1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica EÚ
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/879 z 20. mája 2019, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu, a smernica 98/26/ES
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (ďalej len „566/2001“)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „575/2001“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č. 1
Článok 1
Zmeny smernice 2014/59/EÚ
Článok 1 smernice bude transponovaný do novely zákona č. 371/2014 Z. z.
Č:2
Článok 2
Zmeny smernice 98/26/ES
Č:2
Bod 1
1. Článok 2 sa mení takto:
a) písmeno c) sa nahrádza takto:
„c) „centrálna protistrana“ je centrálna protistrana vymedzená v článku 2 bode 1 nariadenia (EÚ) č. 648/2012;“;
N
566/2001 a
návrh zákona Čl. II
§ 99 ods. 20 písm. c)
(20) Účastníkom systému vyrovnania môže byť len
c) centrálna protistrana89r) alebo zúčtovací člen centrálnej protistrany s povolením podľa osobitného predpisu,89s) zúčtovací agent, zúčtovací ústav alebo prevádzkovateľ systému vyrovnania, alebo prevádzkovateľ platobného systému,
Ú
2
b) písmeno f) sa nahrádza takto:
„f) „účastník“ je inštitúcia, centrálna protistrana, zúčtovací agent, zúčtovací ústav, systémový prevádzkovateľ alebo zúčtovací člen centrálnej protistrany, ktorej bolo udelené povolenie podľa článku 17 nariadenia (EÚ) č. 648/2012;“
Poznámky pod čiarou k odkazom 98r a 98s znejú:
89r) Čl. 2 bod 1 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 v platnom znení.
89s) Čl. 17 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 v platnom znení.“.
Č. 2 Bod 2
2. Vkladá sa tento článok:
„Článok 12a
Komisia do 28. júna 2021 preskúma, ako členské štáty uplatňujú túto smernicu na svoje domáce inštitúcie s priamou účasťou v systémoch, ktoré sa upravujú právom tretej krajiny, a na kolaterál poskytnutý v súvislosti s účasťou v takýchto systémoch. Komisia predovšetkým posúdi, či sú potrebné akékoľvek ďalšie zmeny tejto smernice, a to so zreteľom na systémy, ktoré sa upravujú právom tretej krajiny. Komisia o tom predloží svoju správu Európskemu parlamentu a Rade, prípadne aj s návrhmi na revíziu tejto smernice.“
n.a.
n.a.
Č. 3
Článok 3
Transpozícia
Č. 3
O 1
1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 28. decembra 2020. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Členské štáty tieto opatrenia uplatňujú odo dňa ich nadobudnutia účinnosti vo vnútroštátnom práve, ktorý nastane najneskôr 28. decembra 2020.
Členské štáty uplatňujú článok 1 bod 17 tejto smernice, pokiaľ ide o článok 45i ods. 3 smernice 2014/59/EÚ, od 1. januára 2024. Ak v súlade s článkom 45m ods. 1 smernice 2014/59/EÚ orgán pre riešenie krízových situácií stanovil dátum splnenia požiadavky a tento dátum je neskôr ako 1. januára 2024, dátum začatia uplatňovania článku 1 bodu 17 tejto smernice, pokiaľ ide o článok 45i ods. 3 smernice 2014/59/EÚ, bude ten istý ako dátum splnenia požiadavky.
N
Návrh zákona čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, okrem čl. I bodov 1 až 38, 42 až 58, 61 až 117, § 122yd v bode 118, bodov 119 a 120, čl. II a IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 29. decembra 2020, čl. I bodov 39 až 41, ktoré nadobúdajú účinnosť 28. júna 2021, a čl. I bodov 59 a 60, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.
Ú
Článok 1 smernice bude transponovaný do novely zákona č. 371/2014 Z. z.
Č. 3
O 2
2. Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach uvedených v odseku 1 alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
566/2001
Návrh zákona čl. II
§ 158a
Príloha
B 24
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
24. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/879 z 20. mája 2019, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a
Ú
3
rekapitalizáciu, a smernica 98/26/ES (Ú. v. L 150, 7.6.2019)
Č. 3
O 3
3. Členské štáty oznámia Komisii a orgánu EBA znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
575/2001
§ 35 O 7
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Č. 4
Článok 4
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej
n.a.
n.a.
Č. 5
Článok 5
Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom.
V Bruseli 20. mája 2019
Za Európsky parlament
predseda
A. TAJANI
Za Radu
predseda
G. CIAMBA
n.a.
n.a.
Vysvetlivky
V stĺpci (1) sa smernica člení na jednotlivé časti:
Č - článok
O - odsek
V - veta
P - číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
4
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)