1
TABUĽKA ZHODY
Návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2177 z 18. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (Text s významom pre EHP)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „39/2015“)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „575/2001“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 2
Bod 1
Článok 2
Zmeny smernice 2009/138/ES
Smernica 2009/138/ES sa mení takto:
1. V článku 77d ods. 4 sa prvá veta nahrádza takto:
„Pre každú príslušnú krajinu sa korekcia volatility bezrizikových úrokových mier uvedená v odseku 3 pre menu danej krajiny pred uplatnením faktora 65 % zvýši o rozdiel medzi rizikovo upravenou prirážkou krajiny a dvojnásobkom rizikovo upravenej prirážky meny vždy, keď je tento rozdiel kladný a rizikovo upravená prirážka krajiny je vyššia ako 85 bázických bodov.“
N
39/2015 a
návrh zákona
čl. V
bod 1
§ 42 O 5
V 1
Ak rozdiel medzi rizikovo upravenou kreditnou prirážkou štátu a dvojnásobkom rizikovo upravenej kreditnej prirážky meny je kladný a rizikovo upravená prirážka štátu je vyššia ako 85 bázických bodov, potom korekcia volatility podľa odseku 4 pre daný štát sa pred uplatnením faktora 65% zvýši o rozdiel medzi rizikovo upravenou prirážkou štátu a dvojnásobkom rizikovo upravenej prirážky meny.
Ú
Čl. 4
Článok 4
Transpozícia
1. Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 30. júna 2021. Komisii bezodkladne oznámia hlavné ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
Ostatné články smernice budú predmetom osobitnej novely.
2
2. Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 2 bodom 1 tejto smernice do 30. júna 2020. Komisii bezodkladne oznámia hlavné ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
3. Členské štáty uplatnia opatrenia v súvislosti s článkom 1 od 1. januára 2022 a opatrenia v súvislosti s článkami 2 a 3 od 30. júna 2021. Členské štáty uplatnia opatrenia v súvislosti s článkom 2 bodom 1 do 1. júla 2020.
4. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
N
Návrh zákona
39/2015
39/2015 a návrh zákona
Čl. V
575/2001
Čl. VI
§ 206
Príloha
č. 2
bod 7
§ 35 O 7
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, okrem čl. I bodov 1 až 38, 42 až 58, 61 až 117, § 122yd v bode 118, bodov 119 a 120, čl. II a IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 29. decembra 2020, čl. I bodov 39 až 41, ktoré nadobúdajú účinnosť 28. júna 2021, a čl. I bodov 59 a 60, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2177 z 18. decembra 2019, ktorou sa mení smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 334, 27.12.2019).
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Č
Čl. 5
Článok 5
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť tretím dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
n.a.
Vysvetlivky
V stĺpci (1) sa smernica člení na jednotlivé časti:
Č - článok
O - odsek
V - veta
P - číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
3
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)