1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica EÚ
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „483/2001“)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (ďalej len „566/2001“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č. 27
O: 2
2. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány bezodkladne informovali orgány pre riešenie krízových situácií o tom, že konštatovali, že sa vo vzťahu k inštitúcii splnili podmienky stanovené v odseku 1 a že právomoci orgánov pre riešenie krízových situácií zahŕňajú právomoc požadovať, aby inštitúcia kontaktovala možných kupujúcich s cieľom pripraviť sa na riešenie krízovej situácie inštitúcie, pričom sa dodržiavajú podmienky stanovené v článku 39 ods. 2 a ustanovenia upravujúce dôvernosť stanovené v článku 84.
N
Návrh zákona čl. I
566/2001
§ 65a O 3
§ 144 O 30
(3) Národná banka Slovenska bezodkladne informuje rezolučnú radu o nedostatkoch zistených podľa odseku 1. Rezolučná rada je v takomto prípade oprávnená uložiť banke povinnosť, aby začala rokovania s prípadnými záujemcami o kúpu banky alebo jej časti pri zohľadnení podmienok ustanovených osobitným predpisom.48h)
(30) Národná banka Slovenska bezodkladne po vydaní rozhodnutia podľa odseku 1 alebo po prijatí opatrenia na predchádzanie krízovej situácie114ga) alebo po doručení oznámenia114gb) zašle rozhodnutie alebo oznámenie na vedomie rezolučnej rade. Rezolučná rada je oprávnená uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť, aby začal rokovania s prípadnými záujemcami o kúpu obchodníka s cennými papiermi pri zohľadnení podmienok ustanovených v osobitnom predpise.114gc)
Ú
2
Č:28
Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány v prípadoch, keď dochádza k výraznému zhoršeniu finančnej situácie inštitúcie, alebo v prípadoch závažných porušení zákonov, iných právnych predpisov alebo stanov inštitúcie alebo vážnych administratívnych nezrovnalostí, pričom ostatné opatrenia prijaté v súlade s článkom 27 nie dostatočné na zvrátenie tohto zhoršovania, mohli požadovať odvolanie vrcholového manažmentu alebo riadiaceho orgánu inštitúcie, a to buď vcelku alebo jednotlivé osoby. Vymenovanie nového vrcholového manažmentu alebo riadiaceho orgánu sa uskutoční v súlade s vnútroštátnym právom a právom Únie a podlieha schváleniu alebo súhlasu príslušného orgánu.
N
483/2001 a návrh zákona čl. I
§ 65a
O 7
(7) Ak sa výrazne zhoršuje finančná situácia banky alebo Národná banka Slovenska zistila vážne nedostatky v činnosti banky a opatrenia včasnej intervencie podľa odseku 1 nevedú k náprave a odstráneniu nedostatkov, Národná banka Slovenska je oprávnená odvolať člena predstavenstva, člena dozornej rady alebo vedúceho zamestnanca. Vymenovanie nového člena predstavenstva, člena dozornej rady alebo vedúceho zamestnanca podlieha schváleniu Národnej banky Slovenska.
Ú
Č:38
O:9
P: d)
Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade, ak príslušný orgán uvedenej inštitúcie neukončil posúdenie uvedené v odseku 8 od dátumu prevodu akcií alebo iných nástrojov vlastníctva pri uplatnení nástroja odpredaja obchodnej činnosti zo strany orgánu pre riešenie krízových situácií, uplatňovali tieto ustanovenia:
d) urýchlene po ukončení posudzovania zo strany príslušného orgánu oznámi príslušný orgán orgánu pre riešenie krízových situácií a nadobúdateľovi písomne, či príslušný orgán schvaľuje, alebo v súlade s článkom 22 ods. 5 smernice 2013/36/EÚ neschvaľuje takýto prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva nadobúdateľovi;
N
483/2001 a návrh zákona čl. I
Návrh zákona čl. I
§ 28 O 22
§ 28
O 24
(22) O žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) rozhodne Národná banka Slovenska do 60 pracovných dní odo dňa písomného potvrdenia o doručení tejto žiadosti a po doručení všetkých náležitostí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu, ak odsek 24 neustanovuje inak. Ak Národná banka Slovenska nerozhodne v tejto lehote, sa za to, že predchádzajúci súhlas bol vydaný. Národná banka Slovenska informuje nadobúdateľa o dátume uplynutia lehoty na vydanie rozhodnutia v potvrdení o doručení podľa odseku 1. Ak Národná banka Slovenska rozhodne o zamietnutí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), písomne zašle toto rozhodnutie nadobúdateľovi do dvoch pracovných dní od vyhotovenia rozhodnutia, najneskôr však pred uplynutím lehoty podľa prvej vety.
(24) Národná banka Slovenska bezodkladne posúdi žiadosť rezolučnej rady podľa osobitného predpisu30aa) o nadobudnutí kvalifikovanej účasti podľa odseku 1 písm. a). Po posúdení žiadosti rezolučnej rady Národná banka Slovenska bezodkladne doručí rezolučnej rade a dotknutej banke písomné rozhodnutie o udelení súhlasu alebo nesúhlasu na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti na banke.
30aa) § 9 ods. 1 písm. l) zákona č. 371/2014 Z. z.
Ú
Č. 112
O: 3
3. Orgány pre riešenie krízových situácií a príslušné orgány zabezpečia, aby údaje zverejnené v súlade s týmto článkom, zostali na ich oficiálnej webovej stránke aspoň po dobu piatich rokov. Osobné údaje, ktoré sa zverejnili, zostávajú na oficiálnej webovej stránke orgánu pre riešenie krízových situácií alebo príslušného orgánu len po dobu, ktorá je nevyhnutná v súlade s platnými predpismi na ochranu údajov.
N
483/
2001
§50 ods. 15
(15) Informácie o výroku opatrení na nápravu a pokutách podľa odsekov 1, 2 ,7, § 51 ods.1, § 51a ods. 1 a 2 a § 52 ods.1, proti ktorým nie je prípustný opravný prostriedok Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle najmenej po dobu piatich rokov,48c) a to bezodkladne potom ako bola banka, pobočka zahraničnej banky, zmiešaná
Ú
3
566/2001 a
návrh zákona Čl. II
§ 144 O 35
finančná holdingová spoločnosť alebo osoba o uložení opatrenia na nápravu alebo pokute informovaná.
(35) Pri zverejňovaní sankcií za porušenie ustanovení osobitného predpisu47i) Národná banka Slovenska postupuje podľa ustanovení osobitného predpisu.114hb)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 114hb znie:
114hb) § 98 ods. 7 písm. a) zákona č. 371/2014 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.“
Vysvetlivky
V stĺpci (1) sa smernica člení na jednotlivé časti:
Č - článok
O - odsek
V - veta
P - číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)