnenej s chráneným vkladom nakladať. Rada je oprávnená predĺžiť pozastavenie plnenia povinností podľa odseku 1 vo vzťahu k chráneným vkladom.
(4) Súčasne s oprávnením pozastaviť plnenie povinnosti podľa odseku 1 na obdobie určené v rozhodnutí podľa § 8b ods. 3 je rada oprávnená
a)obmedziť zabezpečeným veriteľom vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) výkon záložného práva v súvislosti s aktívami vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d); ustanovenia § 15 ods. 2 a 3 týmto nie sú dotknuté,
b)dočasne pozastaviť práva na ukončenie zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strany zmluvy uzatvorenej s vybranou inštitúciou alebo osobou podľa § 1 ods. 3 písm. b) d); ustanovenia § 17 ods. 3 až 7 týmto nie sú dotknuté.
§ 8b
(1)Rada pozastaví plnenie povinností podľa § 8a s odbornou starostlivosťou v nevyhnutnom rozsahu a so zreteľom na okolnosti každého prípadu.
(2) Rada pri pozastavení plnenia povinností podľa § 8a zohľadňuje
a)dôsledky výkonu činností na riadne fungovanie finančných trhov,
b)práva veriteľov podľa osobitného predpisu,62)
c)dôsledky konania podľa osobitného predpisu62) na vybranú inštitúciu alebo osobu podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) nasledujúceho po rozhodnutí rady o zamietnutí rezolučného konania podľa § 38 ods. 5 z dôvodu, že nie je splnená podmienka podľa § 34 ods. 1 písm. b) a nasledujúceho po podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu na vybranú inštitúciu podľa osobitného predpisu23a) alebo po podaní návrhu na zrušenie vybranej inštitúcie podľa osobitného predpisu.26)
(3) Rada pozastaví plnenie povinnosti podľa § 8a rozhodnutím. Rozhodnutie sa vyhotovuje písomne, obsahuje výrok o pozastavení plnenia povinnosti podľa § 8a vrátane ďalších oprávnení rady podľa § 8a vo vzťahu k dotknutej vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) a obdobie nevyhnutne potrebné na účely podľa § 8a ods. 1 písm. c) a d), ktoré nesmie presiahnuť obdobie od zverejnenia rozhodnutia, ktorým rada pozastaví plnenie povinnosti podľa § 8a ods. 1, do polnoci nasledujúceho pracovného dňa po jeho zverejnení. Rozhodnutie musí obsahovať aj odôvodnenie s uvedením rozhodujúcich skutočností pre pozastavenie plnenia povinnosti podľa § 8a a poučenie o opravných prostriedkoch. Doručením je rozhodnutie právoplatné a vykonateľné. Proti rozhodnutiu
5
nie je prípustný opravný prostriedok. Uplynutím nevyhnutne potrebnej doby uvedenej v rozhodnutí stráca toto pozastavenie plnenia povinnosti účinnosť.
(4) Na konanie, ktorým sa pozastaví plnenie povinnosti podľa § 8a sa nevzťahuje osobitný predpis.26)
(5) Bezodkladne, najneskôr však pred vydaním rozhodnutia o uložení opatrenia na riešenie krízovej situácie podľa § 41, rada doručí rozhodnutie o pozastavení plnenia povinností podľa odseku 3 vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) a bezodkladne oznámi vydanie tohto rozhodnutia osobám podľa § 47 ods. 1.
(6) Rozhodnutie podľa odseku 3 sa zverejní na webovom sídle vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) d), webovom sídle rady, webovom sídle Národnej banky Slovenska a, ak sa týka chránených vkladov podľa osobitného predpisu,1) aj na webovom sídle Fondu ochrany vkladov.
(7) Ak pred vydaním rozhodnutia o uložení opatrenia na riešenie krízovej situácie podľa § 41, rada rozhodla o pozastavení plnenia povinností podľa § 8a, nerozhoduje o vykonaní právomoci podľa § 14 ods. 1, § 15 ods. 1 alebo § 17 ods. 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 44a až 44e znejú:
44a) Čl. 18 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 v platnom znení.
44b) Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
44c) Čl. 14 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 v platnom znení.
44d) Čl. 25 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 v platnom znení.
44e) § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
9.V § 9 ods. 1 písm. e) sa slová „oprávnených záväzkov vybranej inštitúcie na“ nahrádzajú slovami „záväzkov použiteľných pri kapitalizácii vybranej inštitúcie za“.
10.V § 9 ods. 1 písmeno g) znie:
„g) znížiť menovitú hodnotu akcií, iných nástrojov vlastníctva alebo záväzkov použiteľných pri kapitalizácii vybranej inštitúcie na nulu, a zrušiť45) akcie alebo iné nástroje vlastníctva,“.
11.V § 9 ods. 1 písmeno i) znie:
„i) zmeniť alebo upraviť splatnosť dlhových nástrojov a záväzkov použiteľných pri kapitalizácii vydaných vybranou inštitúciou alebo zmeniť výšku splatných úrokov na základe týchto nástrojov a iných záväzkov použiteľných pri kapitalizácii alebo dátum splatnosti výnosu, a to aj prostredníctvom dočasného pozastavenia platby, okrem zabezpečených záväzkov podľa § 59 ods. 1,“.
12.V § 10 odsek 4 znie:
6
„(4) Za podmienky riadneho plnenia zmluvných záväzkov, vrátane povinností týkajúcich sa úhrad platieb a dodávok plnení, trvania poskytnutého zabezpečenia, výlučne prijatím opatrení na predchádzanie krízovej situácie, opatrení krízového riadenia a pozastavením plnenia povinností podľa § 8a, nevzniká žiadnej zmluvnej strane osobitné právo
a) ukončiť plnenie povinností, pozastaviť plnenie povinností, zmeniť zmluvu alebo započítať práva, ani ak ide o zmluvné vzťahy dcérskej spoločnosti alebo poskytnuté zabezpečenia osobou v skupine,
b) nadobudnúť držbu alebo vlastnícke právo k zábezpeke poskytnutej vybranou inštitúciou,
c) iným spôsobom meniť zmluvné práva vo vzťahu k vybranej inštitúcii.“.
13.V § 10 odsek 6 znie:
„(6) Obmedzenie alebo pozastavenie práv podľa štvrtej časti sa nepovažuje za neplnenie zmluvných povinností na účely odsekov 1 a 4 a § 70 ods. 4.“.
14.V § 13 ods. 1 písm. b) sa slová „predkupné práva na nadobúdanie“ nahrádzajú slovami „práva na nadobúdanie ďalších“.
15.V § 13 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) vyžadovať od Národnej banky Slovenska alebo burzy cenných papierov, aby pozastavila obchodovanie s finančnými nástrojmi na regulovanom trhu alebo vylúčila finančný nástroj z obchodovania podľa osobitného predpisu,
59)
“.
16.V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) ukladať pokyny centrálnemu depozitáru cenných papierov a burze cenných papierov34) na účely vykonania rezolučných opatrení a právomocí podľa § 70 ods. 1.“.
17.V § 14 ods. 1 sa vypúšťajú slová „splatnosti a úhrady alebo iného“ a slovo „pozastavení“ sa nahrádza slovom „odklade“.
18.V § 14 odseky 4 a 5 znejú:
„(4) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na povinnosti týkajúce sa úhrady platieb a dodávok plnení voči
a) platobným systémom a systémom zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi podľa osobitných predpisov,44b)
b) centrálnym protistranám, ktorým bolo udelené povolenie v Európskej únii podľa osobitného predpisu44c) a centrálnym protistranám z tretích krajín uznaných podľa osobitného predpisu,44d)
c) centrálnym bankám.
(5) Rada pri výkone svojich právomocí zohľadňuje riadne fungovanie finančného trhu, pričom rozsah odkladu plnenia určí osobitne so zreteľom na okolnosti každého odkladu plnenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60 sa vypúšťa.
7
19.V § 15 odsek 2 znie:
„(2) Obmedzenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na
a) záložné práva platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi podľa osobitných predpisov,44b)
b) centrálne protistrany, ktorým bolo udelené povolenie v Európskej únii podľa osobitného predpisu44c) a centrálne protistrany z tretích krajín uznané podľa osobitného predpisu44d) a
c) centrálne banky, ak ide o aktíva, ktoré inštitúcia, ktorej krízová situácia sa rieši, založila alebo poskytla ako maržu alebo zábezpeku.“.
20.V § 17 odsek 4 znie:
„(4) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na povinnosti týkajúce sa platieb a dodania voči
a) platobným systémom a systémom zúčtovania a vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi podľa osobitných predpisov,44b)
b) centrálnym protistranám, ktorým bolo udelené povolenie v Európskej únii podľa osobitného predpisu,44c) a centrálnym protistranám z tretej krajiny uznaných podľa osobitného predpisu,44d)
c) centrálnym bankám.“.
21.Za § 17 sa vkladajú § 17a a 17b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠17a
Právomoc rady zakázať rozdeľovanie výnosov
(1) Ak osoba podľa § 1 ods. 3 spĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, ak sa posudzuje dodatočne ku každej z požiadaviek podľa osobitného predpisu,61a) ale nespĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, ak sa posudzuje dodatočne k požiadavkám podľa § 31b a 31c, ak vypočítané podľa § 31 ods. 2 písm. a), je rada v súlade s odsekmi 2 7 oprávnená zakázať osobe podľa § 1 ods. 3 rozdeľovanie výnosov nad maximálnu rozdeliteľnú sumu súvisiacu s minimálnou požiadavkou (ďalej len „maximálna rozdeliteľná suma“), vypočítanú v súlade s odsekom 7, prostredníctvom niektorého z týchto úkonov:
a) vykonať rozdeľovanie výnosov v súvislosti s vlastným kapitálom Tier 1,
b) zaviesť povinnosť uhradiť variabilnú zložku odmeňovania alebo dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia alebo uhradiť variabilnú zložku odmeňovania, ak povinnosť úhrady vznikla v čase, keď osoba podľa § 1 ods. 3 nespĺňala požiadavku na kombinovaný vankúš alebo
c) uskutočniť platbu v súvislosti s nástrojmi dodatočného kapitálu Tier 1.
(2) Predstavenstvo osoby podľa § 1 ods. 3 je povinné sledovať s odbornou starostlivosťou, či splnené podmienky v odseku 1 a bezodkladne po tom, ako sa dozvie a s odbornou starostlivosťou vyhodnotí, že osoba podľa § 1 ods. 3 sa nachádza v situácii uvedenej v odseku 1, túto skutočnosť oznámiť rade.
8
(3) Ak sa osoba podľa § 1 ods. 3 nachádza v situácii uvedenej v odseku 1, rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska bezodkladne posúdi, či využiť právomoc zakázať rozdeľovanie výnosov nad maximálnu rozdeliteľnú sumu, pričom
a) zohľadní dôvod, trvanie a závažnosť situácie uvedenej v odseku 1 a jej vplyv na riešiteľnosť krízovej situácie,
b) zohľadní vývoj finančnej situácie osoby podľa § 1 ods. 3 a pravdepodobnosť, že v blízkej budúcnosti, môže splniť podmienku na začatie rezolučného konania podľa § 34 ods. 1 písm. a),
c) zohľadní predpoklad, že osoba podľa § 1 ods. 3 začne opäť dodržiavať požiadavky podľa odseku 1 v primeranom čase,
d) posúdi či neschopnosť nahradiť záväzky vyplýva z narušenia samotnej inštitúcie alebo je dôsledkom narušenia celého trhu, ak osoba podľa § 1 ods. 3 nedokáže nahradiť záväzky, ktoré prestali plniť kritériá oprávnenosti alebo splatnosti podľa osobitného predpisu,61b) alebo podľa § 31a alebo § 31e ods. 6 a
e) zohľadní, či je tento výkon právomoci zakázať rozdeľovanie výnosov nad maximálnu rozdeliteľnú sumu najvhodnejším a najprimeranejším prostriedkom na nápravu situácie podľa odseku 1, zohľadňujúc potenciálny vplyv na podmienky financovania a riešiteľnosť krízovej situácie osoby podľa § 1 ods. 3.
(4) Rada s mesačnou periodicitou prehodnotí potrebu výkonu právomoci podľa odseku 1 počas celého obdobia, keď sa osoba podľa § 1 ods. 3 nachádza v situácii uvedenej v odseku 1.
(5) Ak rada zistí, že osoba podľa § 1 ods. 3 sa nachádza v situácii uvedenej v odseku 1 aj deväť mesiacov po tom, ako takúto situáciu oznámila, zakáže po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska rozdeľovanie výnosov nad maximálnu rozdeliteľnú sumu okrem situácie, ak vyhodnotí, že sú splnené najmenej dve z týchto podmienok:
a) k situácii podľa odseku 1 došlo z dôvodu vážneho narušenia fungovania finančných trhov, čo viedlo k nestabilite vo viacerých segmentoch finančných trhov,
b) narušenie fungovania finančných trhov podľa písmena a) vedie nielen k zvýšenej cenovej volatilite nástrojov vlastných zdrojov a nástrojov oprávnených záväzkov osoby podľa § 1 ods. 3 alebo k zvýšeným nákladom pre osobu podľa § 1 ods. 3, ale za následok úplné alebo čiastočné uzavretie trhov, čo znemožňuje osobe podľa § 1 ods. 3 vydať nástroje vlastných zdrojov a nástroje oprávnených záväzkov na týchto trhoch,
c) uzavretie trhu sa týka nielen dotknutej osoby podľa § 1 ods. 3, ale aj ďalších osôb podľa § 1 ods. 3,
d) narušenie podľa písmena a) znemožňuje osobe podľa § 1 ods. 3 vydať nástroje vlastných zdrojov a nástroje oprávnených záväzkov v objeme dostatočnom na odstránenie situácie podľa odseku 1 alebo
e) zákaz podľa odseku 1 by viedol k neželaným dôsledkom v bankovom sektore, čo by mohlo potenciálne ohroziť jeho finančnú stabilitu.
9
(6) Ak rada pristúpi k uplatneniu výnimky rozdeľovania výnosov podľa odseku 5, informuje o tejto skutočnosti Národnú banku Slovenska a písomne vysvetlí dôvody svojho rozhodnutia. Rada s mesačnou periodicitou prehodnotí, či je naďalej možné uplatňovať výnimku podľa odseku 5.
(7) Hodnota maximálnej rozdeliteľnej sumy sa vypočíta ako súčin sumy vypočítanej podľa odseku 8 a koeficientu určeného podľa odseku 9. Hodnota maximálnej rozdeliteľnej sumy sa zníži o sumu vyplývajúcu z úkonov uvedených v odseku 1.
(8) Suma, ktorá sa vynásobí podľa odseku 7 je súčtom predbežného zisku nezahrnutého do vlastného kapitálu Tier 1 podľa osobitného predpisu,61c) po odpočítaní rozdelenia ziskov alebo platby vyplývajúcej z úkonov podľa odseku 1 a koncoročného zisku nezahrnutého do vlastného kapitálu Tier 1 podľa osobitného predpisu,61c) po odpočítaní rozdelenia ziskov alebo platby vyplývajúcej z úkonov podľa odseku 1, zníženého o sumu, ktorá by bola splatnou daňou, ak by predbežný zisk a koncoročný zisk neboli rozdelené.
(9) Koeficient podľa odseku 7 sa rovná
a) 0, ak vlastný kapitál Tier 1 držaný osobou podľa § 1 ods. 3, ktorý sa nepoužije na splnenie ktorejkoľvek z požiadaviek podľa osobitného predpisu61d) a § 31b a 31c, vyjadrený ako percentuálny podiel z celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,61e) je v prvom kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš,
b) 0,2, ak vlastný kapitál Tier 1 držaný osobou podľa § 1 ods. 3, ktorý sa nepoužije na splnenie ktorejkoľvek z požiadaviek podľa osobitného predpisu61d) a § 31b a 31c, vyjadrený ako percentuálny podiel z celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,61e) je v druhom kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš,
c) 0,4, ak vlastný kapitál Tier 1 držaný osobou podľa § 1 ods. 3, ktorý sa nepoužije na splnenie ktorejkoľvek z požiadaviek podľa osobitného predpisu61d) a § 31b a 31c, vyjadrený ako percentuálny podiel z celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,61e) je v treťom kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš,
d) 0,6, ak vlastný kapitál Tier 1 držaný osobou podľa § 1 ods. 3, ktorý sa nepoužije na splnenie ktorejkoľvek z požiadaviek podľa osobitného predpisu61d) a § 31b a 31c, vyjadrený ako percentuálny podiel z celkovej rizikovej expozície vypočítanej podľa osobitného predpisu,61e) je vo štvrtom kvartile požiadavky na kombinovaný vankúš.
(10) Na výpočet dolnej hranice kvartilu požiadavky na kombinovaný vankúš sa použije tento vzorec:
,
𝐷𝑜𝑙𝑛á ℎ𝑟𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑘𝑣𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝑢
=
𝑝𝑜ž𝑖𝑎𝑑𝑎𝑣𝑘𝑎 𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑣𝑎𝑛𝑘úš
4
𝑥
(
𝑄𝑛
1
)
kde Qn je radová číslovka príslušného kvartilu.
(11) Na výpočet hornej hranice kvartilu požiadavky na kombinovaný vankúš sa použije tento vzorec:
10
,
𝐻𝑜𝑟𝑛á ℎ𝑟𝑎𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑘𝑣𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝑢
=
𝑝𝑜ž𝑖𝑎𝑑𝑎𝑣𝑘𝑎 𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑣𝑎𝑛𝑘úš
4
𝑥
(
𝑄𝑛
)
kde Qn je radová číslovka príslušného kvartilu.
§ 17b
Zmluvné uznávanie právomoci prerušiť proces riešenia krízovej situácie
(1)Osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) v každej finančnej zmluve podľa § 21 ods. 12, ktorú uzavrela, a ktorá sa spravuje právnym poriadkom tretej krajiny, je povinná zahrnúť podmienku, na základe ktorej zmluvné strany uznávajú, že finančná zmluva podľa § 21 ods. 12 môže podliehať uplatneniu právomoci orgánu pre riešenie krízových situácií pozastaviť alebo obmedziť práva a povinnosti podľa § 8a, § 10, § 14 a 15 a uznávajú, že viazané požiadavkami uvedenými v § 10.
(2)Materská spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike zabezpečí, aby jej dcérske spoločnosti z tretích krajín zahrnuli vo finančných zmluvách podľa § 21 ods. 12 uvedených v odseku 1 podmienky, ktorými sa vylúči, aby uplatnenie právomoci orgánu pre riešenie krízových situácií pozastaviť alebo obmedziť práva a povinnosti materskej spoločnosti v súlade s odsekom 1 predstavovalo dôvod na ukončenie, pozastavenie, zmenu, čisté zúčtovanie, vzájomné započítanie práv alebo vymáhanie záložného práva týkajúce sa týchto zmlúv.
(3) Podmienka podľa odseku 1 sa môže uplatňovať v súvislosti s dcérskymi spoločnosťami z tretích krajín, ktorými sú
a) úverové inštitúcie,
b) investičné spoločnosti,
c) iné finančné inštitúcie.
(4) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje na finančnú zmluvu podľa § 21 ods. 12, ktorou sa
a) vytvára nová povinnosť alebo podstatne mení existujúca povinnosť,
b) zakladá právo ukončiť takúto zmluvu alebo vykonať záložné právo, na ktoré by sa uplatnili § 8a, § 10, § 14 a 15, ak by sa finančná zmluva podľa § 21 ods. 12 spravovala právom iného členského štátu.
(5) Ak vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) neuvedie zmluvnú podmienku vyžadovanú v súlade s odsekom 1, táto skutočnosť nebráni rade uplatniť právomoci uvedené v § 8a, § 10, § 14 a 15 vo vzťahu k tejto finančnej zmluve podľa § 21 ods. 12.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 61a až 61e znejú:
61a) § 33k ods. 13 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. ..... /2020 Z. z.
61b) Čl. 72b a 72c nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
61c) Čl. 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
11
61d) Čl. 92a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
61e) Čl. 92 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
22.V § 19 ods. 3 úvodná veta znie:
„Ak rada vykonáva právomoc odpísať dlh alebo právomoc vykonať jeho konverziu v súlade s § 70, a to aj vo vzťahu ku kapitálovým nástrojom, medzi záväzky použiteľné pri kapitalizácii alebo medzi príslušné kapitálové nástroje vybranej inštitúcie, patria aj“.
23.V § 21 ods. 3 písmená o) a p) znejú:
„o) požiadavky uvedené v § 31d a 31e a lehotu na dosiahnutie úrovne minimálnej požiadavky podľa § 99b,
p) lehota na dosiahnutie súladu rezolučným subjektom podľa § 99b, ak rada postupuje podľa § 31a ods. 4 a 5 alebo ods. 7, “.
24.V § 21 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rada aktualizuje plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie vždy po vykonaní opatrení na riešenie krízových situácií, ako aj po vykonaní odpísania a konverzii kapitálových nástrojov a oprávnených záväzkov podľa § 70 ods. 1 písm. a).“.
25.§ 21 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Pri určovaní lehôt podľa § 21 ods. 3 písm. o) a p), za okolností podľa § 21 ods. 9 posledná veta, rada zohľadní lehotu na splnenie požiadavky podľa osobitného predpisu.65a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 65a znie:
65a) § 29a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. .../2020 Z. z.“.
26.V § 22 ods. 2 písm. e) sa slová „oprávnenými záväzkami“ nahrádzajú slovami „záväzkami použiteľnými pri kapitalizácii“.
27.V § 24 ods. 5 sa slová „ods. 5 nahrádzajú slovami „ods. 6“.
28.§ 25 vrátane nadpisu znie:
㤠25
Právomoci riešiť alebo odstrániť prekážky brániace riešiteľnosti krízovej situácie
(1) Ak rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska na základe posúdenia riešiteľnosti krízovej situácie osoby podľa § 1 ods. 3 vykonaného podľa § 24 a 28 zistí existenciu podstatných prekážok brániacich riešeniu krízovej situácie osoby podľa § 1 ods. 3, písomne oznámi tieto skutočnosti osobe podľa § 1 ods. 3, Národnej banke Slovenska a príslušným rezolučným orgánom v štátoch, v ktorých umiestnené významné pobočky osoby podľa § 1 ods. 3.
(2) Ak rada zistí skutočnosti podľa odseku 1, pozastaví vypracovanie plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie do prijatia rozhodnutia podľa odseku 3 alebo odseku 4; rada postupuje rovnako, aj ak jej bolo doručené obdobné oznámenie o existencii
12
podstatných prekážok od iného príslušného rezolučného orgánu. Súčasne sa prerušuje lehota na dosiahnutie spoločného rozhodnutia podľa § 27 ods. 5.“.
(3) Osoba podľa § 1 ods. 3 navrhne rade do štyroch mesiacov od doručenia oznámenia podľa odseku 1 opatrenia, ktoré prijme na riešenie alebo odstránenie podstatných prekážok na riešenie krízových situácií uvedených v oznámení. Osoba podľa § 1 ods. 3 navrhne rade do dvoch týždňov odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 1 opatrenia a harmonogram ich vykonania s cieľom obnoviť plnenie požiadaviek podľa § 31d alebo § 31e vybranou inštitúciou a požiadavku na kombinovaný vankúš, ak je podstatná prekážka riešiteľnosti krízových situácií zapríčinená jednou z týchto situácií:
a) osoba podľa § 1 ods. 3 spĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, ktorá sa posudzuje navyše ku každej z požiadaviek podľa osobitného predpisu,61a) ale nespĺňa požiadavku na kombinovaný vankúš, ktorá sa posudzuje navyše k požiadavkám podľa § 31b a 31c, ak vypočítané podľa § 31 ods. 2 písm. a) alebo
b) osoba podľa § 1 ods. 3 nespĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu66a) alebo požiadavky podľa § 31b a 31c.
(4) V harmonograme na vykonávanie opatrení navrhovaných podľa odseku 3 sa zohľadnia dôvody podstatnej prekážky riešiteľnosti krízových situácií. Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska posúdi, či sa opatreniami navrhnutými podľa odseku 3 dostatočne účinne rieši alebo odstraňuje podstatná prekážka.
(5) Ak rada po prerokovaní posúdi opatrenia podľa odseku 3 ako nedostatočné pre účinné riešenie alebo odstránenie podstatných prekážok brániacich riešeniu krízovej situácie osoby podľa § 1 ods. 3, rozhodnutím uloží osobe podľa § 1 ods. 3 povinnosť prijať náhradné opatrenia a rozhodnutie doručí tejto osobe, ktorá v lehote jedného mesiaca predloží plán ako tieto opatrenia splní. Rada v rozhodnutí podľa prvej vety zdôvodní nedostatky opatrení navrhnutých osobou podľa § 1 ods. 3 a uvedie, akým spôsobom náhradné opatrenia účinnejšie vyriešia alebo odstránia prekážky brániace riešeniu krízovej situácie osoby podľa § 1 ods. 3. Rada pri rozhodovaní o náhradných opatreniach prihliada najmä na ohrozenie finančnej stability vyplývajúce z týchto prekážok a na vplyv náhradných opatrení na obchodnú činnosť osoby podľa § 1 ods. 3, jej stabilitu a schopnosť byť prínosom pre hospodárstvo.
(6) Rada je oprávnená v rozhodnutí podľa odseku 5 uložiť tieto náhradné opatrenia:
a) požadovať, aby osoba podľa § 1 ods. 3 prehodnotila alebo vytvorila mechanizmy financovania v rámci skupiny a pripravila dohody o poskytovaní služieb v rámci skupiny alebo s tretími stranami na zaistenie poskytovania kritických funkcií,
b) požadovať, aby osoba podľa § 1 ods. 3 obmedzila svoju maximálnu individuálnu expozíciu alebo súhrnnú expozíciu,
c) uložiť osobe podľa § 1 ods. 3 povinnosť jednorazovo poskytnúť alebo pravidelne poskytovať rade dodatočné informácie potrebné na účely riešenia krízových situácií,
d) požadovať, aby osoba podľa § 1 ods. 3 predala určité aktíva,
e) požadovať, aby osoba podľa § 1 ods. 3 obmedzila alebo ukončila určité činnosti, ktoré vykonáva, alebo aby nezačala vykonávať niektoré činnosti,
13
f) obmedziť alebo zabrániť rozvoju nových alebo existujúcich oblastí obchodnej činnosti osoby podľa § 1 ods. 3 alebo obmedziť alebo zabrániť poskytovaniu nových alebo existujúcich produktov,
g) požadovať zmeny právnych štruktúr alebo prevádzkových štruktúr osoby podľa § 1 ods. 3 alebo ktorejkoľvek osoby v skupine, ktorá je pod jej priamou kontrolou alebo nepriamou kontrolou, s cieľom zmierniť ich zložitosť a zabezpečiť, aby kritické funkcie bolo možné právne a prevádzkovo oddeliť od ostatných funkcií prostredníctvom uloženia opatrení na riešenie krízových situácií,
h) požadovať, aby osoba podľa § 1 ods. 3 alebo jej materská spoločnosť zriadila materskú finančnú holdingovú spoločnosť11) alebo materskú finančnú holdingovú spoločnosť v Európskej únii12),“
i) požadovať, aby vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 predložila plán na obnovu dodržiavania súladu s požiadavkami podľa § 31d alebo § 31e, vyjadrených ako percentuálny podiel z celkovej hodnoty rizikovej expozície vypočítanej v súlade s osobitným predpisom,61e) alebo s požiadavkou na kombinovaný vankúš a s požiadavkami podľa § 31d alebo § 31e, vyjadrenými ako percentuálny podiel z veľkosti celkovej expozície podľa osobitného predpisu, 66b)
j) požadovať, aby vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 vydala oprávnené záväzky s cieľom splniť požiadavky podľa § 31d alebo § 31e,
k) požadovať, aby vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 prijala opatrenia na splnenie minimálnej požiadavky podľa § 31d alebo § 31e, najmä aby sa pokúsila opätovne prerokovať každý oprávnený záväzok, nástroj dodatočného kapitálu Tier 1 alebo nástroj kapitálu Tier 2, ktorý vydala, s cieľom zabezpečiť, aby každé rozhodnutie príslušného rezolučného orgánu odpísať alebo konvertovať takýto záväzok alebo nástroj bolo vykonateľné podľa právneho poriadku príslušného štátu, ktorý sa vzťahuje na tento záväzok alebo nástroj,
l) požadovať, aby na účely zabezpečenia nepretržitého plnenia požiadaviek podľa § 31d alebo § 31e vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 zmenila profil splatnosti
1. nástrojov vlastných zdrojov po získaní súhlasu Národnej banky Slovenska a
2. oprávnených záväzkov podľa § 31a alebo § 31e ods. 6 písm. a),
m) požadovať, ak je osoba podľa § 1 ods. 3 dcérskou spoločnosťou holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou, aby holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou zriadila samostatnú finančnú holdingovú spoločnosť na kontrolu osoby podľa § 1 ods. 3, ak je to potrebné na uľahčenie riešenia krízovej situácie osoby podľa § 1 ods. 3 a na zamedzenie nepriaznivého vplyvu uložených opatrení na riešenie krízových situácií podľa tohto zákona na časti skupiny, ktoré nie sú finančnými inštitúciami.
(7) Rada môže uložiť vybranej inštitúcii náhradné opatrenie podľa odseku 6 písm. b) na účely zníženia expozície voči záväzkom použiteľným pri kapitalizácii vydaných osobou podľa § 1 ods. 3 okrem záväzkov medzi osobami podľa § 1 ods. 3, ktoré súčasťou skupiny.
14
(8) Rada pred rozhodnutím o náhradných opatreniach posúdi po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska možný vplyv týchto náhradných opatrení na osobu podľa § 1 ods. 3, vnútorný trh v oblasti finančných služieb a na finančnú stabilitu v ostatných členských štátoch a v Európskej únii ako celku.
(9) Rada môže uložiť vybranej inštitúcii povinnosť znížiť svoju expozíciu záväzkov použiteľných pri kapitalizácii, vydaných inou vybranou inštitúciou alebo osobou podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) okrem záväzkov medzi vybranými inštitúciami alebo medzi osobami podľa § 1 ods. 3 písm. b) d), ktoré súčasťou skupiny. Ustanovenia osobitného predpisu66c) tým nie sú dotknuté.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 66a až 66c znejú:
66a) Čl. 92a a 494 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
66b) Čl. 429 a 429a nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
66c) Čl. 387 až 403 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. “.
29.V § 26 odsek 1 znie:
„(1) V pláne riešenia krízových situácií na úrovni skupiny musia byť uvedené všetky rezolučné subjekty a všetky rezolučné skupiny.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 67 sa vypúšťa.
30.V § 26 ods. 2 sa vypúšťajú slová „vybranou inštitúciou a“.
31.V § 26 odsek 3 znie:
„(3) Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny obsahuje opatrenia a postup pri riešení krízových situácií pre
a) materskú spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike,
b) dcérske spoločnosti v Európskej únii,
c) osoby podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d),
d) dcérske spoločnosti materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom mimo Európskej únie okrem postupu uvedeného v § 20 ods. 2 až 5, § 20a a § 85 ods. 2 až 7.“.
32.V § 26 ods. 4 písmeno a) znie:
„a) uvedú opatrenia na riešenie krízovej situácie, ktoré sa majú prijať pre rezolučné subjekty v situáciách uvedených v § 21 ods. 3 písm. i), ako aj dôsledky týchto opatrení na riešenie krízovej situácie pre iné osoby v skupine, a to pre skupinu,“.
33.V § 26 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) uvedú opatrenia na riešenie krízovej situácie plánované v súvislosti s rezolučnými subjektmi každej rezolučnej skupiny a dôsledky týchto opatrení, ak skupinu tvorí viac ako jedna rezolučná skupina na
1. iné osoby v skupine, ktoré patria do rovnakej rezolučnej skupiny a
15
2. iné rezolučné skupiny,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).
34.V § 26 ods. 4 písmeno c) znie:
„c) uvedie rozsah, v akom by sa mohli koordinovane použiť a uplatniť nástroje riešenia krízových situácií a príslušné právomoci rezolučných subjektov, ktoré usadené v Európskej únii, vrátane opatrení na zjednodušenie odkúpenia skupiny ako celku, samostatných oblastí obchodnej činnosti alebo činností, ktoré poskytujú viaceré osoby v skupine, alebo konkrétnych osôb v skupine alebo rezolučných skupín, riešenia krízových situácií treťou stranou, a identifikujú sa možné prekážky brániace koordinovanému riešeniu krízových situácií,“.
35.V § 27 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Ak sa skupina skladá z viac ako jednej rezolučnej skupiny, plánovanie opatrení na riešenie krízovej situácie uvedené v § 26 ods. 4 písm. b) sa zahrnie do spoločného rozhodnutia o schválení plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny.“.
36.V § 27 odsek 8 znie:
„(8) Ak rada vykonáva právomoc nad dcérskou spoločnosťou, ustanovenie odseku 5 sa na ňu vzťahuje rovnako. Ak rada nesúhlasí s návrhom spoločného rozhodnutia o schválení plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, vypracuje a schváli plán riešenia krízovej situácie pre dcérsku spoločnosť, alebo ak rada identifikuje rezolučný subjekt, ktorý podlieha jej právomoci, vypracuje a schváli plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny aj pre tento rezolučný subjekt. V pláne riešenia krízových situácií na úrovni skupiny schválenom radou pre dcérsku spoločnosť alebo pre rezolučné subjekty, ktoré podliehajú jej právomoci, rada uvedie dôvody nesúhlasu s navrhovaným spoločným rozhodnutím o pláne riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, ako aj názory a výhrady ostatných orgánov a príslušných rezolučných orgánov. Ak v lehote podľa odseku 5 ktorýkoľvek z orgánov podľa odseku 5 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody o schválení plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, rada nerozhodne skôr než Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) vydá rozhodnutie. Rada je povinná rozhodnúť v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo). To neplatí, ak rada oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), že s návrhom spoločného rozhodnutia nesúhlasí z dôvodu, že zasahuje do rozpočtovej zodpovednosti Slovenskej republiky. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) také rozhodnutie nevydá najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc, rada schváli plán riešenia krízových situácií dcérskej spoločnosti.“.
37.V § 28 ods. 2 sa slovo „likvidáciou“ nahrádza slovami alebo v dôsledku ukončenia konkurzu podľa § 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka“.
38.V § 28 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Krízová situácia skupiny, ktorá sa skladá z viac ako jednej rezolučnej skupiny sa považuje za riešiteľnú aj vtedy, ak zrušením osôb v rezolučnej skupine, ktorá je súčasťou
16
skupiny, likvidáciou, v dôsledku ukončenia konkurzu podľa § 68 ods. 4 písm. c) Obchodného zákonníka alebo uskutočnením rezolučného konania podľa tohto zákona nenastanú nepriaznivé vplyvy podľa odseku 2, a zároveň kritické funkcie osôb v rezolučnej skupine, ktorá je súčasťou skupiny, ktoré jednoducho a včas oddeliteľné od ostatných funkcií, zostanú zachované, a to aj vtedy, ak by išlo o krízovú situáciu v čase všeobecnej finančnej nestability alebo v dôsledku všeobecného zlyhania finančného systému.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 za označujú ako odseky 4 až 7.
39.V § 28 ods. 6 písm. q) sa slová „oprávnených záväzkov“ nahrádzajú slovami „záväzkov použiteľných pri kapitalizácii“.
40.V § 29 ods. 1 sa za slovo „povinnosti“ vkladajú slová „osobe v rezolučnej skupine, ktorá tvorí skupinu alebo“.
41. V § 29 ods. 2 prvej vete sa slová „v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike“ nahrádzajú slovami „so sídlom v členskom štáte“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a aj vo vzťahu k rezolučným skupinám, ak sa skupina skladá z viac ako z jednej rezolučnej skupiny“.
42.V § 29 odseky 3 až 9 znejú:
„(3) Ak je prekážka riešiteľnosti krízových situácií skupiny zapríčinená situáciou osoby podľa § 1 ods. 3 skupiny uvedenej v § 25 ods. 3 a rada je rezolučným orgánom na úrovni skupiny, rada oznámi posúdenie tejto prekážky materskej spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike po jej prerokovaní s orgánmi pre riešenie krízových situácií rezolučných subjektov a s orgánmi pre riešenie krízových situácií dcérskych spoločností.
(4) Ak rade doručí príslušný rezolučný orgán správu podľa odseku 2, rada ju bezodkladne doručí príslušnej osobe v skupine alebo osobe v rezolučnej skupine, ak sa skupina skladá z viac ako z jednej skupiny.
(5) Materská spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike môže do štyroch mesiacov od doručenia správy podľa odseku 2 predložiť k správe pripomienky a navrhnúť rade náhradné opatrenia na odstránenie prekážok uvedených v správe.
(6) Ak prekážky uvedené v správe podľa odseku 2 zapríčinené situáciou podľa § 25 ods. 3, osoby podľa § 1 ods. 3 skupiny, materská spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike navrhne orgánu pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny do dvoch týždňov od oznámenia posúdenia podľa odseku 3 návrh opatrenia a harmonogram jeho vykonania, aby sa zabezpečilo, že osoba podľa § 1 ods. 3 skupiny splní požiadavky uvedené v § 31d alebo § 31e vyjadrené ako percentuálny podiel z celkovej hodnoty rizikovej expozície vypočítanej v súlade s osobitným predpisom61e) s požiadavkou na kombinovaný vankúš ak sa aplikuje, a požiadavky uvedené v § 31d alebo § 31e vyjadrené ako percentuálny podiel z veľkosti celkovej expozície uvedenej v osobitnom predpise.66c)
(7) Ak je rada rezolučný orgán na úrovni skupiny, po prerokovaní s príslušným orgánom posúdi, či navrhnuté opatrenie na odstránenie prekážok podľa § 25 ods. 1, spolu s harmonogramom jeho vykonania podľa odseku 6, účinne rieši a odstraňuje prekážky podľa § 25 ods. 1.
17
(8) Rada oznámi náhradné opatrenia navrhnuté materskou spoločnosťou v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike podľa odseku 4 alebo odseku 5 Národnej banke Slovenska, Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), príslušným rezolučným orgánom dcérskych spoločností a príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu, v akom sa opatrenia vzťahujú na významnú pobočku.
(9) Rada po prerokovaní s príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla významnej pobočky64) a zahraničným orgánom dohľadu v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu v akom, sa opatrenia vzťahujú na významnú pobočku spolu s príslušnými rezolučnými orgánmi dcérskych spoločností vyvinie v rámci kolégia pre riešenie krízových situácií maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o tom, či existujú podstatné prekážky brániace riešeniu krízovej situácie na úrovni skupiny, o opatreniach na ich odstránenie, o náhradných opatreniach navrhnutých materskou spoločnosťou so sídlom v Slovenskej republike a opatreniach, ktoré rada a príslušný rezolučný orgán dcérskej spoločnosti navrhli, pričom zohľadnia možný vplyv opatrení na finančnú stabilitu v Slovenskej republike a iných členských štátoch, v ktorých sídlia osoby v skupine.“.
43.§ 29 sa dopĺňa odsekmi 10 až 15, ktoré znejú:
„(10) Rozhodnutie podľa odseku 9 sa rada snaží dosiahnuť do štyroch mesiacov odo dňa, keď materská spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike doručila rade pripomienky podľa odseku 5, alebo ak materská spoločnosť v Európskej únii nepredloží pripomienky, dohoda podľa odseku 9 sa príjme do jedného mesiaca od márneho uplynutia lehoty uvedenej v odseku 5.
(11) Ak rozhodnutie podľa odseku 9 zohľadňuje prekážku riešiteľnosti krízových situácií zapríčinenú situáciou podľa § 25 ods. 3, rada sa ho snaží dosiahnuť do dvoch týždňov od doručenia pripomienok podľa odseku 5.
(12) Rozhodnutie podľa odseku 9 rada doručí materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike; rozhodnutie musí byť odôvodnené.
(13) Ak v lehote do jedného mesiaca podľa odseku 10 alebo odseku 11 ktorýkoľvek z rezolučných orgánov požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody podľa odseku 9 na základe osobitného predpisu,68a) rada ako rezolučný orgán na úrovni skupiny vydá rozhodnutie v nadväznosti na rozhodnutie Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), a v súlade s ním. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) takéto rozhodnutie nevydá do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc alebo ak žiaden z rezolučných orgánov nepožiadal o pomoc pri dosiahnutí dohody a rade sa nepodarilo dosiahnuť dohodu podľa odseku 9 v lehote podľa odseku 10 alebo odseku 11 a rada je rezolučným orgánom na úrovni skupiny, vydá rozhodnutie o náhradných opatreniach, ktoré sa majú prijať v súlade s § 25 ods. 5 na úrovni skupiny; rozhodnutie musí byť odôvodnené a doručené materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike.
18
(14) Ak v lehote podľa odseku 10 alebo odseku 11 ktorýkoľvek z rezolučných orgánov požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody podľa odseku 9 na základe osobitného predpisu,61e) rada ako rezolučný orgán na úrovni rezolučnej skupiny vydá rozhodnutie v nadväznosti na rozhodnutie Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a v súlade s ním. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) takéto rozhodnutie nevydá do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc alebo ak žiaden z rezolučných orgánov nepožiadal o pomoc pri dosiahnutí dohody a rade sa nepodarilo dosiahnuť dohodu podľa odseku 9 v lehote podľa odseku 10 alebo odseku 11, rada vydá rozhodnutie o náhradných opatreniach, ktoré sa majú prijať v súlade s § 25 ods. 5 na úrovni rezolučnej skupiny; rozhodnutie musí byť odôvodnené a doručené rezolučnému subjektu so sídlom v Slovenskej republike.
(15) Ak v lehote podľa odseku 10 alebo odseku 11 ktorýkoľvek z rezolučných orgánov požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o pomoc pri dosiahnutí dohody podľa odseku 9 na základe osobitného predpisu,61e) rada ako orgán vykonávajúci právomoc nad dcérskou spoločnosťou so sídlom v Slovenskej republike, ktorá nie je rezolučným subjektom, vydá rozhodnutie v nadväznosti na rozhodnutie Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a v súlade ním. Ak Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) takéto rozhodnutie nevydá do jedného mesiaca po doručení žiadosti o pomoc alebo ak žiaden z rezolučných orgánov nepožiadal o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia a rade sa nepodarilo dosiahnuť dohodu podľa odseku 9 v lehote podľa odseku 10 alebo odseku 11, rada vydá rozhodnutie o náhradných opatreniach, ktoré sa majú prijať podľa § 25 ods. 5 touto dcérskou spoločnosťou; rozhodnutie musí byť odôvodnené a doručené dcérskej spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike, ktorá nie je rezolučným subjektom, a rezolučnému subjektu rezolučnej skupiny dcérskej spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike, ktorá nie je rezolučným subjektom. Rozhodnutie rada zašle aj orgánu pre riešenie krízových situácií rezolučného subjektu rezolučnej skupiny dcérskej spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike, ktorá nie je rezolučným subjektom, a ak rôzne aj orgánu pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie:
68a) Čl. 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.“.
44.V § 30 ods. 1 sa slová „
ods. 5
“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.
45. § 31 vrátane nadpisu znie:
„§31
Minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky
(1) Vybraná inštitúcia a osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) povinné sústavne vypočítavať a dodržiavať minimálnu požiadavku v súlade s odsekom 2 a § 31a až 31g.
19
(2) Minimálna požiadavka podľa odseku 1 sa vypočíta v súlade s § 31b ods. 5 16 alebo ods. 20 29 ako suma vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov a vyjadrí sa v percentách z
a) celkovej hodnoty rizikovej expozície vybranej inštitúcie a osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) vypočítanej v súlade s osobitným predpisom61e) a
b) veľkosti celkovej expozície vybranej inštitúcie a osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) d) vypočítanej v súlade s osobitným predpisom.66b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazu 59a, 71 a 71a sa vypúšťajú.
46.Za § 31 sa vkladajú § 31a až 31j, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 31a
Oprávnené záväzky rezolučného subjektu
(1) Záväzky sa zahrnú do sumy vlastných zdrojov a oprávnených záväzkov rezolučných subjektov len, ak spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu.70a) Ak tento zákon odkazuje na požiadavky uvedené