1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s právom Európskej únie
Názov smernice:
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ z 22. októbra 2013 , ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a smernica Komisie 2007/14/ES, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES
Smernica EÚ
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ z 22. októbra 2013 , ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a smernica Komisie 2007/14/ES, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“)
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „429/2002“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 1 bod 1 písm. a) bod i)
Čl. 2 ods. 1 písm. d)
1. Na účely tejto smernice sa:
d) „emitentom“ rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa riadi súkromným alebo verejným právom, vrátane štátu, ktorej cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.
V prípade vkladných potvrdeniek prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu emitent znamená emitenta zastúpených cenných papierov bez ohľadu na to, či sú tieto cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu;
N
429/2002 a návrh zákona čl. III
§ 3 ods. 3 písm. n)
(3) Na účely tohto zákona sa rozumie:
n) emitentom osoba, ktorej cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu; emitent je, ak ide o vkladové potvrdenky,11b) emitentom zastúpených cenných papierov, bez ohľadu na to, či tieto cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
Poznámka pod čiarou k odkazu 11b) znie:
11b) § 4b zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 Z. z.
Ú
Čl. 1 bod 21
1. V prípade porušenia predpisov uvedených v článku 28a majú príslušné orgány právomoc uložiť aspoň nasledujúce správne opatrenia a sankcie:
N
429/2002 a návrh zákona čl. III
§ 60 ods. 1 pís
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti osoby uvedenej v
§ 58 ods. 1
spočívajúce v nedodržiavaní ustanovení tohto zákona, iných všeobecne záväzných právnych predpisov, právne záväzných aktov Európskej únie, v nedodržiavaní
Ú
2
Čl. 28b ods. 1 písm. c) bod ii)
c) správne peňažné sankcie vo výške:
ii) v prípade fyzickej osoby:
— do výšky 2 000 000 EUR alebo
do výšky dvojnásobku sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku porušenia, ak ich možno určiť, podľa toho, ktorá suma je vyššia.
m. i)
podmienok ustanovených v povolení alebo v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase, v nedodržaní podmienok ustanovených v
§ 4 ods. 2
, ustanovení burzových pravidiel v rozsahu, v ktorom burzové pravidlá podliehajú dohľadu, môže Národná banka Slovenska podľa povahy, závažnosti, miery zavinenia, spôsobu, doby trvania protiprávneho konania a jeho následkov
i) uložiť pokutu fyzickej osobe do 2 000 000 eur alebo do výšky dvojnásobku sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku zistených nedostatkov, ak ich možno určiť, podľa toho, ktorá suma je vyššia.
Čl. 1 bod 23
Čl. 29 ods. 1 druhý pododsek
Príslušné orgány však môžu zverejnenie rozhodnutia odložiť alebo môžu rozhodnutie zverejniť na anonymnom základe spôsobom, ktorý je v súlade s vnútroštátny právom, v ktorejkoľvek z týchto situácií:
a) ak sa v prípade uloženia sankcie fyzickej osobe považuje zverejnenie osobných údajov za neprimerané na základe povinného predchádzajúceho posúdenia primeranosti takéhoto zverejnenia;
b) ak by zverejnenie vážne ohrozilo stabilitu finančného systému alebo prebiehajúce úradné vyšetrovanie;
c) ak by zverejnenie spôsobilo, pokiaľ to možno určiť, dotknutým inštitúciám alebo fyzickým osobám neprimeranú a vážnu škodu.
N
návrh zákona čl. III
§ 60 ods. 11, 12
(11) Národná banka Slovenska je oprávnená odložiť zverejnenie informácie podľa odseku 9 alebo ju zverejniť anonymne, ak
a)ide o fyzickú osobu a zverejnenie osobných údajov je neprimerané, a to po predchádzajúcom posúdení primeranosti takéhoto zverejnenia,
b)existuje odôvodnené riziko ohrozenia stability finančných trhov alebo prebiehajúceho vyšetrovania, a to dovtedy, kým nepominú tieto dôvody,
c)existuje odôvodnené riziko spôsobenia neprimeranej škody právnickej osobe alebo fyzickej osobe.
(12) Ak po predchádzajúcom posúdení primeranosti a odôvodnenosti rizík podľa odseku 11, Národná banka Slovenska neodloží zverejnenie informácie alebo ju nezverejní anonymne, tak o fyzickej osobe v rámci zverejňovanej informácie zverejní vždy iba meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej opatrenie na nápravu alebo pokuta boli uložené.
Ú
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
3
P – písmeno (číslo)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)