VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky
Číslo: UV-18390/2020
199
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády Slovenskej republiky
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Bratislava, august 2020
Funkcia
titul, meno a priezvisko
podpis
zamestnanec
Ing. Monika Ábelová
pov. zast. VO
Ing. Michaela Vidová
RO
Ing. Ľubica Adame, Phd., LL.M.
pov. zast. GRS
Ing. Martina Bíliková
ŠT
Ing. Ľuboš Jančík, PhD.